Ökade möjligheter att göra avsättning till periodiseringsfond

Riksdagen har beslutat att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att 100 procent av den ”skattepliktiga vinsten” för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed skapas möjlighet för egenföretagare att få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Vid sidan av den nya tillfälliga avsättningsmöjligheten kommer det alltjämt att vara möjligt att göra avsättning till periodiseringsfond med högst ett belopp som motsvarar 30 % av det ”skattepliktiga resultatet” eller, mer korrekt uttryck, det ”justerade resultatet” som återfinns i ruta R 33 på NE-blanketten.  

Vilken av avsättningsreglerna som är mest fördelaktig att tillämpa beror på hur stort belopp som är möjligt att sätta av till periodiseringsfond. Med utgångspunkt i en miljon kronor utgör 3,33 miljoner ett gränsvärde vid en jämförelse mellan den nya bestämmelsen och avsättning med 30 % (eftersom 30 % av 3,33 miljoner är en miljon). Detta innebär att det är mest fördelaktigt för den skattskyldige att tillämpa bestämmelsen om att avsättning får göras med 100 % upp till en miljon kronor om det ”justerade resultatet ”är lägre än 3,33 miljoner kronor. Om det ”justerade resultatet” i stället överstiger 3,33 miljoner kronor är det dock mer fördelaktigt att göra avsättning med högst 30 %. 

Den föreslagna ändringen i inkomstskattelagen gäller retroaktivt avseende 2019 års resultat.  

Tidpunkten för att lämna deklarationen påverkas inte.  

Reglerna om återföring ändras inte, vilket innebär att hela det belopp som sätts av till periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte året efter avsättningsåret. 

Möjligheter och konsekvenser på grund av den nya avsättningsmöjligheten

Kortsiktigt kan det för vissa egenföretagare vara bra med den utökade avsättningsmöjligheten till periodiseringsfond. Bedömningen om och med hur stort belopp en avsättning ska göras kräver emellertid noggrann planering. Nedan följer några omständigheter att beakta vid denna planering.  

  • Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminär skatt. Ett sätt att få tillbaka denna skatt relativt snabbt är därför att utnyttja avsättningsmöjligheterna och begära omprövning av den preliminära inkomstdeklarationen för 2019. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.  

         Naturligtvis kan avsättningen göras endast i inkomstdeklarationen men i så fall återfås den överskjutande skatten               efter att slutskattebeskedet har kommit.  

  • Tänk på att återföring av periodiseringsfond sker före avsättning till periodiseringsfond, varför den utökade avsättningsmöjligheten kan ge utrymme för att återföra äldre periodiseringsfonder och sätta av till ny. På så sätt skjuts återföringen på framtiden och kan matchas mot dåliga resultat i verksamheten åren framöver. 
  • De pengar som ”frigörs” genom en avsättning till periodiseringsfond är ”företagets pengar” (tänk på och jämför med hur en p-fondavsättning hanteras i ett aktiebolag). Avsatta medel ska således behållas och nyttjas i företaget (tex som bankmedel för företaget eller genom förvärv av maskiner och andra inventarier) för att inte kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond ska påverkas negativt och för att det ska finnas medel att betala eventuell skatt det år periodiseringsfonden (eller den del som återstår) återförs.  
  • Den nya möjligheten till större avsättning av 2019 års resultat bör i vissa fall kunna ge ökat utrymme för minskning av expansionsfond, vilket även innebär återbetalning av tidigare inbetald expansionsfondsskatt. 
  • Vid en avsättning till periodiseringsfond är det värt att notera att företagarens pensionsgrundande inkomst (PGI) bestäms utifrån det överskott av aktiv näringsverksamhet som deklareras. Den som satt av hela vinsten till periodiseringsfond ett år får således ingen PGI beräknad för det året.  Återföring av avsatta belopp (gäller även expansionsfond) som höjer det deklarerade resultatet kommer att ligga till grund för PGI det år återföringen sker.  

När det gäller beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är det emellertid på annat sätt. Avsättningar och återföringar till periodiseringsfond (gäller samma för expansionsfond) ska enligt praxis inte påverka SGI. Det innebär att den som ett år sätter av till exempel hela sin vinst till periodiseringsfond ändå får beakta avsättningen vid beräkning av SGI för det året. Det år periodiseringsfond återförs ska det återförda beloppet bortses från vid SGI-beräkningen, dvs. räknas bort från det deklarerade resultatet när Försäkringskassan bestämmer underlaget för SGI. 

skatt kommentar

"Sammanfattningsvis medför den nya bestämmelsen ökade möjligheter till minskad skatt men det krävs en noggrann analys av företagets och företagarens situation för att bestämma med hur stort belopp avsättningen till periodiseringsfond bör göras. Här av dig till oss om du har några frågor kring detta."

Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert Mazars Malmö.

Publicerad i Mazars Nyhetsbrev April/Maj 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.