Drieluik deel III | Duurzaamheidskansen en mogelijke bedreigingen voor het mkb

30 juni 2022 - Duurzaamheid gerelateerde wet- en regelgeving, waaronder de Corporate Social Reporting Directive (CSRD) en Corporate Social Due Diligence Directive (CSDDD), heeft niet alleen impact op de bedrijven die op grond van de wet hieraan dienen te voldoen, maar ook op mkb-bedrijven in de keten. In dit derde artikel van het drieluik gaan we dieper in op de verschillende kansen en bedreigingen voor mkb-bedrijven die niet direct onder de bovengenoemde richtlijnen vallen, maar wel op een andere wijze worden geraakt door de toenemende regulering op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.

Vereisten van grote ketenpartners aan hun leveranciers

Zoals eerder is beschreven in het eerste artikel van ons drieluik moeten ‘grote’ bedrijven onder de CSRD rapporteren over informatie op het gebied van mens, milieu en governance. Behalve dat bedrijven verplicht zijn te rapporteren over de gerelateerde strategie en actieplannen, zijn ze ook vereist hun voortgang op bepaalde indicatoren inzichtelijk te maken. Momenteel zijn er standaarden in ontwikkeling die laten zien welke indicatoren hier specifiek voor moeten worden gebruikt. Deze indicatoren gaan veelal ook over wat er verder in de waardeketen gebeurt. De grote(re) bedrijven zullen dus bepaalde informatie nodig hebben van hun mkb-ketenpartners. Op het gebied van milieu gaat dit bijvoorbeeld over klimaatverandering, vervuiling, biodiversiteit, materiaalgebruik, watergebruik en mariene rijkdommen. Op sociaal gebied kan het gaan om informatie over leefbaar loon, gelijke kansen, kinderarbeid, gezondheid en (sociale) veiligheid. Het is daarom belangrijk dat uw mkb-bedrijf inzicht heeft in deze aspecten en kan voldoen aan de indirecte vereisten vanuit de CSRD. Dit gaat verder dan uitsluitend uw eigen bedrijf. Zo dient ook u inzicht te hebben in de wijze waarop uw leveranciers en afnemers op deze thema’s acteren. 

Aanbestedingen en de rol van duurzaamheid

Een ander vereiste die voor u consequenties kan hebben, is dat verschillende overheidsinstanties steeds vaker een gunningsvoordeel verlenen aan bedrijven die kunnen aantonen dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in hun bedrijfsvoering. Zo wordt er in aanbestedingen bijvoorbeeld al vaak gevraagd om een duurzaamheidsvisie in te leveren, om de CO2-uitstoot door middel van een CO2-prestatieladder in kaart te brengen, of om bepaalde informatie over veiligheid te verstrekken. Aan goed presteren is vervolgens een gunningsvoordeel verbonden. De verwachting is dat bijbehorende voordelen de komende jaren alleen maar zullen toenemen, gezien de aan duurzaamheid gerelateerde wet- en regelgeving ook steeds meer toeneemt. Verduurzaming en meetbaar maken van duurzaamheidsvraagstukken levert uw mkb-bedrijf een interessante kans wanneer u te maken heeft met aanbestedingen voor overheidsinstanties om business te behouden en extra business te genereren. Daarnaast bent u ook voorbereid op toekomstige wet- en regelgeving.

Financieel en fiscaal voordeel

Transparantie op het gebied van duurzaamheid speelt ook een steeds grotere rol voor bedrijven om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt of om investeerders aan te trekken. Zo geven banken tegenwoordig steeds vaker korting op leningen aan bedrijven die kunnen aantonen dat zij een significante bijdrage leveren aan een beter klimaat en/of maatschappij. Ook worden banken steeds kritischer op het aannemen van zakelijke klanten en gebruiken zij hiervoor onder andere duurzaamheidsindicatoren. Zij hanteren dit beleid om zelf ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen.

Daarnaast zijn dit jaar de percentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog gegaan. Als uw bedrijf in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert kunt u een percentage (27%, 36% of 45%, afhankelijk van het gemiddelde) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor mkb-bedrijven geldt de aftrek ook voor kosten op milieuadviezen, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-rapportage.

Aantrekken van talent 

Rapporteren over uw duurzaamheidsprestaties kan ook helpen bij het behouden en aantrekken van nieuwe medewerkers. Maar liefst 70% van de Nederlandse werkenden wil dat zijn of haar baan waardevol is voor de maatschappij en vindt 55% het belangrijk dat de werkgever zich inzet voor een duurzame bedrijfsvoering.* Met name in tijden dat de arbeidsmarkt krap is, is het de investering waard om te onderzoeken hoe duurzaam uw organisatie is, wat uw strategie is om te verduurzamen, op welke wijze u dit meetbaar gaat maken en hoe hierover extern en intern te communiceren.
* uit het Nieuwjaarsonderzoek van BeFrank

Overige kansen en bedreigingen

Tenslotte wordt het per 1 januari 2023 op het gebied van milieu voor Nederlandse bedrijven vanaf 100 medewerkers verplicht om te rapporteren over zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Het gaat in dit geval niet om de uitstoot van uitlaatgassen, maar bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers van uw medewerkers, uitgesplitst naar soort brandstof. Zorg ervoor dat u op tijd in kaart brengt hoe u deze kilometers op betrouwbare wijze kunt vaststellen en hoe u deze verschillende brandstoffen gaat inventariseren.

Verschillende directe en indirecte kansen voor uw mkb-bedrijf

Al met al bieden huidige en toekomstige rapportagevereisten verschillende directe en indirecte kansen en bedreigingen voor uw mkb-bedrijf. Mazars helpt u graag met het inzichtelijk maken van uw impact op mens en milieu, bijvoorbeeld door het berekenen van uw CO2-uitstoot of door middel van een ‘social impact assessment’. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het formuleren van uw duurzaamheidsstrategie en het rapporteren hierover. Niet alleen om de wereld een stukje beter te maken, maar ook om bestaande partners tevreden te houden, en klanten, kapitaalverschaffers en medewerkers te behouden en aan te trekken. Hiermee bouwen we samen aan een langetermijnwaardecreatie voor uw bedrijf.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over wat Mazars kan betekenen voor uw bedrijf op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact op met Jessica Boekhoudt per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34. Zij helpt u graag verder.

Meer informatie?