Forvis Mazars' Newsletter

The latest tax news and comments from Forvis Mazars' experts - our digital newsletter is out once a month (in Swedish). If you wish to subscribe - please contact marknad@mazars.se

Oskäligt lång handläggningstid medför befrielse från påfört skattetillägg

a786e89d2d96-1-nyhet.jpg
Forvis Mazars processgrupp är en av Sveriges mest framgångsrika processgrupper med flera vinster i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Den 11 juni 2024 meddelade domstolen dom ett mål avseende skattetillägg där Forvis Mazars var ombud för den klagande.

Read more

Ny HFD-vinst för Forvis Mazars – Inskränkt skattskyldighet för stiftelse

dab76b1356c2-2-nyheten.jpg
HFD har genom dom den 13 juni 2024, mål nr 2692-23, slagit fast att en stiftelse som lämnar bidrag för våtmarksprojekt till enskilda näringsidkare uppfyller det så kallade verksamhetskravet. Stiftelsen kan därför omfattas av inkomstskattelagens regler om inskränkt skattskyldighet. Forvis Mazars har varit ombud för stiftelsen.

Read more

Momsplikt för tjänst som tillhandahölls kommanditbolag

e690932f9923-6-Kommanditbolag.jpg
I ett avgörande från den 22 april 2024, mål nr 6856–23, har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked gällande moms på tjänster tillhandahållna av kommanditdelägare till det delägda kommanditbolaget.
HFD fann att kommanditdelägaren tillhandahöll tjänsterna till kommanditbolaget i egenskap av beskattningsbar person och att den ersättning som kommanditbolaget betalade till delägaren för tjänsterna därmed skulle beskattas med moms.

Read more

Förmån mot bruttolöneavdrag är momspliktigt enligt HFD

358a24909f00-2-Foermaan.jpg
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att ett företag som erbjuder anställda en cykelförmån mot bruttolöneavdrag ska anses tillhandahålla en tjänst mot ersättning som kan bli föremål för moms. Det ansågs inte ha betydelse från ett momsperspektiv om löneavdraget gjordes på netto- eller bruttolönen.

Read more

Volvo får rätt mot Skatteverket – fullt avdrag för moms på konsultkostnader vid avyttring av dotterbolag

8f1b330c22f3-3-Volvo.jpg
Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att AB Volvo har avdragsrätt för ingående moms på konsulttjänster som förvärvats i samband med försäljning av dotterbolagsaktier. Kammarrätten har nu, i en välkommen dom, prövat om AB Volvos avdragsrätt i någon mån ska begränsas på grund av den momsfria aktieförsäljningen och då bolaget inte förvaltat alla sina dotterbolag aktivt. Kammarrätten har gjort bedömningen att AB Volvo har full avdragsrätt för den ingående momsen på de inköpta tjänsterna.

Read more

Nya regler föreslås för FÅAB-delägare

bdf90861ab9a-1-FAAAB.jpg
Den 3 juni 2024 presenterade Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag sitt betänkande. De ändrade reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2026 och innebär ändringar vid beräkning av lågbeskattat gränsbelopp för delägare i fåmansföretag.

Read more

FASTER – Enklare och effektivare hantering av källskatt över gränserna

04b0a097795d-7-FASTER.jpg
Reglerna i det nya direktivet, FASTER, ska uppmuntra gränsöverskridande investeringar, förbättra kapitalmarknadsunionens funktion och bidra till effektivare bekämpning av skattebedrägerier. Syftet är att långsiktigt gynna hela ekonomin.

Read more

Nytt Öresundsavtal stärker gränspendling - möjligheter ökar för distansarbete

230303c83859-1-Oeresundsavtalet-webb.jpg
Nytt avtal underlättar distansarbete mellan Sverige och Danmark och förbättrar villkoren för gränspendlare. Det uppdaterade Öresundsavtalet, som planeras träda i kraft 2025, reflekterar den nya arbetsverkligheten.

Read more

Utomståenderegeln anses inte tillämplig vid både direkt och indirekt ägande

a761b500eea9-2-Utomstaaenderegeln-webb.jpg
I slutet av februari kom Skatterättsnämnden med ett, nu överklagat, förhandsbesked (70-23/D) angående utomståenderegeln och samma eller likartad verksamhet. Frågorna i förhandsbeskedet grundande sig i att sökandena planerat att ta en större utdelning från bolaget under närliggande år och utmynnande i ett oenigt avgörande avseende vilka andelar som skulle beaktas vid beräkning av det utomstående ägandet.

Read more

Portugals nya regelverk – detta gäller efter avskaffandet av NHR-reglerna

ad6ee0d9fa7f-4-Portugal-webb.jpg
Från och med årsskiftet 2023/2024 avskaffades Portugals Non-Habitual Resident Regime, de så kallade NHR-reglerna. Nu har en ersättare skapats, som antogs från och med den 1 januari 2024, och som riktar sig till de som arbetar med vetenskaplig forskning och innovation.

Read more

Skattenyheter i vårpropositionen för 2024

7b463a3e1b75-3.1-vaarpropositionen-webb.jpg
Den 15 april presenterade regeringen 2024 års ekonomiska vårproposition. Mot bakgrund av en fallande inflation och en stigande arbetslöshet framgår i propositionen åtgärder med syfte att ta oss igenom den rådande lågkonjunkturen, värna om välfärden samt främja trygghet och ekonomisk tillväxt i Sverige. I den här artikeln redogörs översiktligt för de riktlinjer som anges i vårpropositionen som berör det skatterättsliga området.

Read more

Storbritannien avskaffar de förmånliga skattereglerna för personer med hemvist utanför landet

de00852c2c47-5-Storbritannien-webb.jpg
Den 6 mars 2024 annonserade Storbritannien i sin vårbudget att man har för avsikt att avskaffa de nuvarande, förmånliga, beskattningsreglerna för s.k. ”Residents non-domiciled” eller ”non-dom”. Reglerna gäller för privatpersoner bosatta i Storbritannien men som saknar särskild skattemässig hemvist i landet. Reglerna ska i stället ersättas med ett nytt, bosättningsbaserat, skattesystem. Förändringarna föreslås gälla från och med den 6 april 2025.

Read more

Hur ska kryptovaluta deklareras?

190934890832-6-Hur-ska-krypto-deklareras-webb.jpg
Handel med kryptovalutor har blivit allt vanligare de senaste åren, men det kan vara svårt att veta hur kryptotransaktioner ska deklareras. Vi på Mazars kan hjälpa dig.

Read more

Uttag från näringsverksamhet ska beskattas utifrån faktiskt nyttjande

0fdbead7adc7-NYHET_1.jpg
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att uttag från näringsverksamhet ska beskattas utifrån faktiskt nyttjande. Mazars har varit ombud för de skattskyldiga.

Read more

Avdragsrätt för moms på förvärvskostnader vid köp av holdingbolag

96c3b8ac8e37-2-Avdragsraett-foer-moms-WEBB.jpg
Den 12 mars 2024 meddelade Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) en principiellt viktig dom avseende rätt till avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid förvärv av ett holdingbolag, och där momspliktiga förvaltningstjänster endast skulle tillhandahållas det rörelsedrivande dotterdotterbolaget. HFD anser att kostnaderna helt eller delvis kan anses utgöra allmänna omkostnader i en ekonomisk verksamhet. Det som är avgörande är att det finns ett objektivt samband mellan transaktionerna.

Read more

HFD har tagit ställning – uttaxeringar av bidrag i samfällighetsföreningar är inte momspliktiga

cee396ff2ba1-3-HDF-har-tagit-staellning-WEBB.jpg
Den 20 februari 2024 gav Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besked gällande momsplikt för samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar. HFD har beslutat att bidrag som uttaxeras av medlemmarna i en samfällighetsförening för utförandet och driften av föreningens gemensamhetsanläggning inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt. Dessutom har HFD ändrat Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked avseende ekonomiska föreningar och givit besked om att obligatoriska medlemsinsatser inte utgör transaktioner som är föremål för mervärdesskatt.

Read more

Rättshandling i strid med bolagsordningen ogiltigförklaras av kammarrätten

8953f5bce2d7-4-Raettshandling-i-strid-med-bolagsordningen-WEBB.jpg
Kammarrätten i Göteborg har i en dom (mål nr 3537–23) från 2023-12-18 meddelat att handling i strid med bolagsordningen och dess förköpsförbehåll inte medför ett civilrättsligt bindande avtal.

Read more

Viktigt att ta hänsyn till ränteavdragsbegränsningsreglerna i bolagets skatteberäkning

03acd7e8cc0b-5-Viktigt-att-ta-haensyn-till-raenteavdragsbegraensningsreglerna-WEBB.jpg
Ränteavdragsbegränsningsreglerna trädde i kraft för lite drygt fem år sedan och innebär i korthet en begränsning av hur stort negativt räntenetto ett bolag eller en intressegemenskap får dra av i sin inkomstdeklaration. Under de senaste åren har räntorna stigit kraftigt, vilket innebär att allt fler bolag måste lämna en bilaga N9 tillsammans med sin inkomstdeklaration.

Read more

Förtydligande om rätt till grönt skatteavdrag vid installation av batteri för egenproducerad el

a4c61ea0ecf5-6-Foertydligande-om-raett-till-groent-skatteavdrag-WEBB.jpg
Intresset för självförsörjning har ökat de senaste åren och i kombination med höga elpriser väljer allt fler att installera grön teknik för produktion och förvaring av förnybar el. Den 1 januari 2021 trädde det så kallade ”gröna avdraget” i kraft. Detta innebar en möjlighet till skattereduktion avseende kostnader för material och arbete vid installation av grön teknik med upp till 50 000 kr per år. Sedan skattereduktionen infördes har frågan om i vilken utsträckning sådan reduktion ska medges varit föremål för diskussion. I syfte att förtydliga frågeställningen publicerade Skatteverket ett ställningstagande i slutet av januari gällande batterier som installeras för lagring av egenproducerad el för att förtydliga bedömningen.

Read more

Förslag – Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

c440373dd191-7-Foerslag-avskaffat-krav-paa-bevarande-WEBB.jpg
Regeringen lämnade den 18 januari 2024 en remiss till Lagrådet med förslag om förenklingar vid bevarande av räkenskapsinformation. Det innebär bland annat att kravet på att räkenskapsinformation som ett företag har tagit emot eller själva upprättat i pappersform inte ska behöva bevaras i ursprunglig form om räkenskapsinformationen digitaliseras.

Read more

HFD frågar EU-domstolen om omvärdering av beskattningsunderlag vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster

efcad72016ce-HFD-fraagar-EU-domstolen.jpg
I april 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövningstillstånd avseende ett moderbolag i en fastighetsförvaltande koncern. Fastighetsförvaltningen bedrivs i bolagets dotterbolag, och den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva är vilka kostnader i ett moderbolag som ska ingå i beskattningsunderlaget för koncerngemensamma tjänster till dotterbolagen. Vi har med spänning väntat på utgången i detta mål och nu har HFD beslutat att inhämta vägledning från EU-domstolen genom en begäran om förhandsavgörande.

Read more

Finns grund för befrielse från skattetillägg på grund av långsam handläggning i kammarrätten?

ebf0fe770b07-Finns-grund-foer-befrielse.jpg
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om handläggning av mål dröjt på sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg. Mazars är ombud för den skattskyldige.

Read more

Moms på förmån till anställd

258546e014e5-Moms-paa-foermaan-till-anstaellda.jpg
I förhandsbesked den 12 december 2023 anser Skatterättsnämnden att ett företag som tillhandahåller anställda en förmån mot bruttolöneavdrag tillhandahåller en tjänst mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt.

Read more

Tävling med travhäst mot ersättning är ekonomisk verksamhet

062eb1ac2ce7-Taevling-med-travhaest.jpg
Den 7 december 2023 slog en enhällig Skatterättsnämnd fast att tävling med travhäst i Sverige mot ersättning (garanterad prispeng) är ekonomisk verksamhet. Beskedet innebär att Skatteverkets inställning att travverksamhet aldrig kan vara momspliktig verksamhet är fel.

Read more

Var uppmärksam på beskattningskonsekvenser vid överföring av tillgångar till en kapitalförsäkring

0da38ee7cc68-Var-uppmaerksam-paa-beskattningskonsekvenserna.jpg
Den 10 januari 2024 meddelade Kammarrätten i Stockholm dom i mål nr 2512-22. I det aktuella målet hade en fysisk person överlåtit aktier i ett onoterat svenskt aktiebolag till en kapitalförsäkring. Frågan som behandlades var till vilket värde aktierna skulle anses avyttrade.

Read more

Svenska pensionärer bosatta i Portugal skattskyldiga i Sverige

56b5645454db-Svenska-pensionaerer-i-Portugal.jpg
Flera ärenden från Skatteverkets beslut att beskatta utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar till personer bosatta i Portugal har överklagats och prövats i förvaltningsrätter och kammarrätter. Den 8 november 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) mot överklagandet av domen i mål nr 6366-6369-22. Det innebär att kammarrättens dom står fast och att målet inte kommer prövas i sak av HFD.

Read more