De belangrijkste fiscale tips voor ondernemers en ondernemingen

2024 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Wij hebben de belangrijkste fiscale tips voor u op een rij gezet.

Speel in op de veranderende aftrekbeperkingen in box 1 

In 2024 blijven de tarieven in box 1 bijna vrijwel gelijk aan 2023. Aankomend jaar zullen echter bepaalde vrijstellingen en aftrekposten minder voordeel opleveren. Zo was in 2023  de mkb-winstvrijstelling nog 14%, maar zal deze vrijstelling in 2024 worden verlaagd naar 13,31%. Ook de zelfstandigenaftrek wordt lager. Volgend jaar zal deze € 3.750 bedragen, terwijl in 2023 nog een zelfstandigenaftrek van € 5.030 geldt.

Beperking afschrijvingen gebouwen 

Per 2019 geldt dat belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting met een gebouw in eigen gebruik de WOZ-waarde moeten aanhouden als bodemwaarde voor de afschrijving. In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting, ook de WOZ-waarde als bodemwaarde te gebruiken. Dit betekent dat er na deze wijzigingen kan worden afgeschreven tot maximaal de WOZ-waarde. Als de boekwaarde reeds lager is dan de bodemwaarde, wordt deze bevroren. 

Dividenduitkering in 2023  

Vanaf 2024 geldt er een progressief tarief in box 2. Het tarief is in 2023 nog 26,9%, maar bedraagt vanaf 2024 24,5% bij een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met € 67.000, en over het meerdere een tarief van 33%. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk bedrag van € 134.000. Het is raadzaam om na te gaan of een dividenduitkering fiscaal voordeliger is in 2023 of juist in 2024 tegen het lagere tarief. Voor dividenduitkeringen onder de € 67.000 per partner geldt in beginsel dat deze beter uitgesteld kunnen worden tot 2024.  

Investeringsfaciliteiten  

De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zouden per 2024 komen te vervallen. In het Belastingplan 2024 worden deze verlengd tot 1 januari 2029. Een ondernemer kan door middel van de EIA een deel van de investeringen in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst. Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage wel verlaagd van 45,5% naar 40%. Wij adviseren om een investering die onder de energie-investeringsaftrek zou vallen nog te doen in 2023, zo wordt er nog gebruik gemaakt van het hogere aftrekpercentage. Bent u dit van plan? Vergeet dan niet om deze investering tijdig te melden bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Verbreek de fiscale eenheid 

In 2023 is het tarief van de vennootschapsbelasting 19% over de eerste € 200.000 aan winst en 25,8% over het meerdere. Door een fiscale eenheid te verbreken of een bestaande vennootschap te splitsen kan er meerdere keren van de eerste tariefschijf worden geprofiteerd als het gezamenlijke winstniveau meer dan € 200.000 bedraagt. Bekijk zorgvuldig of het verbreken van de fiscale eenheid of een (op)splitsing wel mogelijk is zonder dat hierdoor belastingheffing wordt opgeroepen. De individuele omstandigheden zijn hiervoor bepalend. 

Leg leningsovereenkomsten met uw bv schriftelijk vast 

Zorg ervoor dat er een schriftelijke vastlegging is van de leenverhoudingen met uw vennootschap (lening of rekening-courant). Algemeen geldt dat voor alle overeenkomsten die u met uw bv heeft of die tussen uw bv’s onderling zijn aangegaan. 

Btw-aftrekcorrectie bij (deels) btw-vrijgestelde ondernemers 

Jaarlijks moet het pro rata percentage worden vastgesteld indien zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste prestaties worden verricht. Als dit percentage afwijkt van het oorspronkelijk afgetrokken percentage aan voorbelasting moet er een eindejaarscorrectie worden doorgevoerd. Daarnaast moet er worden getoetst of herziening van voorbelasting op investeringsgoederen nodig is.  

Mocht het pro rata percentage lager zijn dan 90%, dan kan dit eveneens gevolgen hebben wanneer is gekozen voor een met btw-belaste verhuur van één of meerdere onroerende zaken.  

Oninbare vorderingen 

Het jaareinde is tevens een geschikt moment om de uitstaande vorderingen op (mogelijke) oninbaarheid te inventariseren. De btw op oninbare vorderingen kan worden teruggevraagd via de btw-aangifte zodra zeker is dat de vorderingen geheel of gedeeltelijk niet meer zullen worden betaald. In elk geval worden vorderingen voor de btw geacht oninbaar te zijn na het verstrijken van één jaar na de uiterste betaaldatum van de desbetreffende vordering. Het is belangrijk om deze termijn actief te monitoren, zodat de btw tijdig kan worden teruggevraagd. Let op: het is belangrijk om op het juiste tijdstip de btw-afdracht te corrigeren, aangezien dit op een later moment door de Belastingdienst kan worden geweigerd. 

Beoordelen omzetgrens kleineondernemersregeling (KOR) 

Ondernemers die in een kalenderjaar een omzet behalen van maximaal € 20.000, kunnen gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Als ondernemers gebruik willen maken van de KOR, horen zij vier weken voor de aanvang van een tijdvak (doorgaans een maand of een kwartaal) een melding te maken bij de Belastingdienst. De KOR geldt dan voor ten minste drie jaar, mits blijvend aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wijziging Nederlands beleid btw fiscale eenheid 

Per 1 januari 2024 verandert het Nederlandse beleid met betrekking tot de fiscale eenheid btw. Op grond van het besluit Omzetbelasting, vaste inrichting (2020-25513) zal het dan niet langer mogelijk zijn om een Nederlandse fiscale eenheid voor de btw te vormen met een buitenlands hoofdhuis of vaste inrichting. Hierdoor vallen de prestaties binnen de Nederlandse en buitenlandse vestigingen in principe binnen de reikwijdte van de btw. Onderzoek of dit voor u extra btw-verplichtingen voor het komende jaar met zich brengt. 

Beloning bestuurders 

Op grond van de Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting is het heffingsrecht over bestuurdersbeloningen toegewezen aan de staat waar de vennootschap is gevestigd, ongeacht of de werkzaamheden feitelijk in die staat worden verricht. De wijze van voorkoming dubbele belasting is in veel verdragen op basis van de verrekeningsmethode (d.w.z. verrekening van de in het buitenland geheven belasting). 

Tot 1 januari 2023 gold, op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën, dat onder voorwaarden de Nederlandse voorkoming van dubbele belasting voor bestuurders via de vrijstellingsmethode kon verlopen. Dat betekent een korting op de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting in de verhouding buitenlands inkomen / wereldinkomen.  

Dit besluit is met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken. Vanaf dan geldt (in de meeste situaties) de verrekeningsmethode. Dit zal in veel situaties betekenen dat bestuurders in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting geconfronteerd kunnen worden met het feit dat er belasting wordt bijgeheven over de bestuurdersbeloning.

Terugvragen buitenlandse btw (EU en VK)  

Wanneer buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, kan de btw niet in de Nederlandse btw-aangifte worden teruggevraagd. In plaats daarvan kan een btw-teruggaafverzoek bij de Nederlandse Belastingdienst worden ingediend om de EU-btw onder voorwaarden terug te vragen.

Overigens geldt sinds de Brexit voor het terugvragen van btw uit het Verenigd Koninkrijk een andere termijn en procedure. De periode waarover btw kan worden teruggevraagd loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 en het verzoek om teruggaaf dient te worden ingediend bij de belastingautoriteiten in het VK. Het is dus niet mogelijk om dit teruggaafverzoek via de Nederlandse Belastingdienst te doen. Btw uit deze periode kan uiterlijk 31 december 2023 worden teruggevraagd.  

DAC7 (gegevensuitwisseling digitale platformeconomie)

Dit wetsvoorstel ziet op de automatische informatieuitwisseling voor exploitanten van digitale platforms. Europese digitale platforms zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht de gegevens over verkopers die gebruikmaken van deze platformen te verzamelen en te registreren. Vanaf 2024 zijn digitale platformen voor het eerst verplicht om de gegevens te rapporteren aan de belastingautoriteiten over het kalenderjaar 2023. De nationale belastingautoriteiten wisselen vervolgens deze gegevens automatisch uit met de andere EU-lidstaten.

Meer weten over bovenstaande Eindejaarstips?

Wilt u graag meer weten over een onderwerp die voorkomt in deze eindejaarstips? Neem dan contact op met Marc Raanhuis per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 88 of met Dominique Belt-van Maurik per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 40. Zij helpen u graag verder.

Want to know more?