Anstånd med skatteinbetalning

2020-12-14 Med anledning av Covid-19 har tillfälliga regler om anstånd med skatteinbetalningar införts.

Tidigare har beslutats att anstånd kan beviljas för skatter (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt) som är hänförliga för tiden mellan januari och september 2020. Anstånd medges med upp till tre månaders skatteinbetalningar och gäller under längst 12 månader. Bolag som får anstånd med skatteinbetalningar betalar en årlig ränta på 1,25 procent. Utöver den årliga räntan betalar man vid anstånd enligt de tillfälliga reglerna även en avgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet varje månad. Anståndsavgiften börjar man betala den sjunde månaden efter det att anstånd beviljats.

Det förslag som tidigare aviserats om utökade möjligheter till anstånd har nu lämnats på remiss där ytterligare justeringar framgår. De föreslagna anståndsreglerna omfattar:

  • Anstånd får beviljas för högst sex redovisningsperioder. För mervärdesskatt där redovisningen sker kvartalsvis får anstånd beviljas med högst två redovisningsperioder.
  • Anstånd får beviljas även för skatter och avgifter för redovisningsperioder som infaller under oktober-december 2020.
  • Anståndstiden utökas till att omfatta ytterligare 12 månader.
  • Anståndsavgiften på 0,2 procent ska betalas på anstånd som beviljas efter ikraftträdandet av de nya reglerna och tas ut från och med den första kalendermånaden efter att anstånd beviljats.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.