Mazars izvanredne porezne novosti - 21. siječnja 2021.

HZZ potpore za očuvanje radnih mjesta

Na sjednici održanoj 07. siječnja 2021., Upravno vijeće HZZ–a usvojilo je izmjene i dopune potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID–19) za siječanj i veljaču 2021. godine te je produžilo potporu za skraćivanje radnog vremena do 31. prosinca 2021. Također, potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19) nastavlja se provoditi do 30. lipnja 2021.

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za siječanj i veljaču 2021. godine u djelatnostima pogođenim koronavirusom

Dopunama i izmjenama potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (Covid-19) omogućeno je korištenje potpore poslodavcima koji su osjetili posljedice katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Poslodavcima s navedenih područja kojima su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni imat će pravo na potporu u iznosu od 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, bez obzira na djelatnost i pad prometa.

 Pri tome, objektivni razlozi za dobivanje potpore su: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnost dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje, odnosno proizvodnja.

Dodatno, više informacija o samoj potpori može se pronaći u posljednjem izdanju naših izvanrednih poreznih novosti.

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) - skraćivanje radnog vremena

 • Pravo na potporu

Pravo na potporu imaju svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika.

Važno je napomenuti da poslodavci mogu koristiti potporu ako su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO–a, do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu prijave.

 • Ciljane skupine radnika

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu poslodavac može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na zadnji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu prijave.

Pri tome, potpora se može dobiti samo za radnike zaposlene na puno radno vrijeme kod poslodavaca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno).

Ciljana skupina radnika ne uključuje:                                                                                  

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače;
 • Članove uprave, direktore, prokuriste i sl.
 • Radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu;
 • Navedeno se ne odnosi na predstavnike radnika u upravnim i nadzornim odborima, odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova.

Dodatno, uvjetima potpore je određeno da se ona može dodijeliti samo ako poslodavci zatraže istu za određeni minimalni postotak zaposlenika u odnosu na ukupan broj zaposlenika:

a)     od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika,

b)     od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

 • Kriteriji

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora (minimalno 10%).

S time da pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan s određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu.

U tom vidu, povezanost s poremećajima u poslovanju se dokazuje ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od sljedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora,
 • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova,
 • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata,
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimke:

 • Poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu ako je pad prihoda/primitaka u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga u svakom mjesecu za koji se traži potpora.
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci: mjesec za koji se traži potpora uspoređuje se s mjesecom koji prethodi mjesecu prijave za potporu.
 • Predaja zahtjeva

Kod potpore za skraćivanje radnog vremena potpora se odobrava za mjesec koji slijedi nakon mjeseca u kojem poslodavac prijavi potporu. Pri tome, zahtjevi se zaprimaju od 15. siječnja do 30. studenog 2021.

Iznimno, zahtjev zaprimljen do 31. siječnja vrijedi za potporu od siječnja do prosinca.

Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

 • Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad;
 • Donijeti Sporazum ili Odluku o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena;
 • Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora;
 • Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine;
 • Dostaviti evidenciju o radnom vremenu.

Važno je napomenuti da  se zahtjev automatski produžuje na sljedeći mjesec u smislu da nije potrebno predavati novi zahtjev, već poslodavac na mjesečnoj razini predaje sljedeće dopune zahtjeva:

 • mjesečna evidencija radnog vremena za mjesec u kojemu poslodavac koristi potporu (zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji nije predana evidencija radnog vremena),
 • podaci o stvarno ostvarenom padu prihoda u mjesecu za koji se traži potpora – PDV obrasci (zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji nisu predani podaci o ostvarenom padu prihoda).

Obvezna dokumentacija o padu prihoda i mjesečnoj evidenciji radnog vremena zaprima se:

a)     od 1. veljače do 28. veljače: prihod i evidencija radnog vremena za siječanj 2021. (za zahtjev predan do 31. siječnja)

b)     od 1. ožujka do 31. ožujka: prihod i evidencija radnog vremena za veljaču 2021. (za zahtjev predan do 31. siječnja)

c)     od 1. travnja do 30. travnja: prihod i evidencija radnog vremena za ožujak 2021. (za zahtjev predan do 28. veljače)

d)     od 1. svibnja do 31. svibnja: prihod i evidencija radnog vremena za travanj 2021. (za zahtjev predan do 31. ožujka)

e)     od 1. lipnja do 30. lipnja: prihod i evidencija radnog vremena za svibanj 2021. (za zahtjev predan do 30. travnja)

f)       od 1. srpnja do 31. srpnja: prihod i evidencija radnog vremena za lipanj 2021. (za zahtjev predan do 31. svibnja)

g)     od 1. kolovoza do 31. kolovoza: prihod i evidencija radnog vremena za srpanj 2021. (za zahtjev predan do 30. lipnja)

h)     od 1. rujna do 30. rujna: prihod i evidencija radnog vremena za kolovoz 2021. (za zahtjev predan do 31. srpnja)

i)       od 1. listopada do 31. listopada: prihod i evidencija radnog vremena za rujan 2021. (za zahtjev predan do 31. kolovoza)

j)       od 1. studenog do 30. studenog: prihod i evidencija radnog vremena za listopad 2021. (za zahtjev predan do 30. rujna)

k)     od 1. prosinca do 31. prosinca: prihod i evidencija radnog vremena za studeni 2021. (za zahtjev predan do 31. listopada)

l)       od 1. siječnja 2022. do 31. siječnja 2022: prihod i evidencija radnog vremena za prosinac 2021. (za zahtjev predan do 30. studenog)

 • Visina potpore

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

S time u vezi, vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora za radniku. Tablica iznosa sufinanciranja od strane HZZ-a ovisno o broju sati rada može se pronaći na stranicama HZZ-a.

Važno je naglasiti da za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.

Pri tome, potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ta razdoblja nisu vezana uz predmetnu mjeru skraćenog radnog vremena.

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.

Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

 • Ograničenja

Poslodavac za vrijeme korištenja potpore ne smije:

 • određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;
 • zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
 • koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
 • ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora.

Poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika morat će vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno 31. prosinca 2022. godine napravi nešto od sljedećeg:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća,
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica,
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele. 

Više informacija o samoj potpori mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HZZ-a.

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

 • Pravo na potporu

Pravo na potporu imaju zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju.

Važno je napomenuti da poslodavci mogu koristiti mjeru ako su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO do 30.11.2020. godine.

 • Ciljane skupine radnika

Potpora se može dobiti za radnike zaposlene kod poslodavaca iz ciljane skupine.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika;
 • Umirovljenike;
 • Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu poslodavac može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni do 31.12.2020. godine.

 • Kriteriji

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu je pad prihoda/primitaka od 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

 • Predaja zahtjeva

Zahtjevi za potporu se može predati za siječanj – lipanj 2021. godinu i to do kraja mjeseca za dobivanje potpore za taj mjesec. Iznimka je potpora za siječanj koja će se odobravati za zahtjeve predane zaključno s danom 10. veljače 2021. godine.

 • Visina potpore

Iznos potpore je najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu uvećano za doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Više informacija o samoj potpori mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HZZ-a.

Dokument

Izvanredni NL potpora Covid 21.01.2021.

Želite znati više?