Skattereduktion för grön teknik

Till skillnad mot skattereduktion för ROT- och RUT-arbete omfattar skattereduktion för installation av grön teknik även kostnad för material. Skatteverket har nu förtydligat sin syn på vad som ska ingå i begreppet ”materialkostnad”.

Den 1 januari 2021 trädde en ny skattereduktion för grön teknik ikraft för privatpersoner. Skattereduktionen införs i syfte att underlätta klimatomställning och kan ges för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Den nya skattereduktionen ersätter det nuvarande stödet som går att söka hos Naturvårdsverket.  

Reduktionen ska fungera på samma sätt som RUT- och ROT-avdrag, vilket innebär att köparen får avdrag direkt på fakturan. Avdraget gäller för installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021. 

Skattereduktion kan uppgå till högst 50 000 kr per person och år. Reduktion medges med 15 procent för solceller, 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och 50 procent för laddningspunkter till elfordon. 

Vid skattereduktion för grön teknik ges reduktion för debiterade belopp, inklusive mervärdesskatt, för både arbets- och materialkostnad. I ett nyligen publicerat ställningstagande har Skatteverket förtydligat vad som avses med materialkostnad. Till kostnad för material räknas utgifter som uppstår när man köper material och där äganderätten i samband med förvärvet övergår till köparen. I de fall en köpare väljer att hyra eller leasa nödvändigt material sker ingen övergång av äganderätten varför sådan utgift inte kan utgöra underlag för skattereduktion. När det gäller hyra eller leasing av material kan skattereduktion för installation av grön teknik enbart medges för den del av kostanden som är hänförlig till den faktiska installationen, dvs. arbetskostnaden.  

Artikel av: Lisa Dahl, skattejurist på Mazars i Göteborg.

skatt kommentar

Då det varken i lagtext eller i förarbeten finns någon definition av begreppet ”kostnad för material” är det välkommet att Skatteverket nu har lämnat sin syn på hur begreppet ska tolkas. Av förarbetena framgår inte att skattereduktion ska kunna medges för hyra eller leasing av till exempel solceller eller laddstolpar, varför Skatteverket har tolkat begreppet enligt allmänt språkbruk. Subventionerna är riktade mot arbete och material för installation av grön teknik, det är således viktigt att särskilja sådana kostnader från de kostnader som en utförare har för exempelvis utrustning och resor. 

Per Katz, skattejurist på Mazars i Stockholm.

Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev jan/feb 2021.

Tillbaka till Innehållsförteckningen