Distansarbete från utlandet anses som arbete i Sverige – Avslag av Försäkringskassans överklagande

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 13 april 2022 fastslagit att en person som utför distansarbete från Sydafrika för en svensk arbetsgivare anses omfattas av svensk socialförsäkring.

Frågan i målet rörde om en person som arbetar från distans från ett annat land omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen. En person som arbetade vid ett universitet i Sverige flyttade med sin familj till Sydafrika. Under 2019 ansökte hon om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Ansökan avslogs av Försäkringskassan som menade att hon inte tillhörde den arbetsbaserade socialförsäkringen eftersom hon inte arbetade i Sverige.

För att en person ska omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen krävs att personen arbetar i Sverige. För den som är anställd, anses arbete ske i Sverige om han utför förvärvsarbete i verksamhet i Sverige. HFD konstaterar att bedömningen av om ett visst arbete kan anses vara förvärvsarbete i verksamhet i Sverige ska göras utifrån den koppling som arbetet har till Sverige. Vid denna bedömning saknar det betydelse om det föreligger andra anknytningsfaktorer såsom att personen är bosatt, folkbokförd eller har tillgång till bostad i Sverige. Även den omständigheten att personen i fråga betalar skatt i Sverige saknar betydelse. Däremot finns en koppling mellan tillhörigheten till den arbetsbaserade socialförsäkringen och arbetsgivarens skyldighet enligt socialavgiftslagen att betala arbetsgivaravgifter.

Försäkringskassan anförde att den som utför arbetet måste, som huvudregel, befinna sig fysiskt på plats i Sverige för att arbetet ska anses ha utförts för en verksamhet i Sverige. Vidare anförde Försäkringskassan att en person kan fortsätta att omfattas av den svenska arbetsbaserade social­försäkringen om arbetet har utförts från utlandet endast under kortare perioder. Om distansarbete från utlandet pågår under en längre tid kan det enligt Försäkringskassan inte längre anses vara fråga om arbete i Sverige.

HFD framförde att den arbetsbaserade socialförsäkringen visserligen i första hand är tänkt att ge skydd vid förvärvsarbete som rent fysiskt utförs i Sverige, men att den digitala utvecklingen har möjliggjort att i ökad utsträckning arbeta på distans. Således bör inte, vilket Försäkringskassan framhöll, arbetstagarens fysiska närvaro i Sverige ges en utslagsgivande betydelse. Andra omständigheter såsom arbetets karaktär, arbetsgivarens verksamhet i Sverige och var arbetstagaren är anställd bör också vägas in i bedömningen. Det förhållandet att en person under en längre tid arbetar på distans från utlandet utesluter således inte att det, beroende på omständigheterna i övrigt, kan vara fråga om arbete i verksamhet i Sverige.

Slutligen konstaterade HFD att den anställdes arbetsuppgifter för den svenska arbetsgivaren är av den karaktären att hon kan utföra dem på distans från Sydafrika. Arbetet får därför, trots att det inte fysiskt utförts i Sverige, anses vara förvärvsarbete i Sverige och därmed omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen.

skatt-kommentar png

HFD tydliggör med domen att arbete av en person som utförs på distans men avser svensk verksamhet kan ge försäkrad rätt till tillfällig föräldrapenning. Vill du veta mer om internationella skattefrågor och vilka effekter din arbetssituation kan ha för din beskattning är du välkommen att kontakta någon av våra skatterådgivare.

 

Fredrik Nordström         
Bolagsjurist

Frank Persson
Skattejurist

Vill du veta mer?