HFD fastställer förhandsbesked om uthyrning av vårdpersonal

Efter en tid av debatt och ovisshet har Högsta förvaltningsdomstolen nu meddelat dom avseende fyra överklagade förhandsbesked som berör moms på sjukvårdstjänster. De huvudsakliga frågorna i målen är om tillhandahållanden av tjänster inom vårdsektorn är att betrakta som momsundantagen sjukvård eller som momspliktig uthyrning av personal.

HFD fastslog i dom den 7 juni 2018 att uthyrning av vårdpersonal är en momspliktig personaluthyrningstjänst och inte ett momsfritt tillhandahållande av sjukvård. Skatteverket har sedan den 1 juli 2019 tillämpat ställningstagandet att uthyrning av vårdpersonal är momspliktig. Det nya rättsläget innebär att privata vårdaktörer drabbats av ökade kostnader för moms vid inhyrning av vårdpersonal. Detta då den ingående momsen inte är avdragsgill eftersom vårdföretaget bedriver momsfri verksamhet.  

Skatterättsnämnden har under 2019 lämnat fem förhandsbesked som bl.a. rör konsultläkarbolag som tillhandahåller tjänster till andra vårdgivare och företags tillhandhållande av sjukskötersketjänster till äldreboenden. Ett av förhandsbeskeden rör vårdtjänster som sökande tillhandahåller patienter i egen regi sedan patienten remitterats av sin vårdcentral. Tjänsterna ansågs vara skattepliktiga tillhandahållanden i form av uthyrning av personal i samtliga fall med undantag för det sistnämnda, som ansågs vara skattefri sjukvård. De förhandsbeskeden där tjänsterna bedömts vara skattepliktiga tillhandahållanden överklagades. 

HFD har nu fastställt de överklagade förhandsbeskeden och slog fast att om inhyrd personal utför medicinska åtgärder på uppdrag av köparen och är inordnad i dennes organisation, talar det för att tillhandahållandet ska ses som personaluthyrning. Avgörande vid bedömningen är därvid vem som har det övergripande ansvaret för vilka arbetsuppgifter och prestationer som ska utföras samt under vilka tider dessa ska tillhandahållas. HFD anser vidare att det saknar betydelse för bedömningen att den tillhandahållna personalen beslutar hur vården ska utföras och har ansvar enligt lag för uppgifternas fullgörande. HFD hänvisar i domarna till tidigare praxis avseende uthyrning av personal inom social omsorg, ”Go Fair” C-594/13, och lärare, ”Horizon College” C-434/05. Enligt HFD:s bedömning kan en uthyrningstjänst, oavsett vem som tillhandhåller den, i sig aldrig utgöra en i momshänseende undantagen sjukvårdstjänst. 

I samtliga domar har sökanden yrkat att HFD ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. HFD finner emellertid att det inte finns anledning att göra det med motiveringen att vägledning redan finns.  

Artikel av: Louise Tensetti, skattejurist Mazars Malmö.

skatt kommentar

Domarna som HFD nu meddelat innebär att det nya rättsläget står fast – uthyrning av vårdpersonal är generellt momspliktigt eftersom det ses som uthyrning av personal och inte tillhandahållande av sjukvård. Det innebär dock inte att alla former av tillhandahållanden som utförs av någon annan än vårdgivaren är momspliktiga. Exempelvis har en överlämning av vårdansvaret genom utfärdandet av remiss ansetts vara ett tillhandahållande av sjukvård och därmed skattefritt, se ovan. Även EU-domstolen har ansett att en specialistläkares tillhandahållande av sjukvårdstjänster, såsom underleverantör, kan vara undantagna från moms i C-700/17 Peters. I januari i år bekräftade Skatterättsnämnden att om en skolhuvudman lägger ut hela eller delar av elevhälsans hälso- och sjukvård på entreprenad blir entreprenören alltid vårdgivare för den delen som har lagts ut, eftersom entreprenören då bedriver hälso- och sjukvård. 

Enligt vår bedömning är det högst beklagligt att HFD inte inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen. HFD har i ovanstående mål refererat till ”Go fair” och ”Horizon College”. Enligt vår bedömning är det inte givet att EU-domstolens resonemang i dessa domar direkt kan appliceras på sjukvårdstjänster då undantagen för de respektive tjänsterna baseras på olika undantag som är olika formulerade i momsdirektivet. HFD har vidare lagt mycket lite vikt vid den nya EU-domen ”Peters C-700/17 avseende vårdtjänster som tillhandahålls av en underentreprenör, i sina domskäl. I det fallet fann EU-domstolen som nämnts ovan att en underleverantörs tjänst de facto kan vara undantagen från moms.  

Problemen med att tjänsterna blir momspliktiga uppstår framförallt för privata vårdföretagare som behöver ta in extern sjukvårdspersonal, där den privata vårdgivaren inte har möjlighet att kompensera sig för den ökande momskostnaden (till skillnad från statlig sjukvård som får kompensation för momsen). De ökade kostnaderna för de privata vårdaktörerna påverkar deras möjlighet att driva vårdverksamhet och få tillgång till personal, vilket kan påverka utbudet av vård på marknaden. Regeringen har tillskjutit 210 miljoner för att kompensera för de ökade kostnaderna men dessa pengar räcker inte långt.  

Vårdföretagarna har tagit fram ett lagförslag som ska förtydliga att all vård som ges av legitimerad personal ska vara momsfri oavsett om den legitimerade yrkesutövaren driver eget företag eller hos vem denne är anställd.  

Enligt uppgifter är dock de politiska incitamenten att göra något åt detta begränsad.  

Det finns möjlighet för en skattskyldig att själv söka förhandsavgörande från EU-domstolen, för att på så sätt få till en ändrad praxis. Om någon gör det återstår att se och det kommer i sådant fall ta år före rättsläget eventuellt ändras.  

Om ni vill diskutera hur dessa domar påverkar er verksamhet eller om ni önskar se över om det finns något som kan göras för att minska momskostnaden som domarna medför, är ni välkomna att kontakta oss.  

Klara Horndahl, skattejurist och momsexpert Mazars Göteborg.

 

HFD 2020-02-05 

Mål nr. 3477-19 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2020/49458/ 

Mål nr. 4431-19  

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2020/49450/ 

Mål nr. 3447-19 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2020/49439/ 

Mål nr. 3478-19 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2020/49431/ 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Feb/Mars 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen