Mazars izvanredne porezne novosti - 4. prosinca 2020.

Izmjene i dopune – Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za listopad – prosinac

Na sjednici održanoj dana 04.12.2020.g.,  Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je izmjene i dopune vezane za potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac.

Izmjene i dopune se u najvećem dijelu odnose na izmjene i dopune određenih uvjeta za korištenje potpore te proširenje kategorije djelatnosti koje imaju pravo koristiti navedenu potporu (uz zadovoljenje ranijeg uvjeta pada prihoda od minimalno 40%).

Također, izmjenama i dopunama su usvojene dodatne mogućnosti koje su dostupne djelatnostima kojima je onemogućen rad zbog nedavno usvojene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

 • Pravo na potporu

Podsjećamo da pravo na potporu imaju:

a) Poslodavci koji nisu ograničeni ili spriječeni obavljati aktivnost Odlukama Stožera civilne zaštite, a imaju više od 10 zaposlenika, potporu mogu dobiti samo ako posluju u okviru dozvoljene djelatnosti:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom;
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Ostale uslužne djelatnosti - popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
 • Izdavačka djelatnost - izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti (novost).

b) Poslodavci koji su ograničeni ili spriječeni obavljati aktivnost zbog Odluka Stožera civilne zaštite ili ako imaju manje od 10 zaposlenika, mogu dobiti potporu neovisno o djelatnosti koju obavljaju.  

U ovom dijelu, novost je da pravo na potporu imaju i poslodavci koji su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera.

Važno je napomenuti da pravo na korištenje potpore, neovisno o osnovi po kojoj se prijavljuju, imaju poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30. rujna 2020. godine.

 • Ciljane skupine radnika

U ovom dijelu, novost je da je omogućeno korištenje potpore za studeni za sve radnike zaposlene do 31. listopada 2020., odnosno do 30. studenog za zahtjeve predane za prosinac.

Potpora se može dobiti za radnike zaposlene kod poslodavaca iz ciljane skupine (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama /predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih. U ovom dijelu, novost je da je uklonjeno ograničenje kojim poslodavci s više od 10 zaposlenika nisu mogli ostvariti potporu za članove uprave, prokuriste, direktore i sl.
 • Umirovljenike
 • Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
 • Kriteriji

Također, uvedena je novost kod kriterija za dobivanje potpore tako da poslodavci imaju mogućnosti izbora između ranije postavljenog kriterija (Opcija 1) te novouvedenog kriterija (Opcija 2).

Opcija 1:

Kumulativ prihoda/primitaka za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2020., usporedno s kumulativom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2019. Kod obveznika kvartalnih izvješća uspoređuje se kumulativ II. i III. tromjesečja 2020. s istim razdobljem 2019. godine.

Opcija 2:

Mjesec za koji se traži potpora i usporedni mjesec 2019 godine.

Iznimke:

 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci: mjesec za koji se traži potpora uspoređuje se s rujnom 2020.
 • Ako je poslodavac osnovan nakon 1. travnja 2019. i posluje duže od godine dana:

a) mjesec za koji se traži potpora (npr. studeni 2020.) i usporedni mjesec 2019. godine,

b) ako je obveznik kvartalnih izvješća: III. tromjesečje 2020. u odnosu na III. tromjesečje 2019. godine.

Dodatno, u slučaju ako poslodavac ima ranije podnesen zahtjev po kojem će biti isplaćena potpora za studeni u istom ili većem iznosu, nije potrebno podnositi novi zahtjev za studeni temeljem onemogućenog rada Odlukom Stožera.

Za poslodavce koji su predali zahtjev za mjesec studeni po mjeri listopad-prosinac prije stupanja na snagu ovih izmjena, primjenjivat će se kriteriji mjere listopad-prosinac koji su za njega povoljniji.

Poslodavci kojima je zahtjev za mjesec studeni odbijen prije stupanja na snagu ovih izmjena mjere listopad-prosinac, imaju pravo podnijeti novi zahtjev/dopuniti zahtjev sukladno izmijenjenim kriterijima mjere listopad-prosinac.

Više informacija o samoj mjeri mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HZZ-a.

 • Predaja zahtjeva

Zahtjevi za potporu se mogu još predati za studeni i prosinac.

Zahtjeve za isplatu mjesečnih troškova plaće za studeni i prosinac 2020. godine se može predati zaključno do 25. prosinca 2020. godine, a u slučaju odobrenja zahtjeva zaprimit će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni i prosinac 2020. godine.

Zahtjeve za isplatu mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine se može predati od 26. prosinca 2020. godine do zaključno 25. siječnja 2021. godine.

 • Visina potpore

Iznos potpore je najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

a)         od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn

b)         od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn

c)         od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn

d)         od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn

e)         od 60% i više – 4.000,00 kn

*uvećano za doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa imaju pravo na potporu u sljedećem iznosu:

a) 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana, odnosno

b) 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje,

*uvećano doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Dodatno, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite imaju pravo i na nadoknadu fiksnih troškova poslovanja u slučaju ako u prosincu 2020. ostvare pad prihod od 60% u odnosu na prosinac 2019. godine.

 • Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova poslovanja

Izmjenama i dopunama kod potpore za očuvanje radnih mjesta za djelatnost uvedena je nova mogućnost za poslodavce koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta jer im je rad onemogućen Odlukom Stožera ili epidemiologa. Naime, takvi poslodavci će imati pravo ostvariti dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova.

S time u vezi, Porezna uprava je objavila uputu u okviru koje je pojasnila mogućnost potpune ili djelomične nadoknade fiksnih troškova poslovanja. 

a) Kriteriji

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova poslovanja imat će poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad (npr. teretane, ugostiteljski objekti i sl.).

Pri tome, pravo na naknadu plaćenih fiksnih troškova imat će poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%.

S time da će se poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknaditi iznos plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se plaćeni fiksni troškovi poslovanja u cijelosti. 

b) Fiksni troškovi poslovanja

Pod fiksnim troškovima poslovanja podrazumijeva se:          

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak obvezne pričuve,
 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže i odvoz komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

c) Predaja zahtjeva

Popunjeni zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) poduzetnici podnose Ministarstvu financija putem sustava e-porezna najkasnije do 15. veljače 2021. (Zahtjev).

Dokument

Izvanredni NL potpora COVID-19 CRO

Želite znati više?