01.01.2020–30.06.2020 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

Konu: 01.01.2020–30.06.2020 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (2) numaralı bendine göre; “Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)” gelir vergisinden istisnadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-13659 sayılı Genelgesi ile 01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

01.01.2020 - 30.06.2020

Aylık katsayı

0,146061

Taban aylığı katsayısı

2,28624

Buna göre, en yüksek derece Devlet memuru brüt aylığı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Aylık gösterge

1.500

Ek gösterge

8.000

Taban aylığı göstergesi

1.000

Brüt aylık [(1.500 + 8.000) x 0,146061] + [1.000 x 2,28624]

3.673,82 TL

01.01.2020–30.06.2020 döneminde, ticari faaliyetle ilişkili olmak şartıyla gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde, harcırah usulünün benimsenmesi halinde uygulanacak gelir vergisinden istisna gündelik tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

1- Yurt İçi Gündelikler: 

2020 yılında Devlet memurlarına yurt içinde verilecek gündelik miktarları, 31.12.2019 tarih ve Mükerrer 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli”nde tespit edilmiş olup; en yüksek derece Devlet memuru için yurt içi gündelik miktarı 66,85 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2. maddesinde sayılan kişilerden brüt aylık seviyesi 3.673,82 TL veya fazlasıolanlara yurt içi iş seyahatlerinde günlük olarak verilebilecek gelir vergisinden istisna harcırah miktarı en fazla 66,85 TL olabilecektir. 

2- Yurt Dışı gündelikler 

Brüt aylık tutarı 3.673,82 TL veya fazlası olan kişilerin yurt dışı iş seyahatlerinde uygulanabilecek gelir vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibidir: 

Ülkeler/ Para birimi

Günlük Harcırah Tutarı 

ABD (ABD Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

Yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıda yer verilen cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamaz.

İş amacıyla yurt içine veya yurt dışına gönderilenlerin seyahat masrafları “gerçek (doğrudan) gider” veya “harcırah”yöntemlerinden yalnızca birisi ile karşılanabilir. Harcırah yöntemini seçen bir firma ayrıca fiili yemek ve yatma giderlerini de öderse, bu durumda fiili giderlerin tamamı ücret kabul edilecek ve vergilendirilecektir. 

Harcırah, sadece yeme ve yatma giderleri karşılığı verilir ve ayrıca bu kapsamdaki harcamalar için belgelenme şartı aranmazHarcırah yönteminde gerçek yol giderleri, yol giderlerine ait belgelerin temini şartı ile ayrıca ödenir

Gerçek gider yönteminde ise belgeye bağlanan ve ticari kazançla ve seyahatin süresi ve içeriği ile uygun harcamaların tamamı karşılanır

Uygulamada daha çok gerçek gider yönteminin tercih edildiği gözlenmektedir.

Seyahatlerde iki yöntem birlikte uygulanamaz. Ancak farklı seyahatlerde farklı yöntemler uygulanabilir. 

Her iki yöntemde de seyahate çıkan kişiye avans verilebilir.

Harcırah yönteminin seçilmesi durumunda, ödenen toplam harcırah tutarı üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisihesaplanacaktır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2 bendine göre ise, tablolarda yer alan gündeliklerden daha fazla bir ödeme yapılması durumunda, fazla yapılan ödeme ücret olarak kabul edilecek ve vergilendirilecektir.

Harcırah yönteminin seçilmesi durumunda aşağıdaki şekilde bir harcırah formu doldurulabilir.

1

SEYAHATE ÇIKAN

AD/SOYAD

AD/SOYAD

AD/SOYAD

2

GÖREVİ

3

BRÜT ÜCRETİ 

4

ÇIKIŞ VE DÖNÜŞ TARİHİ 

5

SÜRE

6

GİDİLEN ÜLKE 

7

ÖDENEN TOPLAM DÖVİZ 

8

BİR GÜNLÜK YASAL HARCIRAH 

9

İLK ON GÜNLÜK YASAL HARCIRAH 

10 gün x ((8) x 1,50) 

10

KALAN GÜNLERİN YASAL HARCIRAHI 

(..... Gün x (8))

11

YATAK MASRAFI İLAVESİ 

12

TOPLAM YASAL HARCIRAHI 

(9 + 10 + 11)

13

STOPAJA TABİ NET HARCIRAH 

(7 - 12) 

14

DEĞERLEME KURU 

15

STOPAJA TABİ NET HARCIRAH 

16

STOPAJA TABİ BRÜT HARCIRAH 

17

STOPAJ ((16) x Vergi Dilimi) 

18

DAMGA VERGİSİ 

((7) x (14)) x ‰7,59 

Gerçek (Doğrudan) gider yönteminin seçilmesi halinde ise gider kaydı yapılacak tüm belgeler için aşağıdaki şekilde bir tablo oluşturulması faydalı olacaktır.

Seyahate Çıkan :

Görevi :

Ülke :

Çıkış Tarihi :

Dönüş Tarihi :

Süre :

HARCAMA BELGELERİ DÖKÜMÜ

FİŞ

TARİHİ/NO

BELGE

TARİHİ/NO

ÜNVAN

DÖVİZ

TUTARI

TCMB DVZ

STŞ KURU

DĞRLNMŞ

TUTAR

AÇIKLAMA

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/032 01.01.2020–30.06.2020 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI