Sänkt skatt på diesel inom jord- och skogsbruk samt vattenbruk föreslås i vårbudgeten 2022

Den 19 april lämnade regeringen sin vårändringsbudget till riksdagen. I budgeten presenteras ett förslag om en tillfällig skattenedsättning på diesel och ett stöd för jord- och skogsbruk, som likt de svenska hushållen påverkats av de ökade drivmedelspriserna.

De nya förslagen som presenteras i vårbudgeten motiveras både av den pandemi vi har levt med i två år och den ryska invasionen av Ukraina som skakat om Europa och som lett till ett behov av ekonomiska stödåtgärder. Under vintern 2021/22 upplevde vi därtill exceptionellt höga elpriser, vilket ledde till ett behov av snabbt ekonomiskt stöd till de svenska hushållen med hög elförbrukning. I vårbudgeten framhålls att även många företag påverkas av de höga elpriserna och som följd därav presenteras ett förslag på en tillfällig nedsättning av koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och skepp/vissa båtar i yrkesmässig jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet om 2 292 kronor per kubikmeter, samt vad gäller samma användningsområde, en nedsättning av energiskatten med 2 111 kronor.

Det tillfälliga stödet ska gälla under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023. Under perioden 1 juli 2022 till 30 september 2022 ska dock skattebefrielsen avseende energiskatt uppgå till 1 061 kronor.

Flera remissinstanser har lämnat synpunkter på förslaget. Naturvårdsverket menar att förslaget försvårar uppfyllandet av klimatmålen och omställningen till ett fossiloberoende jordbruk och Skogsstyrelsen anser att det inte är visat att skogsbruket behöver det föreslagna stödet och att skälen därtill inte framgår av promemorian. LRF och Svenskt Näringsliv tillstyrker emellertid förslaget och anser vidare att skattenedsättningen inte bör vara tidsbegränsad.

skatt-kommentar png

Vårändringsbudgeten 2022 präglas tydligt av det försämrade säkerhetspolitiska läget med åtgärder för att stärka svensk ekonomi.

Förslaget med sänkt skatt på diesel inom jordbruk och skogsbruk främjar en sektor som bedöms vara särskilt utsatt och skyddsvärd och motiveras av att såväl energi och drivmedel som gödsel och foder har ökat i pris i Sverige, i högre grad än i andra jämförbara länder. De av regeringen föreslagna tillfälliga åtgärderna syftar således till att kompensera de ökade kostnaderna, för att främja konkurrenskraften i de svenska areella näringarna. 

 

Emma Aldman                         
Skattejurist

Agnes Sylvan Ly
Skattejurist

Vill du veta mer?