7256 SAYILI VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KANUNU

TBMM’de kabul edilen kamuya ait alacakların yapılandırılması ile ilgili kanun birçok mükellefe önemli kolaylıklar getirmekle birlikte, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı alacakların durumu gibi konular kapsamda yer almamıştır.

Değerli Fortune okuyucularım bu yazımda kamuoyunda vergi affı /yapılandırma kanunu olarak geçen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile ilgili değerlendirmelerimi paylaşmak isterim.

Özellikle COVID 19 pandemi krizi dolayısıyla artan ödenemeyen amme alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla, yeni bir yapılandırma daha kanunlaşmış bulunmaktadır. Ancak söz konusu düzenleme sadece ödenmeyen borçların yapılandırılması ile ilgilidir. Matrah artırımı, stok affı, dava, uzlaşma ve inceleme safhasında bulunan kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması gibi konular kanun kapsamında yer almamaktadır.

Yapılandırma kanunu ile 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş olan gümrük dahil beyana dayanan vergiler ile sosyal güvenlik kurumu alacaklarından 2020 Ağustos  ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek priminin kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları esas alınacak tutarın ödenmesi halinde bu vergiler ile ilgili  vergi  ve gümrük cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca herhangi bir vergi ve gümrük vergilerine bağlı olmayan vergi ve gümrük cezalarının kanunda belirtilen şartlar dahilinde %50’sinin ve gecikme zammının tamamının tahsilinden, idari para ceza asıllarının ise %50’sinin ödenmesi halinde kalan tutar ve gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31.12.2020 tarihine kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir. Yapılandırmaya başvuran mükelleflerin yapılandırmadan yararlanabilmeleri için ayrıca yapılandırılan amme alacağı ile ilgili olarak dava açmayacakları veya açılan davalardan vazgeçeceklerine dair dilekçe vermeleri gerekmektedir. Yapılandırılan amme alacağının taksitle ödenmek istenmesi halinde ise 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri tercih edilebilecektir. Taksitle ödenecek tutarlar kanunda belirtilen katsayı kadar artırılarak ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Düzenleme uyarınca ayrıca 31.08.2020 tarihine kadar ödenmemiş olan Baro, Oda ve Birlik aidatlarının asıllarının tamamının ödenmesi halinde bu asıllara isabet eden gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca kanunda, amme alacaklarının yapılandırılması dışında, yeni istihdam teşvikleri, kısa çalışma süresinin uzatılması, bazı vergi düzenlemelerinde süre uzatımı, sermaye şirketlerinin kendi hisselerini edinmeleri ile ilgili vergisel yükümlülük, yurt dışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, ilk kez halka açılacak şirketler için kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması gibi başka düzenlemeler de yer almaktadır. Yapılandırma dışındaki düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerimi ilerleyen aylardaki yazılarımda sizlerle ayrıca paylaşacağım.

Leon Aslan Coşkun

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?