Prinsjesdag 2021: Maatregelen internationaal zakendoen

Op Prinsjesdag 2021 zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2022 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Uitbreiding antimisbruikmaatregel hybride mismatches (ATAD2)

Per 1 januari 2020 zijn in de vennootschapsbelasting enkele maatregelen in werking getreden die dienen ter bestrijding van belastingontwijking door gebruikmaking van verschillen tussen belastingstelsels (‘hybride mismatches'). Denk bij hybride mismatches bijvoorbeeld aan de situatie dat het ene land een entiteit of vordering fiscaal anders behandelt dan het andere land, wat kan leiden tot een aftrek van rente bij de betaler terwijl de bate bij de ontvanger niet is belast.

Een omgekeerd hybride lichaam is een lichaam dat voor Nederlandse belastingdoeleinden als transparant wordt aangemerkt, maar is gevestigd in een staat die het lichaam als niet-transparant beschouwt. In dat geval gaat Nederland er onterechte vanuit dat de inkomsten van dat lichaam bij de achterliggende participanten van dat lichaam worden belast, terwijl het land waar de achterliggende participanten zijn gevestigd veronderstelt dat de inkomsten bij het lichaam zelf worden belast. Het wetsvoorstel kent een uitzondering voor collectieve en alternatieve beleggingsfondsen.

Aanpassing conditionele bronbelasting op rente en royalty’s

Sinds het begin van 2021 kent Nederland een conditionele bronbelasting op royalty- en rentebetalingen. De bronbelasting is van toepassing op betalingen door in Nederland gevestigde lichamen of in Nederland gevestigde vaste inrichtingen van buitenlandse lichamen aan gelieerde lichamen die zijn gevestigd in laag-belastende jurisdicties (winstbelastingtarief minder dan 9%), maar ook in geval van hybride mismatches en in misbruiksituaties.

Op basis van de geldende wetgeving kwalificeert verhuurd vastgoed in Nederland momenteel niet als een vaste inrichting voor de toepassing van de conditionele bronbelasting op rente en royalty’s. Deze wijziging zal op een later moment worden aangepast zodat dergelijke vaste inrichtingen ook onder het bereik van deze bronbelasting zullen vallen.

Aanpassing antimisbruikmaatregel laag-belaste dochterondernemingen (CFC)

Deze reeds geldende antimisbruikmaatregel heeft als doel het tegengaan van het (kunstmatig) verschuiven van winsten naar buitenlandse lichamen die belast zijn tegen een laag belastingtarief. De huidige maatregel heet de ‘Controlled Foreign Companies’ (CFC) regel. Deze maatregel belast in dergelijke gevallen een deel van de buitenlandse winst in Nederland. Onder voorwaarden kan de buitenlandse winstbelasting worden verrekend met de Nederlandse belasting. De aanpassing van deze regel ziet op de volgorde waarin deze verrekening plaats dient te vinden.

Aanpassing zakelijkheidsbeginsel

Teneinde belastingstructuren met zogenoemde informele kapitaalstortingen en verkapte winstuitdelingen tegen te gaan heeft het kabinet een voorstel gedaan om het zakelijkheidsbeginsel aan te passen.

Het doel van het wetsvoorstel is om verrekenprijsverschillen weg te nemen die ontstaan als gevolg van een verschillende toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in met name internationale situaties. Deze situaties kunnen ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming nergens wordt belast. Het wetsvoorstel beperkt bij de belastingplichtige een aanpassing van de winst op grond van het zakelijkheidsbeginsel voor zover bij het andere lichaam dat bij de transactie betrokken is geen of een te lage opwaartse correctie van de winst in aanmerking wordt genomen. Hiermee wordt beoogd verrekenprijsverschillen te neutraliseren en te voorkomen dat (per saldo) nergens belasting wordt geheven. De voorgestelde maatregelen bewerkstelligen dat de winst in die gevallen ten minste eenmaal ergens wordt belast.

Wetsvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen

Het wetsvoorstel voor aanpassing van het fiscaal kwalificatiebeleid voor buitenlandse rechtsvormen is niet op Prinsjesdag verschenen. In het concept wetsvoorstel eerder dit jaar is voorgesteld om de zelfstandige vennootschapsbelastingplicht voor zogeheten ‘open commanditaire vennootschappen’ te laten vervallen. Dit heeft tot gevolg dat alle bestaande open commanditaire vennootschappen als fiscaal transparant worden aangemerkt. De bezittingen en schulden van de fiscaal transparante cv worden daardoor direct toegerekend aan de commanditaire vennoten naar rato van ieders gerechtigdheid.

De voorgenomen aanpassingen van het fiscale kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen waren aanvankelijk voorzien om onderdeel uit te maken van het Pakket Belastingplan 2022 met een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. Gezien de vele inhoudelijke reacties tijdens de recent afgesloten internetconsultatie heeft de staatssecretaris besloten hiervan af te wijken om te kijken waar en in hoeverre recht kan worden gedaan aan de tijdens de internetconsultatie gepresenteerde commentaren.

De verwachting is dat dit wetsvoorstel in de winter van 2021 / 2022 zal worden aangeboden aan de Kamer.

Wilt u meer informatie over het wetsvoorstel? U leest erover in het onlangs door Mazars gepubliceerde artikel ‘Wetsvoorstel fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvorm’.

Wetsvoorstel informatie-uitwisseling digitale platforms (DAC7)

Het wetsvoorstel DAC7 is niet op Prinsjesdag verschenen. Dit wetsvoorstel ziet op de automatische informatie-uitwisseling voor exploitanten van digitale platforms. Eerder dit jaar is aangekondigd dat Europese digitale platforms vanaf 1 januari 2023 verplicht worden de inkomsten van producten en diensten op hun digitale platforms aan de belastingdienst te rapporteren. De nationale belastingdiensten worden verplicht om deze informatie automatisch te delen met de andere lidstaten.

Deze maatregel wil belastingontduiking door verkopers via digitale platforms tegengaan. Verkopers via digitale platforms geven hun inkomsten niet altijd op, vooral als deze inkomsten zijn behaald op een platform dat in een ander land is gevestigd. Dergelijke ondernemers hebben daarmee een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van traditionele handelaars en EU-lidstaten lopen belastinginkomsten mis. DAC7 moet in Nederland en de andere EU-lidstaten uiterlijk op 31 december 2022 zijn geïmplementeerd. In 2024 moeten digitale platforms voor het eerst rapporteren over het jaar 2023.

De verwachting is dat het DAC7 wetsvoorstel in het voorjaar van 2022 zal worden gepresenteerd.

De generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel)

De generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel) wordt aangescherpt door het aftrekpercentage te verlagen van 30% naar 20% van de fiscale EBITDA. Deze maatregel wordt naar verwachting op 15 oktober in het parlement behandeld.

Webinar Prinsjesdag 2021

Op woensdag 22 september 2021 organiseerde Mazars een webinar waarin we de deelnemers hebben bijgepraat over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen van Prinsjesdag 2021. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar live te volgen, kunt u onderaan de pagina het gedeelte van het webinar voor internationaal opererende bedrijven terugkijken.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2022, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Eric Klein Hesseling per email of per telefoon: +31 (0)6 51 52 81 01 of Erik Stroeve per e-mail of per telefoon: +31 (0)6 51 24 45 30. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?