50 otázek o daních 3.3.2015

Mohu si snížit daň, když žena nevydělává? Musí mít vyživované dítě stejné jméno jako já? Mohu si jako důchodce uplatnit daňovou úlevu? Na tyto a mnohé další otázky čtenářů MF DNES odpovídají daňoví odborníci.

1 Příjmy z pronájmu a auto

 
 Jsem v důchodu, mám příjmy z pronájmu a účtuji si skutečné náklady. Jak to je s náklady na osobní auto a se silniční daní?
 Odečítám si paušál 4 000 korun měsíčně. Musím vést knihu jízd a musím platit silniční daň?
 
 Základ daně z příjmů z nájmu lze snížit o paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem v uváděné výši 4 000 korun měsíčně. To lze při používání auta jak v souvislosti s příjmy z pronájmu, tak i pro jiné (soukromé) účely. Částku 4 000 korun lze uplatnit za každý měsíc, ve kterém byl vůz využíván. Kniha jízd není pro uplatnění této částky podmínkou a nemusíte ji evidovat. Silniční daň se v tomto případě neplatí, vozidlo není předmětem daně. U fyzických osob je osobní auto předmětem silniční daně pouze tehdy, je-li využíváno v souvislosti s příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) spadajícími do § 7 zákona o daních z příjmů.

2 Cenné papíry

 
 Jak se vypořádat v daňovém přiznání OSVČ v oboru Výroba, obchod a služby jinde nezařazené se ziskem z prodeje cenných papírů?
 
 Když nelze příjem z prodeje cenných papírů osvobodit podle § 4 zákona o daních z příjmů, je zisk zdaňován podle § 10 jako ostatní příjem a uvádí se do přílohy číslo 2 daňového přiznání. Podle pokynů pro vyplnění se příjem z cenných papírů uvede na samostatný řádek a před slovní označení druhu příjmu se uvede označení D. Pokud by však byly cenné papíry před prodejem součástí obchodního majetku, tedy byly pořízeny v rámci podnikatelské činnosti, pak zisk z prodeje cenných papírů je součástí základu daně ze samostatné činnosti (podnikání), tedy dílčí základ daně podle § 7 zákona o daních z příjmů.
 

 3 Zdravotní pomůcka

 
 Lze odečíst z daní koupi neurostimulátoru? Jsem OSVČ, provozuji hotel, mám velké potíže s chůzí a neurostimulátory mi umožňují pracovat (dostat se do kanceláře). Jde o novou zdravotní pomůcku neregistrovanou u zdravotních pojišťoven.
 
 Z daňového základu lze odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podle toho, co uvádíte v dotazu, jde o výdaj na osobní potřebu poplatníka. O tyto výdaje bohužel nelze daňový základ snížit - viz § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů.
 

 4 Jiné než podnikatelské příjmy

 
 Podnikám, mám živnostenské oprávnění jako řezník. V roce 2014 jsem měl i jiné příjmy, které s podnikáním nesouvisí -pronajímám garáž, za což jsem utržil 10 000 korun. Když se tento přivýdělek vejde do hranice 15 000 korun, musím ho danit?
 
 Do hranice 15 000 korun, která je rozhodná pro povinnost podat daňové přiznání, se zahrnují veškeré roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Výjimku tvoří příjmy zákonem osvobozené a ty zdaněné srážkovou daní.
 Ve vašem případě je nutné sečíst příjmy z podnikání (řeznictví) s těmi z pronájmu. Za předpokladu, že tyto celkové příjmy přesáhly hranici 15 000 korun, máte povinnost podat daňové přiznání. V něm můžete k příjmům z pronájmu uplatnit buď skutečné výdaje, nebo využít možnost paušálních výdajů ve výši 30 procent.
 

 5 Paušál a odpisy

 
 Podnikám a k vyčíslení výdajů používám paušál. V roce 2014 jsem si koupil přístroj za 50 000 korun. Mohu nějak uplatnit odpisy u tohoto výjimečně vysokého výdaje?
 
 Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů, pak tato vypočtená částka zahrnuje veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů. Nelze tedy zároveň uplatnit odpis v prokázané výši a k tomu ostatní výdaje procentem z příjmů. Odpisy jste však, uplatňujete-li výdaje procentem, povinen evidovat (sledovat je, ale nezahrnovat do základu daně).
 Můžete zvážit, zda vzhledem k dalším okolnostem nezměníte způsob uplatňování výdajů (přechod z výdajů uplatněných procentem na skutečné). Uplatnění výdajů procentem z příjmů však nelze měnit zpětně. Změnu způsobu je nutné provést v souladu s § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů.
 radí Vlastimil Sojka KODAP
 

 Pro důchodce

 

 6 Sleva pro penzisty

 
 Mohu si jako důchodce, který si přivydělává, odečíst slevu na poplatníka?
 
 Ano, je to možné. Slevu 24 840 korun uplatníte jako všichni ostatní poplatníci na řádku 64 daňového přiznání.
 

 7 Sleva za rok 2013

 
 V daňovém přiznání 2013 jsem neuplatnil jako pracující starobní důchodce slevu na poplatníka, protože to nebylo možné. Teď jsem se dozvěděl, že to jde nějak dodatečně -mohu to udělat v daňovém přiznání za rok 2014?
 
 V daňovém přiznání za rok 2014 zohledníte pouze slevu za rok 2014. Můžete však podat finančnímu úřadu dodatečné daňové přiznání za rok 2013 a v něm slevu na poplatníka za daný rok zohlednit.
 

 8 Zdanění důchodu

 
 Mám poměrně vysoký důchod - 18 000 korun měsíčně.
 Slyšela jsem, že nadprůměrné důchody musím danit. Jak mám postupovat?
 
 Důchody do limitu 306 000 korun za rok 2014 (331 200 korun za rok 2015) jsou od daně z příjmů osvobozené. Do uvedeného limitu se vejdete, váš důchod tedy danit nemusíte. Pouze v případě, že by vaše penze byla vyšší než uvedené limity, musela byste peníze nad touto hranicí uvést do daňového přiznání jako ostatní příjem (příloha 2, příjmy podle § 10). Vzhledem k možnosti využití slevy na poplatníka však reálně placení daně nehrozí.
 

 9 Vysoké vedlejší příjmy

 
 Jsem v penzi a vedle toho podnikám. Loni se mi dařilo, budu zdaňovat přes milion korun. Slyšel jsem, že je nutné v takovém případě danit i starobní důchod.
 
 Máte pravděpodobně na mysli novelu zákona o dani z příjmů, která je platná od 1. 1. 2015, v této novele je stanoveno, že starobní důchod podléhá zdanění v případě, že základ daně ze zaměstnání, podnikání a pronájmu dohromady je vyšší než 840 000 korun za rok. Na rok 2014 se toto ustanovení nevztahuje, a pokud tedy váš důchod za rok 2014 nepřevyšuje 306 000 korun, zdaňovat jej nebudete. V souvislosti s novelou o zdaňování důchodů platnou od roku 2015 upozorňuji, že limit 840 000 korun se vypočítá ze základů daně - tedy příjmů po odpočtu výdajů.
 

 10 Daň u krátkodobé brigády

 
 Jsem v důchodu. V létě jsem byla na brigádě, zaměstnavatel prý odvedl srážkovou daň a já se nemám o nic starat. Nejsem si však jistá, jestli za mě uplatnil slevu na poplatníka.
 Dá se s tím něco dělat?
 
 Pokud zaměstnavatel uvádí, že odvedl srážkovou daň, pak nemohl uplatnit slevu na poplatníka. Z informace o odvedené srážkové dani také vyplývá, že jste u zaměstnavatele nepodepsala Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (takzvané růžové prohlášení). Doporučuji požádat zaměstnavatele o Potvrzení o příjmech za rok 2014 a podat daňové přiznání.
 radí Blanka Štarmanová TaxVision
 

 Pro zaměstnance

 

 11 Prodej medu a jiné přivýdělky

 
 Není mi jasné, jak je to s povinností podávat daňové přiznání u přivýdělku nad 6 000 korun. Přivydělal jsem si vedle svého zaměstnání 20 000 korun prodejem medu. Ale slyšel jsem o limitu 30 000, které danit nemusím. Můžete mi to objasnit?
 
 Pokud máte kromě příjmu ze zaměstnání další zdanitelné příjmy převyšující 6 000 korun, musíte podat daňové přiznání. Avšak pokud jde o příjmy z příležitostných činností (což by mohl být například zmíněný prodej medu) do limitu 30 000 korun za rok, jsou osvobozené od daně a do limitu 6 000 korun se nepočítají. V takovém případě nemáte povinnost podat daňové přiznání. Speciálně u včelařů platí daňová výjimka, že příjem poplatníka, kterému plyne z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 korun na jedno včelstvo od daně osvobozena.
 

 12 Podklady pro mzdovou účtárnu

 
 Nestihl jsem dodat podklady o zaplaceném pojistném u životního pojištění svému zaměstnavateli do 15. února.
 Mohu slevu ještě nějak uplatnit?
 
 Pokud jste nestihl dodat zaměstnavateli potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění, je možné tuto položku odčitatelnou od základu daně uplatnit v rámci daňového přiznání. Požádejte svého zaměstnavatele, respektive mzdovou účetní, o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2014 a podejte si daňové přiznání. V něm je možné uplatnit veškeré položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani. Musíte tak učinit nejpozději do 1. dubna 2015.
 

 13 Povinnost zúčtovat daně

 
 Zaměstnavatel mi nechce udělat daně. Včas jsem mu donesl potvrzení o studiu syna i potvrzení o příjmech od druhého zaměstnavatele (dohoda o pracovní činnosti). Mám nárok na zpracování daní?
 
 Pokud byste měl příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více zaměstnavatelů, u všech jste podepsal prohlášení poplatníka (růžový formulář) a do 15. února jste požádal zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, ten je povinen ho provést. Jestliže jste však měl vícero zaměstnání souběžně, byť třeba jen v jednom kalendářním měsíci, zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně a budete si muset daňové přiznání podat sám.

 

 14 Daň a podpora v nezaměstnanosti

 
 Byl jsem půl roku nezaměstnaný a půl roku jsem pracoval na dohodu o práci.
 Musím podávat daňové přiznání?
 
 Z podpory v nezaměstnanosti se daň z příjmů neodvádí. Povinnost podat daňové přiznání budete mít pouze v případě, že jste si v některém kalendářním měsíci vydělal více než 10 000 korun a zároveň jste u svého zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani (růžový formulář). Daňové přiznání je potřeba podat nejpozději do 1. dubna na příslušný finanční úřad.
 

 15 Renta od pojišťovny

 

 Musím podávat daňové přiznání, když je mi měsíčně vyplácena renta od pojišťovny za pracovní úraz? Uplatňuji slevu na dani.
 
 Jestliže je renta od pojišťovny z titulu pracovního úrazu vaším jediným příjmem, nevzniká vám povinnost podat daňové přiznání.
 Pokud pobíráte rentu od pojišťovny a k tomu máte ještě jiné zdanitelné příjmy, máte povinnost vyplnit daňový formulář. Příslušná pojišťovna by vám měla poslat Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014 z plnění za pracovní úraz zaměstnance, jež bude povinnou přílohou daňového přiznání. Vyplacenou rentu uvedete v daňovém přiznání do stejné kolonky jako příjmy ze zaměstnání.
 Otázky a odpovědi pokračují na další dvoustraně
 radí Gabriela Ivanco Mazars
 

 Daňové odpočty

 

 16 Zapomenutá hypotéka

 
 Platím hypotéku a dozvěděl jsem se, že si o úroky mohu snížit daňový základ. Loni jsem to neudělal (nevěděl jsem, že je to možné) - mohu si v daňovém přiznání odečíst úroky za oba roky, nebo už mám za rok 2013 smůlu?
 
 Lze uplatnit odečet z úroků zaplacených ve zdaňovacím období. Není tedy možné uplatnit úroky z minulého období v tom aktuálním, v konkrétním případě v daňovém přiznání za rok 2014. Podle daňového řádu však má poplatník právo podat dodatečné přiznání na nižší daň za tři roky zpátky. Máte tedy možnost podat dodatečné přiznání za minulé období a uplatnit změny ve váš prospěch.
 

 17 Výměna bytu a odečítané úroky

 
 Koupili jsme malý byt na hypotéku a odečítali si úroky z daňového základu. Loni se nám ale narodil syn a my svůj malý byt vyměnili s rodiči za větší. Hypotéku platíme dál my. Můžeme si dál odečítat úroky, i když už ve spláceném bytě nemáme trvalé bydliště?
 
 Odečet úroků lze uplatnit na financování bytových potřeb za podmínky užívání předmětu bydlení po celé zdaňovací období k trvalému bydlení poplatníka, manžela, potomků, rodičů, prarodičů. Trvalým bydlením je skutečné místo, kde se trvale zdržujete. Ve vašem případě doporučuji osobní konzultaci s daňovým poradcem. U hypotečního úvěru a výměny bytu je třeba posoudit konkrétní detaily.
 

 18 Pronajímaný byt

 
 Vzal jsem si úvěr ze stavebního spoření a zrekonstruoval byt, který se chystám pronajímat. Mohu si odečítat úroky?
 
 Úroky ve vašem případě nejsou odečitatelnou položkou, protože nesplňujete podmínku užívání nemovitosti k bydlení. Ale můžete si úroky uplatnit v daňovém přiznání jako výdaj k dosaženým příjmům z pronájmu podle § 9.
 

 19 Dar formou práce

 
 Máme občanské sdružení.
 Nikdo z členů výboru nedostává žádné odměny.
 Bylo by možné vyčíslit práci, kterou pro sdružení dělají s tím, že ji věnují jako dar a budou si moci o hodnotu práce snížit daňový základ?
 
 Oceňování nehmotné činnosti pro účely darování nedoporučuji. Co však lze, je sjednat podle obvyklých podmínek pracovní smlouvu a část či všechny peníze darovat sdružení.
 

 20 Druhý pilíř

 
 Vstoupil jsem do druhého pilíře. Mohu si nějak o peníze odvedené jeho prostřednictvím do penzijní společnosti snížit daňový základ?
 
 Základ daně lze snížit pouze u peněz zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění. Druhý pilíř nepatří ani do jedné z těchto kategorií - správný termín je důchodové spoření, a to daňový zákon nezmiňuje. Nelze uplatnit platby, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.
 

 21 Jazykový kurz

 
 Ke své práci potřebuji angličtinu. Mluvím i píši dobře, ale zaměstnavatel po mně chtěl certifikát, aby mi mohl zvýšit plat. Kurz a zkoušky CAE mi však neproplatil. Mohu platbu uvést jako odečitatelnou položku do řádku 51 v daňovém přiznání?
 
 Základ daně lze snížit o úhradu za zkoušky k ověřování výsledků dalšího vzdělávání do 10 tisíc korun. Nárok není automatický, musíte prokázat, že znalost jazyka je podmínkou k výkonu vaší práce a školské zařízení splňuje podmínky zákona 179/2006 Sb.
 

 22 Životní pojistka

 
 Manžel podnikal, loni zemřel. Řeším jeho daňové přiznání.
 Musím dodaňovat životní pojistku, která byla jeho smrtí předčasně ukončena?
 
 Aby se na vás vztahovala sankce, muselo by jít o ukončení pojistky z vlastní vůle. V tomto případě nejde o předčasné ukončení a pokuta se neuplatňuje.
 

 23 Dary pro charitu

 
 Posílám pravidelně charitativní organizaci 300 korun měsíčně trvalým příkazem. Mohu si nějak o tuto částku snížit daň? Stačí k tomu potvrzení o platbách z mého účtu?
 
 Pokud jde o charitativní organizaci, jejíž účet je obecně znám (například ADRA, Červený kříž, Člověk v tísni, Armáda spásy...), potom stačí, když doložíte bankovní výpis s číslem účtu příjemce. Jinak musíte mít potvrzení od příjemce daru.

 

 24 Odpočty v penzi

 
 Pobírám starobní důchod. Za leden 2014 jsem měl příjem od zaměstnavatele se zdaněním 8 915 korun. V průběhu roku jsem pak měl ostatní příjmy 750 korun za výpěstky ze sadu a také jsem prodal část své filatelistické sbírky za 24 950 korun. Mohu v daňovém přiznání za rok 2014 odečíst od základu daně slevy 12 000 korun za penzijní a životní pojištění, z daně pak slevu na poplatníka 24 840 korun a musím zdanit ostatní příjmy? Co zdravotní a důchodové pojištění?
 
 Vámi popsané příjmy byste vůbec nemusel v žádném daňovém přiznání uvádět. Je však pro vás výhodné daňové přiznání podat, protože jenom tak můžete požádat o vrácení zaměstnavatelem sražené 15procentní daně. V přiznání uvedete roční slevu na dani ve výši 24 840 korun. Sleva je vyšší než vypočtená daň. Do řádku 84 napíšete výši sražené daně uvedenou na potvrzení od zaměstnavatele. Nárok na uplatnění slevy za zaplacené penzijní a životní pojištění máte, ale je zbytečné je uvádět, protože základní sleva na dani pokryje celou vypočtenou daň. Pojistné sociální ani zdravotní z tohoto druhu příjmů nevzniká.
 radí Blanka Marková Ekofi
 

 Pro rodiny

 

 25 Daně a alimenty

 
 Jsme rozvedení, žijeme odděleně. Platím na děti alimenty a má bývalá žena využívá slevu na děti. Mohl bych slevu využívat já? Nebo si odečíst alimenty z daní?
 
 Bez ohledu na skutečnost, že na děti platíte výživné, nemůžete využít daňové zvýhodnění na vyživované děti, protože nárok na zvýhodnění mohou uplatnit pouze rodiče, s nimiž děti žijí v domácnosti. O platby výživného není možné jakkoliv snižovat základ daně či daň samotnou.
 

 26 Zvýhodnění na dítě

 
 Jsme manželé, žena si vždy odečítala daňové zvýhodnění na děti. V únoru však přišla o práci, mohu si od té doby odečítat slevy na děti já?
 
 Manželé, s nimiž děti žijí ve společné domácnosti, se mohou rozhodnout, který z nich bude zvýhodnění uplatňovat. V daném měsíci to ale může být vždy jen jeden z manželů. Ve vašem případě může být výhodnější, abyste uplatnil celé roční zvýhodnění na děti vy, protože to se odečítá až po uplatnění osobní slevy na dani, a tu manželka může za sebe uplatnit celou (roční), přestože jí plynul příjem jen za dva měsíce v roce. V úhrnu za rodinu můžete takto dosáhnout vyšší slevy.

 

 27 Vyživovaná manželka

 
 Máme malé dítě, ale nejsme manželé. Dítě se jmenuje po mně. Žena je na rodičovské, rodinu živím já. Mohu si odečítat slevu na dítě a na vyživovanou manželku?
 
 U slevy na vyživované děti není podmínkou, aby rodiče byli manželé. Slevu můžete uplatnit díky tomu, že je to vaše vlastní dítě, které s vámi žije v domácnosti.
 U slevy na manželku již název naznačuje, že ji mohou využívat jen sezdaní partneři, a pokud manželé nejste, uplatit ji nemůžete.
 

 28 Prarodiče a sleva na dítě

 
 Dcera má malé dítě a vrátila se s ním od partnera zpátky k nám, k rodičům. Je na rodičovské, nemá žádné příjmy a v podstatě ji živíme my, otec dítěte neplatí výživné. Můžeme nějak využít daňového zvýhodnění na dítě?
 
 Daňové zvýhodnění mohou uplatnit rovněž prarodiče, pokud s nimi vnuk nebo vnučka žije v jedné domácnosti a rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Protože nejde o obvyklou situaci, je vhodné k vašemu přiznání doložit prohlášení dcery, že nemá příjmy a ona i dítě žijí s vámi ve společně hospodařící domácnosti.
 

 29 Student-podnikatel

 
 Syn je plnoletý, studuje vysokou školu a u toho podniká. Bude podávat daňové přiznání, kde si uplatní slevu na poplatníka. Můžeme si my odečíst slevu na vyživované dítě?
 
 Pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění zvýhodnění na dítě, to znamená syn nepřesáhl 26 let věku, soustavně se studiem připravuje na budoucí povolání a žije s vámi v domácnosti, pak můžete uplatnit zvýhodnění bez ohledu na skutečnost, že syn při studiu podniká a má své vlastní příjmy.
 

 30 Student na koleji

 
 Dcera studuje vysokou školu a bydlí na koleji v jiném městě. Můžeme využít slevy na dítě, když s námi v podstatě nebydlí? Trvalé bydliště u nás má.
 
 Pokud jsou naplněny ostatní podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění, není dočasný pobyt dítěte na vysokoškolské koleji překážkou pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti.
 radí Ondřej Homolka AK Hartmanová & AK Steininger
 

 Pronájmy

 

 

 31 Náklady pronajímané nemovitosti

 
 Vlastním dům se třemi stejnými byty, dva pronajímám. Do nákladů spojených s pronájmem promítám odpisy domu.
 Protože pronajímám 2/3 domu, do nákladů dávám 2/3 ročního odpisu. Když provedu větší investici, například opravu střechy za 100 000 korun, mohu navýšit zůstatkovou cenu domu o tyto peníze?
 
 Pakliže provedete na domě větší investici, která povede k technickému zhodnocení budovy, můžete si zůstatkovou cenu domu navýšit o tuto investici, ve vašem případě tedy o částku vynaloženou na opravu střechy. Mohlo by se jednat například o výměnu krytiny za kvalitnější nebo o zateplení vedoucí k zobytnění půdy.
 V případě, že by šlo například pouze o opravu vadných tašek, pak by celá oprava byla nákladem běžného období a zůstatkovou cenu budovy by navýšit nešlo.
 

 32 Pronájem a daňové přiznání

 
 Pracuji, daně mi dělá zaměstnavatel, nyní mám příjem z pronájmu ve výši 25 000 korun, musím podávat samostatné daňové přiznání a mohu si odepsat slevu na poplatníka?
 
 V případě, že máte příjmy z pronájmu ve výši 25 000 korun, budete muset podat daňové přiznání, kde uvedete jak příjmy od zaměstnavatele, tak ty z pronájmu. Slevu na poplatníka můžete uplatnit.
 

 33 Pronájem za dolary

 
 Pronajímám byt cizinci, platí mi v dolarech - jak mám příjem danit?
 
 Ve vašem případně je pro vás klíčová otázka, jak přepočítat dolary na koruny. Pokud nevedete účetnictví, provedete přepočet podle pokynu GFŘ D20. Pro tento rok je stanoven kurz 20,90 koruny.
 radí Martin Houska člen ACCA Přivýdělky

 

 34 Ostatní příjmy a paušál

 
 Prodala jsem v roce 2014 koťata. Příjmy budu zdaňovat podle §10. Musím uvést skutečné výdaje, nebo mohu využít paušál 80 procent?
 
 Musíte uplatnit skutečně vynaložené a prokázané výdaje (na krmivo koček, očkování koťat, cestovné za zájemcem o koupi, za inzerci na prodej...). Paušální výdaje může uplatňovat pouze ten, kdo příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zdaňuje podle §7 zákona o daních z příjmů.
 

 35 Prodej domu

 
 Prodala jsem dům, jehož jsem byla od roku 2008 jediným vlastníkem. Podala jsem daňové přiznání na daň z převodu nemovitostí a daň jsem zaplatila. Mám podávat daňové přiznání na daň z příjmu?
 
 Pokud jste dům prodala v roce 2014, pak od nabytí domu v roce 2008 uplynula doba pro osvobození příjmu. Nebudete tedy podávat daňové přiznání na daň z příjmů, protože máte příjmy z prodeje nemovitosti od daně z příjmů osvobozeny podle §4 zákona o daních z příjmů.

 

 36 Podíl z pronájmu nebytových prostor

 
 Jsme společenství vlastníků jednotek, každý obdržel v prosinci 2014 poměrnou část příjmu z pronájmu společných částí domu. Od jaké výše tohoto příjmu musíme podávat daňové přiznání (většinou jsme nepracující starobní důchodci)? Když odsouhlasíme tento příjem z pronájmu do fondu oprav, jsme také povinni podávat daňové přiznání?
 
 Povinnost podat daňové přiznání vzniká, pokud tyto příjmy přesáhly 15 000 korun na jednu fyzickou osobu. K tomuto příjmu pro účely zjednodušení můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 30 procent příjmů. Stejná situace bude pro rok 2015, ponechání příjmů ve společenství ve fondu oprav vás daňové povinnosti nezbaví.

 

 37 Odměna v bytovém družstvu

 
 Jsem důchodce, člen představenstva bytového družstva s měsíční odměnou 2 000 korun a současně dělám na dohodu o provedení práce topiče s měsíční odměnou 2 400 korun. Z obou odměn je mi odváděna srážková daň 15 procent. Jak zdaním oba příjmy? Budu muset platit sociální a zdravotní pojištění?
 
 Oba příjmy jsou již zdaněny srážkovou daní, takže vám z toho neplynou žádné další daňové povinnosti. Nebudete platit ani žádné sociální a zdravotní pojištění.
 

 38 Prodej sbírky

 
 Prodal jsem sbírku známek -musím příjem nějak danit?
 Sbírka vznikala léta, jak mám vyčíslit výdaje, když nemám doklady o koupi všech známek?
 
 Fyzické osoby mají od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí, které nebyly součástí jejich obchodního majetku, tedy s nimi nepodnikaly. Ve vašem případě i prodej známek bude od daně osvobozen. Toto osvobození se týká věcí ze soukromého majetku, šatstva, šperků, sbírek obrazů či nádobí. Nepotřebujete tedy žádné doklady o nákupu známek, které jste léta shromažďoval. Je však třeba připomenout, že finanční úřady kontrolují například elektronické aukce a zjišťují, kdo a v jakém objemu na nich obchoduje. Existují už nálezy kontrol finančních úřadů, které skončily až u Nejvyššího správního soudu, kdy fyzická osoba nákupem a prodejem na aukci v podstatě podnikala a chtěla se vyhnout zdanění. Finanční úřad zasáhl a doměřil daň z příjmů z obchodů, jako by je provedl podnikatel.

 

 39 Vyplacené pojistné plnění

 
 Jsem zaměstnaný, mám uzavřeno soukromé životní pojištění a v loňském roce mi bylo vyplaceno pojistné plnění vyšší než 6 000 korun z důvodu úrazu. Musím tuto částku zahrnout do ostatních příjmů?
 
 Toto pojistné plnění nebudete zahrnovat do svých příjmů.
 

 40 Paušál a vyživovaná manželka

 
 Jsem v penzi, přivydělávám si pronájmem a výdaje uplatňuji paušálem 30 procent. Slevu na sebe jako na poplatníka 24 840 korun si odečíst mohu, ale jak je to se slevou na manželku, jejíž důchod nepřesahuje 68 000 korun za rok?
 
 Nelze uplatňovat slevy na vyživovanou manželku, pokud uplatňujete výdaje paušálním způsobem a nemáte další zdanitelné příjmy. Uplatnění slevy na manželku by bylo možné, pokud byste pracoval a váš základ daně ze závislé činnosti byl vyšší než základ daně z pronájmu.
 

 41 Prodej domu se ztrátou

 
 Prodal jsem domek, který jsem koupil před třemi lety, ale nebydlel jsem v něm. Domek jsem však prodal se ztrátou.
 Musím podávat daňové přiznání, a pokud ano, co budou příjmy a co výdaje?
 
 Musíte podat daňové přiznání a příjmy z prodeje uvést v části Ostatní příjmy. Jako výdaj uvedete pořizovací cenu domku, náklady na právní poradenství při prodeji, případně další peníze, které jste v souvislosti s prodejem vydal. Pokud náklady převýší příjmy, pak je daňový základ nula. Daňové přiznání je však nutno podat, i když nebude placena žádná daň.

 

 42 Příležitostný či opakovaný příjem

 
 Zajímá mě zdaňování hudebníků, kteří většinou po práci (jsou-li zaměstnáni) nebo v důchodu vykonávají různé hudební produkce za úplatu.
 Řada hudebníků je uvádí jako příležitostný příjem a ten se do 30 000 korun ročně nedaní. Je to ale správné, když vystupují během roku několikrát, a činnost se tudíž opakuje?
 
 Opakovaná činnost, která je provozována profesionálem, může být těžko kvalifikovaná jako příležitostná. Za příležitostný příjem by mohl hudebník považovat například to, že pomáhal se stěhováním archivu hudební školy, nikoliv to, že pravidelně vystupuje. U opakované činnosti je vhodnější uzavírat dohody o provedení práce, kdy objednavatel srazí daň z příjmů. Další možností je, aby tyto příjmy považovali hudebníci za autorské s využitím paušálních výdajů ve výši 40 procent.
 

 43 Přivýdělek zaměstnance a důchodce

 
 Vystupuji jako kouzelník na různých akcích. Pokud je tento příjem jako jediný, nemusí se zdaňovat do 6 000 korun ročně pro zaměstnance a do 15 000 korun pro důchodce?
 
 Ano, je to tak.

 

 44 Výdaje v minulém roce

 
 V prosinci 2013 jsem provedl rekonstrukci bytu, který jsem od ledna 2014 pronajal. Mohu náklady na rekonstrukci uvést do daňového přiznání 2014?
 
 V daňovém přiznání za rok 2014, kde budete přiznávat příjmy z pronájmu, můžete uplatnit výdaje k těmto příjmům. Je pro vás výhodnější uplatnit výdaje ve skutečné výši, mezi něž zahrnete i odpisy pronajímaného bytu. Odpisy vypočítáte z pořizovací ceny bytu zvýšené o náklady na rekonstrukci. Náklady na rekonstrukci tedy není možno uplatnit jednorázově, ale jako součást odpisů zhodnoceného bytu. Byty se odpisují po dobu 30 let.
 radí Jana Skálová TPA Horwath
 
 Příjmy ze zahraničí
 

 45 Příjmy od cizince

 
 Podnikám jako truhlář, žiji v pohraničí. Někteří moji zákazníci jsou z Německa a platí mi v eurech. Musím to v daňovém přiznání uvádět jako příjem ze zahraničí?
 
 Pokud nemáte v Německu trvalou provozovnu s materiálem a personálem a pouze ze své české provozovny prodáváte výrobky německým zákazníkům, nejde o příjmy ze zdrojů na území Německa, ale fakticky o dodání zboží z Česka do jiného členského státu EU. Pak tedy jsou to běžné příjmy z podnikání (ze živnosti) a není třeba je nijak odlišovat od vašich ostatních příjmů.
 

 46 Zaměstnanec zahraniční firmy

 
 Pracoval jsem v Česku jako zástupce německé firmy. Byl jsem zaměstnanec a plat jsem dostával v eurech. Žádné přivýdělky jsem neměl. Mám podávat daňové přiznání a uvádět v něm příjmy ze zahraničí?
 
 Záleží na tom, zda jste daňovým rezidentem ČR nebo Německa, kým byl příjem vyplácen (německým zaměstnavatelem se sídlem v Německu, případně jeho českou provozovnou), jak dlouho pracovní činnost na území Česka trvala, případně jaké další příjmy jste v daném zdaňovacím období měl . Pokud jste českým daňovým rezidentem a činnost pro německého zaměstnavatele na území ČR trvala déle než 183 dní, pak na německého zaměstnavatele (který nemá v tuzemsku stálou provozovnu) dopadá povinnost registrovat se v Česku jako plátce odpovědný za srážení a odvod daně/záloh na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců. V takovém případě byste neměl povinnost podávat tady samostatně daňové přiznání. Pokud německý zaměstnavatel v Česku není registrovaný jako plátce daně, protože tu zaměstnává lidi po dobu kratší než 183 dní, má žadatel - český daňový rezident -povinnost přiznat příjmy ze závislé činnosti od německého zaměstnavatele ve svém daňovém přiznání. Jde však o příjem ze zdroje na území ČR - ne ze zahraničí, protože činnost je vykonávána v tuzemsku.
 

 47 Na trhu v cizině

 
 Vyrábím bižuterii a mám na to živnostenské oprávnění.
 Prodávám zboží přes internet a jezdím s ním i na trhy.
 V roce 2014 jsem byla dvakrát na trhu v Německu. Mám příjmy odtamtud uvádět jako zahraniční?
 
 Jako příjmy ze zahraničí by bylo nutné je vykazovat v případě, že by v souladu se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění podléhaly zdanění v Německu - šlo by o příjmy ze zdrojů na území Německa. Taková situace by nastala, pokud by výrobce bižuterie z Česka měl za hranicemi stálou provozovnu, zjednodušeně fixní místo s materiálem a personálem, z něhož by uskutečňoval své prodejní aktivity v Německu. V případě popisované krátkodobé prodejní cesty na trh stálá provozovna v Německu nevzniká, jde tak o příjmy, které podléhají zdanění pouze v Česku. Podnikatel je tak zdaní ve svém přiznání obdobně jako ostatní příjmy ze živnosti.
 

 48 Směnný kurz

 
 Jak mám do daňového přiznání přepočítat příjmy, které jsem inkasoval v dolarech a v eurech? Podle jakého kurzu?
 
 Generální finanční ředitelství na začátku každého kalendářního roku vydává pokyn řady D, kterým jsou stanoveny jednotné měnové kurzy. Pro rok 2014 je to pokyn D-20 (viz tabulka). Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí tyto měnové kurzy pro přepočet příjmů v cizí měně na české koruny.
 
 Kurz cizích měn 2014
 země měna koruny
 Austrálie 1 dolar 18,73
 Brazílie 1 real 8,87
 Čína 1 renminbi 3,39
 Dánsko 1 koruna 3,70
 Evropská unie 1 euro 27,55
 Hongkong 1 dolar 2,69
 Chorvatsko 1 kuna 3,61
 Indie 100 rupií 34,18
 Indonésie 1 000 rupií 1,76
 Izrael 1 šekel 5,81
 Japonsko 100 jenů 19,62
 Jihoafrická rep. 1 rand 1,92
 Jižní Korea 100 wonů 1,98
 Kanada 1 dolar 18,85
 Norsko 1 koruna 3,28
 Švýcarsko 1 frank 22,72
 USA 1 dolar 20,90
 Velká Británie 1 libra 34,32
 Zdroj: Pokyn GFŘ D-20

 

 49 Brigáda v cizině

 
 Vydělával jsem v zahraničí během letní brigády, ale zaměstnavatel už tam za mě daně vyřešil. Předpokládám, že nemusím v Česku podávat daňové přiznání. Musím nějak prokazovat, že daň už je zaplacená?
 
 Jako daňový rezident ČR (zjednodušeně člověk s bydlištěm v Česku, pobývající zde déle než 183 dní v kalendářním roce) máte neomezenou daňovou povinnost v Česku, přiznáváte tu ke zdanění veškeré své celosvětové příjmy. Proto musíte své příjmy ze zahraniční brigády, které byly v cizině zdaněny, přiznat ke zdanění i v České republice.
 Metoda vyloučení dvojího zdanění (zohlednění faktu, že příjmy byly v zahraniční již zdaněny) závisí na tom, v jaké zemi jste na letní brigádě byl. Častou metodou vyloučení dvojího zdanění podle českého zákona o daních z příjmů je vynětí s výhradou progrese, kdy příjem ze zahraničí je v daňovém přiznání uveden v hrubé výši, nicméně pro účely výpočtu daně je vyňat ze základu a ovlivňuje tak pouze výši sazby daně. Tento postup je uplatňován například u příjmů z Německa.
 V případě, že smlouva o zamezení dvojímu zdanění určuje pro vyloučení dvojího zdanění metodu zápočtu daně zaplacené v zahraničí, je nutné výši daně zaplacené v cizině prokázat potvrzením zahraničního správce daně. Tato metoda se uplatňuje například u příjmů z Rakouska.
 

 50 Investice v cizině

 
 Jsem zaměstnanec a daně za mě vždy řešil zaměstnavatel. Nyní mám v rakouské bance účet s úsporami. V roce 2014 jsem na úrocích vydělal přes 20 000 korun. Jak mám postupovat, pokud jde o daně?
 
 Úroky z vkladu v rakouské bance je nutné zdanit v daňovém přiznání v České republice. Úroky ze zahraničí jsou kapitálovým příjmem podle § 8 zákona o daních z příjmů a do základu daně se zahrnují nesnížené o výdaje. Úroky z vašich vkladů zdanění v Rakousku nepodléhají, rakouské bance je však nutné doložit, že jste rezidentem v České republice. Podle výpisů z bankovního účtu pak uvedete souhrnnou částku úrokových příjmů do svého českého daňového přiznání a zaplatíte z nich daň ve výši 15 procent. Částku úroků do daňového přiznání uvedete v českých korunách.
 radí Vítězslav Wajtr bpv Braun Partners

Publikováno 3.3.2015 v  deníku MF Dnes.