Zrównoważony rozwój i ESG - kluczowe elementy modelu biznesowego każdej organizacji

Zrównoważony rozwój oraz kwestie związane z ESG (Environmental, Social, Corporate Govenrance) stanowią kluczowy temat naszych czasów. Jest to szerokie i kompleksowe zagadnienie, które wpłynie na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw, począwszy od modelu biznesowego i łańcucha dostaw, po spełnienie wymogów regulacyjnych i prawnych czy też kontrolowanie kosztów oraz pozyskiwanie i utrzymywanie kapitału, klientów i pracowników.

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oferują każdej organizacji nowe możliwości, które z czasem poprawią stabilność przedsiębiorstwa, stworzą wartość ekonomiczną i przyczynią się do powstania zdrowego ekosystemu i silnej społeczności. Organizacje będą musiały wdrożyć wyższe standardy zarządzania i uzyskać pełne zrozumienie swojego wpływu na społeczeństwo i środowisko, aby zachować konkurencyjność.

Rzetelne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju wymaga jasnej strategii, dobrego zarządzania i wysokiej jakości sprawozdawczości korporacyjnej, która obejmuje pełen zakres zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Przyniesie to wyraźne korzyści: wzrost zaufania, przewagę konkurencyjną, większe zaangażowanie pracowników, większą efektywność zużycia materiałów dzięki ulepszonym procesom biznesowym oraz lojalność i wsparcie ze strony interesariuszy.

ESG_Test

Nasza kluczowa oferta usług wspierających przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz kwestii ESG:

1) Szkolenia i warsztaty: Oferujemy wysokiej jakości szkolenia i warsztaty dotyczące zrównoważonego rozwoju i ESG, które pomagają zwiększyć świadomość i wiedzę pracowników na temat istotnych zagadnień oraz najlepszych praktyk w tych obszarach.

2) ESG Health Check: Przeprowadzamy kompleksową ocenę kondycji przedsiębiorstwa i analizę luk w zakresie minimalnych wymagań regulacyjnych i społecznych w zakresie ESG w oparciu o opracowany przez Nas kwestionariusz.

3) Ocena istotności (materiality assessment): Przeprowadzamy analizy, które pomagają firmom określić kluczowe obszary związane z zrównoważonym rozwojem i ESG, uwzględniając zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

4) Kompleksowe wsparcie we wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju: Pomagamy firmom opracować i wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju, dostosowaną do ich potrzeb. Zapewniamy także pomoc w opracowaniu niezbędnej dokumentacji wewnętrznej.

5) Zgodność regulacyjna/analiza luk regulacji ESG: Pomagamy firmom w osiągnięciu zgodności z regulacjami związanymi z ESG, takimi jak wdrożenie Taksonomii UE oraz dyrektyw CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Przeprowadzamy analizy, które identyfikują ewentualne luki i pomagają w dostosowaniu się do wymogów regulacyjnych.

6) Sprawozdawczość i ujawnianie informacji (reporting&disclosures): Pomagamy firmom w opracowaniu raportu zrównoważonego rozwoju w oparciu o wyniki analizy istotności zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju i wymogami dyrektywy CSRD, standardami ESRS oraz Taksonomią UE.

7) Analiza śladu węglowego (carbon footprint): Przeprowadzamy analizy śladu węglowego, które pomagają firmom ocenić i monitorować ich emisje gazów cieplarnianych, identyfikować obszary o największym wpływie i opracować strategie redukcji emisji dostosowaną do działalności firmy.

usługi123

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Chcesz wiedzieć więcej?