Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015-2016 Mazars Audyt Sp. z o.o.

Stosownie do wymogu art. 88 pkt. 1. Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawiamy sprawozdanie z przejrzystości działania spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2016 r.

                                                                                                                                                    

Document

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mazars Audyt Sp. z o.o. 2015-16