Kan privata vårdföretag hyra ut personal momsfritt till följd av corona-pandemin?

Sedan den 1 juli 2019 måste moms redovisas när ett läkarbolag ställer legitimerad personal till annan vårdgivares förfogande mot betalning, även om personalen hos mottagaren ska utföra arbete som vanligtvis omfattas av sjukvårdsundantaget i 3 kap. 4 § första stycket ML. Detta är en konsekvens av det ändrade rättsläge vi fått efter rättsfallet HFD 2018 ref. 41, vilket vi kommenterat i tidigare utskick.

I vårdavtal mellan privata vårdföretag och regioner finns vanligen en klausul om s.k. ändrat beredskapsläge. Denna klausul ger regionen möjlighet att under vissa förutsättningar avropa vårdpersonal till regionens akutsjukhus mot i en förväg bestämd ersättning. 

Coronavirusets spridning i vårt samhälle har föranlett Skatteverket att komma med kompletterande uttalanden angående momshanteringen när sådana avtalsklausuler behöver aktiveras.  

Skatteverkets grundinställning är att det ska vara moms på uthyrning av personal, vilket är fallet när legitimerad vårdpersonal ställs till annan vårdgivares förfogande och inordnas i dennes organisation.  

Om sådan uthyrning däremot har nära anknytning till vård kan omsättningen ändå undantas från skatteplikt, men då måste ett antal villkor vara uppfyllda. Bland annat ska det grundläggande syftet med tillhandahållandet inte vara att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som behöver betala moms för sina tjänster. Ventilen är därför högst begränsad i praktiken. 

Med hänvisning till att det finns andra företag, exempelvis bemanningsföretag, som också hyr ut personal på jämförbart sätt anser Skatteverket att kontrakterade vårdföretags tillhandahållanden till regionerna sker på en marknad som alltjämt är konkurrensutsatt och att det grundläggande syftet fortfarande är att vinna ytterligare intäkter. Det faktum att en speciell klausul – vilken är en del av det frivilligt ingångna vårdavtalet – nu aktiveras och reglerar företagets skyldigheter gentemot regionen påverkar inte den momsmässiga klassificeringen av transaktionen.  

Skatteverket anser alltså inte att corona-pandemin motiverar någon ändrad bedömning när det gäller vårdföretagens skattskyldighet vid tillhandahållande av personal enligt en klausul om ändrat beredskapsläge. Även omsättning som sker under dessa förutsättningar ska momsbeläggas. 

Det kan även noteras att Skatteverket gör motsvarande bedömning när det gäller sjuk- och tandvårdspersonal som pga ojämn arbetsbelastning hyrs ut till annan vårdgivare. 

skatt kommentar

"Vi har kunnat konstatera att Skatteverket redan tidigare haft ett mycket restriktivt synsätt avseende tillämpning av sjukvårdsundantaget när legitimerad personal ställs till annan vårdgivares förfogande. Därför kommer dessa uttalanden knappast som någon överraskning. 

Det kan dock diskuteras om vårdföretagens tillhandahållande av särskilda resurser när sjukvården tvingas höja sin beredskap verkligen har till grundläggande syfte att vinna ytterligare intäkter. Att tillhandahålla dessa resurser kan lika gärna syfta till att upprätthålla en fungerande sjukvård när samhället befinner sig i en allvarlig kris. Corona-pandemin har med all önskvärd tydlighet visat oss att katastrofen kan komma väldigt fort och överraskande. Att de personalresurser som nu behövs är helt konkurrensutsatta är därför inte alldeles självklart. 

Vi följer utvecklingen och vill du diskutera vad som är bäst för ditt företag i rådande situation är du välkommen att kontakta oss."

Mazars Momsgrupp

Publicerad i Mazars Nyhetsbrev April/Maj 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Mazars Momsgrupp