Nieuw coalitieakkoord: fiscale maatregelen voor vastgoedondernemers en -ondernemingen

29 december 2021 - Het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ is op 15 december 2021 gepresenteerd door de fractievoorzitters van de VDD, D66, CDA en CU. In dit regeerakkoord zijn enkele vastgoedgerelateerde fiscale maatregelen voor de inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en verhuurderheffing opgenomen. Deze maatregelen zetten wij hieronder voor u uiteen.

Inkomstenbelasting

Box 2

Directeur-grootaandeelhouders moeten inkomstenbelasting betalen over het dividend ontvangen van hun eigen bv’s. Door geen dividend uit te betalen, maar van hun eigen bv te lenen, kan de belastingheffing over dividend worden uitgesteld. In het wetsvoorstel ‘excessief lenen’ worden hier grenzen aan gesteld. Vanaf 2023 worden bovenmatige schulden aan de eigen bv onder voorwaarden belast. De grens werd in eerste instantie gesteld op schulden aan de eigen bv vanaf € 500.000. In het regeerakkoord is de grens verhoogd naar € 700.000.

Box 3

Op dit moment wordt vermogen in box 3 belast op basis van een forfaitair rendement. Per 2025 wordt er een nieuw box 3-stelsel ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement. De waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.

Vooruitlopend op het nieuwe box 3-stelsel wordt per 2023 de leegwaarderatio afgeschaft. De leegwaarderatio is recht op een verlaging van de WOZ-waarde als een beleggingsobject (in box 3) wordt verhuurd. Door de afschaffing van de leegwaarderatio sluit de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer aan bij de praktijk.

Daarnaast gaat de jaarlijkse vrijstelling in box 3 omhoog naar ongeveer € 80.000 per 2023 (€ 50.650 in 2022).

Bedrijfsopvolging

In deze kabinetsperiode wordt in samenhang met de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling die in 2022 wordt afgerond onderzocht hoe de continuïteit van familiebedrijven kan worden ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijk wordt oneigenlijk gebruik van de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten tegengegaan.

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de ‘jubelton’) wordt per 2024 geschrapt. Nu kan er ruim een ton belastingvrij geschonken worden voor de aankoop van een woning. Deze regeling was bedoeld om starters een betere kans te geven op de woningmarkt. De kritiek op de jubelton is dat de woningprijzen van starterswoningen er verder door stijgen. Dit vergroot de kloof tussen vermogende en minder vermogende starters.

Vennootschapsbelasting

De aanvullende CFC-maatregel uit het rapport van de Commissie Ter Haar en maatregelen uit OESO Pillar II worden ingevoerd. In meer gevallen dan nu zullen bv’s, nv’s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen moeten afrekenen over winsten die zij of zelfs hun buitenlandse dochtermaatschappijen behalen in laagbelastende landen. Mocht deze maatregelen niet tot de gewenste belastingopbrengst leiden, dan wordt gekeken naar andere grondslag verbredende maatregelen zoals het lage vennootschapsbelastingtarief en/of de lengte van de eerste schijf (in 2022: 15% tot € 395.000 belastbare winst).

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor beleggers of particulieren die niet in een aangekochte woning gaan wonen, wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%. Deze maatregel is bedoeld om meer ruimte op de woningmarkt te scheppen voor niet-beleggers.

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt vanaf 2023 stapsgewijs afgeschaft. Verhuurders krijgen met de verhuurderheffing te maken bij bezit van meer dan 50 huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (vanaf 2021: € 752,33). Het kabinet maakt bindende prestatieafspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovaties, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van deze fiscale maatregelen? Neem dan contact op met Arno van der Wijk per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 2433, met Ronald Plat per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 14 16  of met Arjan Ashouwer per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 10 11. Zij helpen u graag.

Meer informatie?