Förändring av momsreglerna för distansförsäljning av varor och tjänster

Med anledning av ändringar i mervärdesskattedirektivet, det s.k. e-handelspaketet, har regeringen föreslagit att motsvarande ändringar införs i bl a den svenska momslagen. Ändringarna var tänkta att träda ikraft den 1 januari 2021 men på grund av Coronakrisen och dess påverkan på medlemsstaterna har EU-kommissionen den 8 maj föreslagit att tillämpningen skjuts fram och att reglerna börjar gälla den 1 juli 2021.

I denna artikel redogör vi för innebörden i de nya reglerna i e-handelspaketet och inleder med definitionen av begreppet ”Distansförsäljning av varor” som är central för att förstå vad de nya reglerna omfattar. 

Med distansförsäljning av varor avses leverans av varor som skickas av leverantören eller för dennes räkning (inbegripet då leverantören indirekt medverkar i detta) från ett annat land än det i vilket försändelsen eller transporten till förvärvaren avslutas. Leveransen ska göras till någon som inte är en beskattningsbar person, t ex en privatperson. 

En gemensam omsättningströskel i EU för bestämmande av beskattningsland 

Enligt dagens regler får den som säljer och transporterar varor till exempelvis en privatperson i annat EU-land ta ut sitt lands moms på försäljningen. Detta gäller till dess försäljningen överstiger ett visst belopp, omsättningströskel, i det EU-land där kunden finns.  

Det finns idag inget gemensamt tröskelvärde inom EU, utan det varierar från medlemsstat till medlemsstat. I Sverige är tröskelvärdet för närvarande 320 000 kr.  

Om den totala försäljningen till kunder i ett visst land överstiger omsättningströskeln, måste säljaren registrera sig och redovisa moms i det landet. 

E-handelspaketet innebär att nu gällande omsättningströsklar i alla EU-länder slopas och ersätts med ett gemensamt tröskelvärde (för svenskt vidkommande 99 680 kr per år).  

I beloppet 99 680 kr ingår all unionsintern distansförsäljning av varor och tillhandahållanden av elektroniska tjänster till köpare i andra EU-länder. Motsvarande bestämmelser gäller för säljare i andra länder som omsätter dessa varor och tjänster till bl a köpare i Sverige. 

Om tröskelvärdet överskrids är tjänsterna eller varorna omsatta utomlands från och med den transaktion som medför att beloppet överskrids. I så fall ska säljaren registrera sig för moms i det land köparen finns eller använda den nya ordningen OSS, se nedan. 

Det är frivilligt att tillämpa reglerna om tröskelvärde, vilket innebär att en säljare alltid kan momsregistrera sig i det land där kunden finns för att redovisa moms i det landet. 

MOSS blir OSS 

Den som idag säljer elektroniska tjänster till privatpersoner i annat EU-land ska ta ut moms enligt bestämmelserna i det land där köparen finns. Säljaren ska därför – som utgångspunkt – registrera sig för moms i det land kunden finns om inte säljaren väljer att istället redovisa momsen via den särskilda förenklade ordningen Mini One Stop Shop (MOSS).  

De nya reglerna i e-handelspaketet innebär att MOSS utvidgas till att gälla alla tjänster till privatpersoner samt distansförsäljning av varor till privatpersoner. Ordningen byter därmed namn till One Stop Shop (OSS). 

Plattformsföretag 

En beskattningsbar person som genom användning av ett elektroniskt gränssnitt, s.k. plattformsföretag, möjliggör distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU med ett verkligt värde som inte överstiger 150 euro ska i vissa fall anses ha gjort distansförsäljningen av varorna i stället för den bakomliggande säljaren. 

Detsamma gäller om den beskattningsbara personen möjliggör omsättning av varor inom EU från en beskattningsbar person som är etablerad utanför EU till någon som inte är en beskattningsbar person. Det rör sig i dessa fall om varor som redan befinner sig i EU, t ex i lager eller liknande. Det finns då ingen begränsning avseende varans värde. 

Import av varor till lågt värde 

Skattebefrielsen vid import av försändelser med ett värde som inte överstiger 22 euro slopas, vilket innebär att införselmoms fortsättningsvis kommer att tas ut även på försändelser av mindre värde. 

Ikraftträdande 

De nya reglerna i e-handelspaketet var tänkta att träda i kraft den 1 januari 2021. Pga Coronakrisen föreslog dock EU-kommissionen den 8 maj 2020 att tillämpningen skjuts upp i sex månader och att reglerna börjar gälla den 1 juli 2021. 

skatt kommentar

All distansförsäljning av varor och tillhandahållanden av elektroniska tjänster till privatpersoner, är omsatt i det land där kunden finns. Det innebär att ett svenskt företag med sådan försäljning ska redovisa moms i det land kunden finns. 

Detta kan göras genom att det svenska företaget registrerar sig för moms i kundens land för att redovisa det landets moms eller att det svenska företaget redovisar och betalar denna moms via OSS ordningen. 

Svenska företag med försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner samt distansförsäljning av varor till privatpersoner som inte överstiger tröskelvärdet 99 680 kr får redovisa svensk moms på försäljningen. 

Beloppet 99 680 kr är framräknat enligt artikel 59c.5 mervärdesskattedirektivet där det framgår att det nationella belopp som motsvarar 10 000 euro ska beräknas genom den av Europeiska centralbanken offentliggjorda växelkursen den 5 december 2017.  

Notera att tröskelvärdet tillämpas för det säljande företagets totala distansförsäljning av varor och försäljning av tjänster till alla medlemsstater, och inte per medlemsstat.  

Den nya ordningen med redovisning i OSS är för många bolag en mycket efterlängtad förenkling, eftersom företag kan redovisa och betala moms i andra länder genom OSS istället för att momsregistrera bolaget i alla länder där kunder finns (notera att tröskelvärdet endast gäller elektroniska tjänster och distansförsäljning av varor). Eftersom tröskelvärdet är lågt satt kan det antas att de flesta företag som bedriver distansförsäljning av varor och försäljning av tjänster till privatpersoner kommer att ha nytta av att registrera sig för att använda OSS. 

Det ska även särskilt noteras att det nya reglerna medför att företag som genom användning av ett elektroniskt gränssnitt, s k plattformsföretag, möjliggör distansförsäljning av importerade varor, åläggs ett betydligt större ansvar än tidigare. 

EU-kommissionens förslag om att skjuta fram tillämpningen kommer sannolikt att antas, vilket i så fall ger lite ytterligare frist för de företag som inte redan börjat planera för den nya tillämpningen. 

Har du frågor om de nya reglerna eller någon annan momsfråga är du alltid välkommen att kontakta våra momsexperter på Mazars.

Artikel publicerad i Mazars nyhetsbrev Maj/Juni.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Mazars momsgrupp