Utökade möjligheter till tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt

En stödåtgärd som, i kölvattnet av Covid-19, fortfarande lever vidare är tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt. Förutsättningarna för den europeiska energimarknaden har under den senaste tiden kraftigt ändrats och svenska företag står nu inför mycket högre energipriser än tidigare, vilket ger ökande produktionskostnader som kan vara svåra att hantera. Som en åtgärd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå föreslår Regeringen att utöka Skatteverkets möjlighet att bevilja tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Nuvarande bestämmelser

Anstånd kan medges för totalt nio redovisningsperioder och omfatta moms (vid månadsvis rapportering), arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på löner. Vid redovisning av moms kvartalsvis kan anstånd beviljas upp till tre redovisningsperioder.

Redovisningsperioderna måste ha inträffat mellan januari 2020 – januari 2021 och oktober 2021 – december 2021. Det tillfälliga anståndet är uppdelat i två led där man i första ledet kan beviljas anstånd i upp till tolv månader från den dag Skatteverket fattar beslut om anstånd, dock längst t.o.m. 12 februari 2023. Därefter kan man ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare tolv månader.

Förslag på förlängt anstånd

Regeringen lämnade i slutet av december 2022 ett förslag om att utöka nuvarande möjlighet att begära tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt. Förslaget innebär att anstånd med betalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter kan beviljas för tolv redovisningsperioder. Detsamma gäller för moms som redovisas månadsvis. Om man redovisar moms kvartalsvis föreslås anstånd beviljas med upp till fyra redovisningsperioder.

Regeringen föreslår vidare att utöka anståndet genom att det blir möjligt att söka för perioder som även infallit under april – juni 2022. Den bortre tidsgränsen för anstånd föreslås senareläggas till 12 september 2023. Möjligheten att därefter ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare tolv månader kvarstår.

Det är likt tidigare möjligt att få retroaktivt anstånd vilket innebär att ett belopp motsvarande skatten eller avgiften krediteras på skattekontot om anstånd beviljas i efterhand.

Kostnadsräntan som företag betalar för anstånd uppgår för närvarande till 2,5 procent per år och anståndsavgiften uppgår till 0,1 procent per påbörjad anståndsmånad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev januari 2023

Vill du veta mer?