Dopuna i izmjene kod HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta

Dopuna potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje listopad–prosinac 2020.: ciljane djelatnosti, poslodavci obuhvaćeni Odlukama Stožera ili odlukom epidemiologa, mikropoduzetnici

Opće informacije o dopunama

Razdoblje trajanja mjere je od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

Rokovi za predaju zahtjeva:

 • Za potporu za listopad zahtjev se može predati od 26. listopada 2020. godine do 25. studenoga 2020. godine.
 • Za potporu za studeni zahtjev se može predati  od 26. studenoga 2020. godine do 25. prosinca 2020. godine.
 • Za potporu za prosinac zahtjev se može predati  od 26. prosinca 2020. godine do 25. siječnja 2021. godine.

Rokovi za dostavu dokaza o isplati plaće:

 • za mjesec listopad najkasnije do 5. prosinca 2020. godine
 • za mjesec studeni najkasnije do 5. siječnja 2021. godine
 • za mjesec prosinac najkasnije do 5. veljače 2021. godine.

Za radnike zaposlene nakon 30. rujna 2020.g., bez obzira na razlog zapošljavanja, ne može se odobriti potpora.

Isplata sredstava će biti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih traženih dokumenata.

HZZ potpora za ciljane djelatnosti

Ciljane skupine su poslodavci iz sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom;
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Ostale uslužne djelatnosti - popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

Kriteriji:

Poslodavci trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka za najmanje 40% u razdoblju od 01.04.2020. do 30.09.2020.,  u odnosu na isto razdoblje 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV). 

Potpora iznosi najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, a određuje se prema postotku pada prihoda/primitaka:

 • od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn
 • od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn
 • od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn
 • od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn
 •  od 60% i više – 4.000,00 kn,

Potpora uključuje i doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

HZZ potpora za poslodavce obuhvaćene Odlukama Stožera ili odlukom epidemiologa

Uvjeti korištenja mjere:

Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa; ili

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite trebaju dokazati da su:

 • u rujnu 2020. godine imali pad prihoda/primitaka od najmanje 40% u odnosu na rujan 2019. godine i to temeljem predanih PDV obrasca za rujan 2020.g. i rujan 2019.g. ukoliko traže potporu za listopad, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece; ili
 • u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka od najmanje 40% u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predanih PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama.

Visina potpore:

 • 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana;
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje; i
 • Potpora uključuje i doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

HZZ potpora za mikropoduzetnike

Uvjeti korištenja mjere:

 • Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost;
 • Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka za najmanje 40% u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV).

Visina potpore:

Potpora iznosi najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, a određuje se prema postotku pada prihoda/primitaka:

 • od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn
 • od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn
 • od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn
 • od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn
 •  od 60% i više – 4.000,00 kn,

Potpora uključuje i doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Ako je poslodavcu prethodno odobren zahtjev za rujan po mjeri 'rujan-prosinac' po djelatnostima ili mikropoduzetnicima, a želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak i podnijeti novi zahtjev za mjeru 'listopad–prosinac'.

Više o dopunama kod potpore za očuvanje radnih mjesta listopad – prosinac za  djelatnosti, poslodavce obuhvaćene Odlukama Stožera ili odlukom epidemiologa i mikropoduzetnike može se pronaći na stranicama HZZ-a.

Dopuna kod potpore za skraćivanje radnog vremena

Dopunom kod potpore za skraćivanje radnog vremena omogućeno je privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kn mjesečno neto po radniku.

Pojedini radnik može provesti do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Pri tome, potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ta razdoblja nisu vezana uz predmetnu mjeru skraćenog radnog vremena.

Ako poslodavac ima obvezu isplate naknade plaće koja nije vezana uz predmetnu mjeru, obveza ima pravo prvenstva, te se za isto razdoblje se ne može koristiti mjera skraćenog radnog vremena. Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi, a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.

Poslodavac za vrijeme korištenja Potpore ne smije:

 1. određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;
 2. zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
 3. koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
 4. ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora

Kriteriji:

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%.

Osim osnovnog kriterija poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prihoda/primitaka u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga u svakom mjesecu za koji se traži potpora.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi.

Više informacija o dopuni mjere može se pronaći na stranicama HZZ-a.

Želite znati više?