Centrálne banky plánujú radikálne regulačné zmeny na riešenie klimatickej krízy – najvyšší čas, aby sa banky pripravili

19. februára 2020: Mazars, medzinárodná audítorská a poradenská spoločnosť, a OMFIF, nezávislý think tank pôsobiaci v oblasti centrálneho bankovníctva, hospodárskych politík a verejných investícií, dnes zverejnili správu o tom, ako centrálne banky a regulačné orgány reagujú na klimatickú krízu.
  • 70% centrálnych bánk a regulačných orgánov vníma klimatické zmeny ako „významnú hrozbu“ pre finančnú stabilitu
  • Začlenenie klimatických aspektov do záťažových testov bude čoraz častejšie
  • Centrálne banky nie sú jednotné v tom, kto má zodpovednosť konať

„Štyri roky od Parížskej dohody diskusia o klimatických zmenách naďalej naberá na intenzite. Klimatické zmeny ovplyvnia všetky finančné inštitúcie a sú prioritnou témou pre orgány dohľadu a regulačné orgány po celom svete,“ uviedol Rudi Lang, partner v rámci Leader Financial Institutions Group v spoločnosti Mazars a garant spoločnej správy Mazars a OMFIF s názvom „Boj proti klimatickým zmenám: Úloha bankovej regulácie a dohľadu.“ 

Hrozba pre stabilitu

V správe založenej na výskume a prieskumoch u 33 centrálnych bánk a regulačných orgánov sa uvádza, že až 70% respondentov považuje klimatické zmeny za „významnú hrozbu“ pre finančnú stabilitu.

No ako zareagovať?

Len niečo vyše polovice centrálnych bánk (55%) uvádza, že monitoruje klimatické riziká. Pokiaľ ide o prevzatie zodpovednosti, nepanuje medzi nimi zhoda, keďže 12% uvádza, že hoci klimatické zmeny považuje za významné riziko, konkrétne kroky by mali prichádzať z iných inštitúcií, napríklad vládnych orgánov.

Regulačné prístupy ku klimatickému riziku

Centrálne banky a regulačné orgány čoraz viac zapracúvajú klimatické riziká do svojich aktivít. Do budúcnosti sa očakáva, že najčastejšími opatreniami budú:

  1. Vyhodnotenie klimatického rizika ako súčasť finančného rizika v záťažových testoch
  2. Podpora alebo zabezpečenie finančných informácií súvisiacich s klímou
  3. Nastavenie noriem kritérií udržateľnosti pre zelené financovanie/pôžičky zo strany regulovaných bánk

Hoci iniciatívy na „korekciu trhových odchýlok“ – ktoré zahŕňajú nápravu trhových chýb na finančných trhoch – naberajú na sile, centrálne banky sú opatrné pri používaní intervenčných prudenciálnych a menových nástrojov na „formovanie trhu“ na klimatické účely.

Prekážky

Takmer všetci respondenti ako hlavné problémy zdôraznili nedostatok vhodných analytických nástrojov, metodík a údajov. Dostupnosť a kvalita údajov sú významnými obavami až pre 84% respondentov.

Za kľúčovú výzvu považujú tiež fragmentáciu klimatických rámcov, pričom 31% respondentov má obavy o porovnateľnosť a konzistentnosť rámcov pre dohľad.

Očakáva sa viac klimatických záťažových testov

Začlenenie klimatických aspektov do záťažových testov je stále v ranom štádiu a len málo (15%) respondentov ich aktuálne začleňuje do pravidelných záťažových testov finančných inštitúcií. No toto číslo bude zrejme narastať, keďže takmer štyri pätiny (79%) uviedli, že to plánujú v budúcnosti zmeniť.

Čeliť budúcnosti

„Úspech akejkoľvek politickej reakcie bude závisieť od zapojenia účastníkov na trhu, od ktorých sa bude očakávať, že vyhodnotia, zverejnia a zmiernia svoje klimatické riziká a budú naďalej meniť svoje praktiky,“ uvádza Leila Kamdem-Fotso, partnerka v oblasti finančných služieb v spoločnosti Mazars, ktorá prispela k vypracovaniu správy. „Je pozitívne, že spolupráca medzi regulačnými orgánmi a súkromným sektorom už prebieha, a to prostredníctvom viacerých iniciatív. 

 

###

 

O výskume

Správa spoločnosti Mazars a OMFIF „Boj proti klimatickým zmenám: Úloha bankovej regulácie a dohľadu“ sa zakladá na výskume a odpovedí z prieskumu u 33 centrálnych bánk zo šiestich regiónov predstavujúcich 77% celosvetového HDP. Väčšina respondentov sú členmi Siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System, NGFS). Prieskum uskutočnila OMFIF od augusta do decembra 2019.

O publikácii

Celá verzia publikácie v anglickom jazyku je dostupná na stiahnutie https://www.omfif.org/tacklingclimatechange/.

Viac informácií k štúdii tu.

O skupine Mazars

Mazars je medzinárodné, integrované a nezávislé partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audítorské, účtovné, daňové a poradenské služby. Pôsobí v 91 krajinách a teritóriách na celom svete, má 40 400 profesionálov - 24 400 v Mazars integrovanom partnerstve a 16 000 prostredníctvom Mazars North America Alliance, ktorí pomáhajú klientom rôznych veľkostí v každej fáze ich rozvoja.

O OMFIF  

OMFIF je nezávislý think tank pôsobiaci v oblasti centrálneho bankovníctva, hospodárskej politiky a verejných investícií poskytujúci neutrálnu platformu na zapojenie verejného a súkromného sektora po celom svete. Tímy OMFIF v Londýne, Singapure a USA sa zameriavajú na globálnu politiku a investície v súvislosti s centrálnymi bankami, štátnymi fondmi, dôchodkovými fondmi, regulačnými orgánmi a štátnymi pokladňami. V srdci tejto siete sú globálni verejní investori s investičným majetkom v hodnote 37,8 bilióna dolárov.

www.omfif.org