Fråga om tandläkares insats via kommanditbolag är omsättning

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 28 januari meddelat att tandläkarföretags tillhandahållande av tandläkare till en gemensam tandvårdsverksamhet i kommanditbolag, mot vinstdelning, är omsättning av tjänst.

För att en transaktion ska vara momspliktig, krävs bl.a. att transaktionen är en omsättning i momslagens mening. En omsättning finns om en tjänst utförs mot ersättning.  

När delägare i exempelvis ett kommanditbolag tillhandahåller en tjänst till bolaget endast i utbyte mot en viss del av bolagets framtida resultat, är det – som utgångspunkt – fråga om vinstdelning som inte är en omsättning i momsens mening. Om delägaren däremot tillhandahåller en tjänst till bolaget mot en ersättning som inte är direkt beroende av bolagets framtida resultat, är det fråga om en omsättning i momshänseende. Anledningen till det är att delägaren då agerar på samma sätt som en utomstående som tillhandahåller tjänster till bolaget mot ersättning. 

Förhandsbeskedet rör ett antal tandläkarföretag som – enligt avtal – har beslutat att bedriva gemensam tandvårdsverksamhet genom ett gemensamt ägt kommanditbolag.  Den gemensamma verksamheten ska ske i kommanditbolagets namn samt genom att delägarna tillskjuter sin tandläkare m.fl. Delägarna kommer att verka mot marknaden i och genom kommanditbolaget som därmed kommer vara ensam part mot patienter, landsting och myndigheter. Delägarna erhåller ingen löpande ersättning från kommanditbolaget utan resultatet fördelas istället baserat på resultatandel hänförlig till den del av resultatet delägaren under året bidragit till. Enligt avtalet är delägarna inte garanterade någon ersättning.  

I en ansökan om förhandsbesked önskade sökandena få klarhet i om den del av resultatet som delägarna kommer att erhålla från kommanditbolaget är att betrakta som vinstdelning eller omsättning. 

Skatterättsnämnden konstaterar inledningsvis att delägarna inte synes verka gemensamt på annat sätt än att varje delägare sköter sin egen verksamhet, förutom vad gäller s.k. omgörningar där ett reglerat ansvar följer av kommanditbolagsavtalet. Frågan om det föreligger en omsättning eller inte ska enligt nämnden avgöras utifrån momsdirektivets definitioner av begreppen och EU-domstolens tolkning av dessa. Enligt gällande EU-rätt tillhandahålls en tjänst mot ersättning endast om det finns direkt samband mellan den tillhandahållna tjänsten och det motvärde som erhålls. Det direkta sambandet existerar om det mellan leverantör och mottagare av tjänsten föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer, där ersättningen som tjänsteleverantören tar emot utgör det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren.

Skatterättsnämnden menar att innebörden av kommanditbolagsavtalet är att delägarna tillhandahåller kommanditbolaget tandläkare mot en ersättning på årsbasis, som beräknas efter delägarnas arbetsinsatser samt respektive kliniks resultat under året. Det föreligger därmed ett ömsesidigt utbyte av prestationer med, enligt nämnden, ett tillräckligt direkt samband för att det ska bli fråga om omsättning i momshänseende.  Fråga är därför inte om en vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolaget utan om en omsättning. 

Artikel av: Louise Tensetti, skattejurist Mazars Malmö.

skatt kommentar

Skatterättsnämnden (SRN) återger inte kommanditbolagsavtalets innehåll i detalj. SRN har emellertid uppenbarligen uppfattat avtalsvillkoren så att det inte är fråga om en gemensamt bedriven verksamhet via kommanditbolag utan om att varje delägare egentligen bedriver tandvården via sin klinik och säljer sina tjänster till kommanditbolaget. 

Det bör noteras att SRN avslutar med att slå fast att det inte är fråga om en vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolaget, utan om en omsättning. SRN har således inte avsett att ändra tidigare praxis, dvs. att tillhandahållanden i utbyte mot endast en del av ett handelsbolags eller kommanditbolags framtida resultat normalt sett inte är omsättning i momshänseende.  

Mot denna bakgrund bör det finnas möjlighet för delägare att erhålla momsfri vinstutdelning även från kommanditbolag som bedriver tandvård/sjukvård om avtalsvillkoren för verksamheten utformas på ett korrekt sätt. Eftersom vi inte tagit del av samtliga avtalsvillkor i just detta fall är det emellertid svårt att dra säkra slutsatser. Vi utgår från att förhandsbeskedet överklagas och att Högsta förvaltningsdomstolen kommer med ett klargörande i frågan.   

Om ni vill diskutera hur förhandsbeskedet kan komma att påverka er verksamhet eller funderar på att bilda ett kommanditbolag för att tillhandahålla sjukvårds- eller tandvårdstjänster, är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert Mazars Malmö.

 

Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2020-01-28, dnr 45-19/1  

https://skatterattsnamnden.se/publiceradeforhandsbesked/2020/omsattning.5.4ffd060816e401d406a565.html 

 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Feb/Mars 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen