Rätt till avdrag för ingående moms som belöper på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fann i dom den 3 december 2019 att en hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning, är momspliktiga. Skatterättsnämnden har nu prövat frågan om momsen på inköp och installation av anläggning för el respektive vatten i bostadshus är avdragsgill.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bestämde i dom den 3 december 2019, mål nr 1595–19, att en hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning, vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts fristående från bostadsupplåtelsen och därmed momspliktiga. 

Frågan om det i sådant fall även finns avdragsrätt för den moms som belöpte på inköp och installation av el- och vattensystemen visades åter till Skatterättsnämnden (SRN) för prövning.  

Det kan tyckas självklart att den som bedriver momspliktig verksamhet även har rätt till avdrag för den moms som belöper på inköp till den momspliktiga verksamheten, men enligt en särskild regel i momslagen medges inte avdrag för moms som hänför sig till en stadigvarande bostad. Denna regel infördes för att säkerställa att avdrag för moms inte görs för kostnader som normalt är att anse som privata levnadskostnader. 

Den 8 juni kom SRN med ett förhandsbesked i avdragsfrågan.  

SRN fann att avdragsrätt för inköp och installation av anläggningar, dvs. rör, ledningar, el-central samt mätare för individuell mätning, föreligger i den utsträckning som anläggningen används i de från bostadsupplåtelserna fristående tillhandahållandena av el respektive vatten som medför skattskyldighet till moms.  

Däremot föreligger inte avdragsrätt till den del anläggningarna nyttjas för central förbrukning i gemensamma utrymmen eftersom dessa förvärv inte leder till någon momspliktig omsättning.  

Det förhållandet att anläggningarna för el och vatten är installerade i byggnader som utgör stadigvarande bostäder innebär enligt nämndens mening inte att anläggningarna omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Detta eftersom den faktiska användningen av dessa anläggningar till övervägande del avser fristående omsättning som omfattas av momsplikt. 

SRN medgav även momsavdrag för installation av mätutrustning i de boendes lägenheter.  

 

skatt kommentar

Två ledamöter av SRN var skiljaktiga och ansåg att sökandena inte hade rätt till avdrag för den ingående moms som avser inköp och installation av anläggning för el och/eller vatten, eftersom dessa anläggningar är en del av stadigvarande bostad. Däremot ansåg dessa ledamöter att momsen på kostnaden för inköp och installation av själva mätutrustningen var avdragsgill. 

Vi utgår från att Skatteverket kommer att överklaga SRN:s beslut så att även frågan om avdragsrätt prövas av HFD.  

Kvarstår rätten till avdrag efter HFD:s prövning kommer även den som upplåter fastigheter att få möjlighet att göra avdrag för moms på installationer av anläggningar för el och vatten i ett bostadshus. 

Det kommer dock i de flesta fall sannolikt inte finnas full avdragsrätt för momsen på anläggningarna eftersom dessa även kommer att nyttjas för central förbrukning i gemensamma utrymmen som inte omfattas av momsplikt. 

Härtill måste beaktas den justering (jämkning) som kan bli aktuell om t ex fakturering utifrån faktisk förbrukning upphör, en extern leverantör tar över tillhandahållandet av el och/eller vatten eller fastigheten överlåts. 

Notera att hyresvärd som inte mäter den faktiska förbrukningen utan tar betalt för el och/eller vatten enligt en schablon inte ska lägga moms på försäljning av el/vatten till hyresgästerna och då, följaktligen, inte heller har avdragsrätt för den moms som belöper på installationer för el och vatten.  

SRN beslut 2020-06-08

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Juni/Juli 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Mazars Momsgrupp