Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar är momspliktiga

Skatteverket anser numera att de avgifter som en samfällighetsförening tar ut av sina medlemmar och som används för att uppföra och förvalta en gemensamhetsanläggning utgör ersättning för momspliktiga tjänster som tillhandahålls av samfällighetsföreningen. Det är ett nytt synsätt som kan innebära att många samfällighetsföreningar ska registrera sig för och redovisa moms.

När flera fastigheter har ett gemensamt behov av exempelvis garageplatser, vägar, trapphus, lekplatser eller fibernät kan dessa bilda en samfällighetsförening för att tillgodose medlemmarnas gemensamma behov. Fram till nu har Skatteverket ansett att en samfällighetsförening som enbart utför den uppgift för vilken samfällighetsföreningen har tillkommit inte bedriver momspliktig verksamhet (ekonomisk verksamhet) under förutsättning att de varor och tjänster som den tillhandahållit har avsett medlemsfastigheternas egna behov.

Skatteverket har i ett ställningstagande den 15 februari ”Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, mervärdesskatt” tillkännagivit en ändrad uppfattning och gett uttryck för att samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen ska anses tillhandahålla varor eller tjänster till medlemmarna, dvs. i normalfallet har momspliktig omsättning.

Skatteverkets nya synsätt har sitt ursprung i utvecklingen av praxis på området där EU-domstolen i målet C-449/19, WEG Tevesstrasse har funnit att en samfällighetsförening agerar självständigt gentemot sina medlemmar och därmed ska redovisa moms på leveranser av värme till medlemmarna.

Notera att momshanteringen i övrigt är oförändrad, t.ex. då en samfällighetsförening tillhandahåller varor och tjänster mot ersättning till utomstående eller när föreningen har köpt in varor och tjänster för att sälja dem vidare till medlemmarna. I sådant fall finns alltid en omsättning, vilket som utgångspunkt medför att försäljningen är momspliktig.

skatt-kommentar png

Skatteverkets nya synsätt innebär att varje erlagd betalning från en medlem som motsvarar medlemmens andel av kostnader i en gemensamhetsanläggning (t.ex. väg eller garage) är en omsättning i momslagens mening. Det innebär att samfällighetsföreningen som utgångspunkt ska fakturera sina medlemmar med moms.

Det finns emellertid omsättningar som är undantagna från moms, såsom vissa fastighetsupplåtelser.

I sammanhanget kan även noteras att samfällighetsföreningar vars omsättning uppgår till högst 30 000 kr exklusive moms per beskattningsår har rätt till momsbefrielse på omsättning av varor och tjänster (observera att viss momsbefriad omsättning ska ingå vid beräkningen). Denna gräns kommer att höjas till 80 000 kr från den 1 juli 2022.

För de samfällighetsföreningar som uppfyller kraven för att vara momspliktiga finns avdragsrätt för den moms som belöper på kostnader för inköp som föreningen gör för sin momspliktiga verksamhet. Vid större investeringar i gemensamma anläggningar kan det därför vara värt att utvärdera om förändringen i gällande rätt öppnar nya möjligheter att få tillbaka hela eller delar av den moms som samfällighetsföreningen betalat vid anskaffningen.

Vill du veta mer om hur Skatteverkets nya synsätt kan påverka din samfällighetsförening är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Fredrik Rosén                              
Moms, Skattejurist

Johan Östholm
Moms, Skattejurist

Klara Horndal
Moms, Skattejurist

Klara Modin
Moms, Skattejurist

Kristoffer Forsberg
Moms, Skattejurist

Vill du veta mer?