Prövningstillstånd meddelat i mål om moms där Mazars är ombud

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 17 december 2020 meddelat prövningstillstånd i mål där Mazars Skatt är ombud för ett aktiebolag. Frågan som ska prövas av HFD är om Skatteverket har rätt att neka en skattskyldig avdrag för ingående moms i en nystartad verksamhet som Skatteverket registrerat för moms.

Målet gäller ett aktiebolag vars verksamhet till ca 80 % avser sjukvård och till ca 20 % hästförsäljning och därmed förenlig verksamhet. Skatteverket godkände – efter att ha ställt frågor till bolaget om verksamheten – bolagets momsregistrering i december 2014.  

Under 2016 granskade Skatteverket verksamheten på nytt avseende redovisningsperioderna april – september 2015. I maj 2016 meddelade Skatteverket att det inte fanns fog för att vägra bolaget avdrag för ingående moms på den grunden att bolaget inte bedrivit ekonomisk verksamhet. Skatteverket meddelade även att den ifrågavarande momsen var avdragsgill på den grunden att den var hänförlig till förvärv till den verksamhet som bolaget var registrerat för. 

Skatteverket granskade verksamheten på nytt avseende redovisningsperioderna januari 2015 – december 2015 samt januari 2016 – juni 2016 och fann i beslut i oktober 2017 att den del av bolagets verksamhet som är inriktad mot häst inte är en ekonomisk verksamhet och att momsavdrag inte kan medges för privata kostnader. Skatteverket ansåg därför att bolaget inte hade rätt till avdrag för moms på kostnader som hörde till denna verksamhet.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som konstaterade att det är ostridigt att bolaget inte agerat bedrägligt eller undandragande i samband med sin registrering till moms. Förvaltningsrätten fann därför att bolaget inte kunde nekas avdrag för ingående moms på den grunden att bolaget inte bedrev momspliktig verksamhet. 
Förvaltningsrätten hade dock i samma dom funnit att hästverksamheten inkomstskatterättsligt var en privat hobbyverksamhet och att bolagets kostnader för hästarna därför var ägarnas privata levnadskostnader. Eftersom momsavdrag inte medges för privata levnadskostnader nekades bolaget avdrag. 

Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som inte fann anledning att göra annan bedömning än den som förvaltningsrätten gjort. 

Bolaget överklagade kammarrättens dom i den del det avsåg nekat momsavdrag till HFD som den 17 december 2020 meddelade prövningstillstånd och tillkännagav att den fråga som HFD meddelat prövningstillstånd i avser förutsättningarna för att neka avdrag för ingående moms i en nystartad verksamhet när denna verksamhet har registrerats till moms av Skatteverket. 

skatt kommentar

Den som bedriver momspliktig verksamhet har normalt rätt till avdrag för ingående moms på de förvärv som görs till den momspliktiga verksamheten. Moms som är hänförlig till privata levnadskostnader är inte avdragsgill.  

I detta fall har domstolarna gjort en inkomstskatterättslig bedömning som innebär att hästarna inte ingår i en näringsverksamhet utan i en hobbyverksamhet och att kostnaderna för hästarna därför är privata kostnader för vilka momsavdrag ska nekas.  

Enligt vår uppfattning är domstolarnas resonemang inte korrekt. De krav som en verksamhet ska uppfylla för att vara näringsverksamhet är inte desamma som gäller för att en verksamhet ska vara en ekonomisk verksamhet i momslagens mening. En verksamhet kan därför inkomstskatterättsligt bedömas som hobby medan den alltjämt kan vara ekonomisk verksamhet i momslagens mening med rätt till fullt momsavdrag för förvärv gjorda till verksamheten. Fråga om avdragsrätt finns för ingående moms ska uteslutande avgöras utifrån det momsrättsliga regelverket. 

I EU-praxis slås principen fast att de skattskyldigas rättigheter och skyldigheter inte kan vara beroende av faktiska omständigheter, förhållanden och händelser som har inträtt efter att skatteförvaltningen godkänt en person som skattskyldig. Av detta följer att när skatteförvaltningen på grund av lämnade uppgifter har fastställt att ett visst företag är skattskyldigt till moms är en retroaktivt verkande omprövning av detta ställningstagande, som har sin grund i senare inträffade eller uteblivna omständigheter, i princip uteslutna. I fall av bedrägeri eller undandragande kan skatteförvaltningen dock retroaktivt kräva återbetalning av de belopp för vilka avdrag medgivits, med hänvisning till att beslutet grundats på vilseledande uppgifter (EU-domstolens mål C-110/94 INZO). 

Avgörande för avdragsrätten i detta fall är att Skatteverket vid registreringen till moms (och i detta fall även flera gånger därefter) funnit att bolagets hästverksamhet är ekonomisk verksamhet. Följaktligen kan de förvärv som gjorts för denna verksamhet inte vara annat än förvärv i en ekonomisk verksamhet. Därmed menar vi att Skatteverket saknar grund för att med retroaktiv verkan neka bolaget momsavdrag för de redovisningsperioder som var aktuella i målet.  

Det återstår att se om HFD delar vår bedömning men så långt är det glädjande att HFD ansett att frågan har sådan vikt att prövningstillstånd meddelats. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Mazars. Inom Mazars Skatt finns en processgrupp som bistår skattskyldiga med hjälp i skatteprocesser. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp i en skatteprocess.

Fredrik Rosén, skattejurist och momsspecialist på Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev jan/feb 2021.

Tillbaka till Innehållsförteckningen