HFD nekar momsavdrag vid underhåll och renovering vid byte till momsfri hyresgäst

HFD har i en dom nekat en fastighetsägare avdrag för ingående moms kopplad till underhåll och reparationskostnader som uppkommit i samband med byte av hyresgäst. Den tidigare hyresgästen bedrev momspliktig verksamhet medan den nya ämnade bedriva momsfri verksamhet. HFD fann att kostnaderna för åtgärderna i fastigheten inte kunde anses ha ett direkt och omedelbart samband med den tidigare momspliktiga uthyrningen.

Ett fastighetsbolag skulle byta hyresgäst. Den tidigare hyresgästen bedrev momspliktig verksamhet medan den nya hyresgästen bedrev momsfri verksamhet. Fastighetsbolaget yrkade avdrag för ingående moms på underhåll- och renoveringsåtgärder för att återställa slitage på lokaler som momspliktig hyresgäst orsakat. Åtgärderna utfördes enligt fastighetsbolaget för att återställa uthyrda lokaler till uthyrningsbart skick och bestod bl.a. av att el- och ventilationssystem byttes ut, nya golv lades in, fönster byttes ut och lokalen målades om både utvändigt och invändigt. Utöver renoveringen gjordes en tillbyggnad och viss omdisponering av lokalerna.  Fastighetsbolaget yrkade avdrag för ingående moms avseende ca tre fjärdedelar av kostnaderna. Ingen moms drogs av avseende anpassningar för den nya momsfria hyresgästen.  

Frågan i målen var om avdragsrätt föreligger för ingående moms avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter åtgärderna ska användas för uthyrning som är undantagen från momsplikt. 

HFD fann i målet att kostnaderna för åtgärderna i fastigheten inte kunde anses ha ett direkt och omedelbart samband med den tidigare momspliktiga uthyrningen. Även om kostnader för beräknat underhåll beaktats vid hyressättningen avseende den momspliktiga verksamheten har några förvärv som kommit till användning i den verksamheten inte gjorts. HFD ansåg därmed att bolaget saknade rätt till avdrag för ingående moms avseende underhåll och reparationskostnaderna.  

Artikel av Anton Almquist, skattejurist Mazars i Malmö.

skatt kommentar

HFD hänvisar i sin dom till de tidigare EUD avgörandena Ryanair (C-249/17) och Fini H (C-32/03). I Ryanair-domen angavs att avdragsrätt föreligger för investeringsutgifter för en planerad verksamhet, även om den inte påbörjas och därför inte ger upphov till några momspliktiga transaktioner eller om den beskattningsbara personen på grund av orsaker som denne inte har kunnat råda över inte har kunnat använda sig av förvärven för momspliktiga transaktioner. När avdragsrätten väl har inträtt kvarstår den således. På motsvarande vis behåller en beskattningsbar person som har kostnader för att avveckla en verksamhet sin avdragsrätt, såvitt det inte rör sig om bedrägeri eller missbruk (Fini H).  

HFD anser inte att bolagets situation kan likställas med den som behandlades i Fini då Fini i det fallet var skyldig att betala hyra trots att verksamheten i lokalen hade upphört. I denna situation fortsätter bolagets verksamhet men den är nu momsfri, varför avdrag för ingående moms på åtgärderna inte kan medges.   

Avgörandet innebär en ändring av rättsläget och kommer att medföra att det blir mycket svårt att yrka avdrag för underhåll och reparation vid byte av hyresgäst, där den nya hyresgästen inte bedriver momspliktig verksamhet i lokalen. Kammarrätterna har tidigare i flera fall medgett avdrag för ingående moms för att återställa lokaler till uthyrningsbart skick i ärenden där en tidigare momspliktig hyresgäst ersatts av en icke momspliktig hyresgäst.  

Om reparation och underhåll istället hade utförts löpande under hyresperioden när en momspliktig upplåtelse förelåg, hade avdrag för ingående moms kunnat göras. HFD resonerar inte kring det faktum att renoveringsåtgärder vanligen görs i samband med byte av hyresgäst och som ett led i att avsluta den föregående upplåtelsen.  

Om du vill diskutera hur avgörandet kan påverka din avdragsrätt vid byte av hyresgäst eller om du har andra momsrelaterade frågor avseende uthyrningsverksamhet, är du varmt välkommen att kontakta oss!   

Klara Horndahl, skattejurist och momsexpert Mazars i Göteborg.

  

HFD dom 2020-09-21, mål nr 2412-2414-19 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2020/81622/  

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Sept/Okt 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen