Jak na daňové přiznání za rok 2016, 24.2.2016

Mnohdy obávané vyplňování růžového daňového formuláře je tu. Ale nezoufejte, daň si mnozí mohou snížit ještě více než v minulých letech. Díky vyšším slevám na děti. Koho se týká a jak se vyhnout chybám, abyste neplatili více, než je nutné?
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 musíte doručit finančnímu úřadu nejpozději v pondělí 3. dubna, do stejného dne musí mít úřad na svém účtu zaplacený i nedoplatek na dani.

Zaplatit můžete hotově na pokladně územního pracoviště finančního úřadu v okresním nebo krajském městě nebo na poště bezplatnou daňovou složenkou.
 Pozor na čísla účtů
 Částku můžete uhradit také bankovním převodem přímo na účet příslušného finančního úřadu. Zkontrolujte si pečlivě, jestli posíláte peníze na správné číslo účtu svého finančního úřadu. „Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, která označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů naleznete na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava. cz, v sekci Daně a pojistné – Placení daní. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu,zmatrikové části a z kódu banky,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Účet daně z příjmů fyzických osob má předčíslí 721.

Kdo má datovou schránku, musí podat daňové přiznání pouze elektronicky datovou zprávou. Pokud to neudělá, čeká ho dvoutisícová pokuta. Kdo si nechává zpracovat přiznání od daňového poradce, má sice ještě tři měsíce čas, ale musí tuto skutečnost do 3. dubna oznámit svému finančnímu úřadu. Aby úřad věděl, že jste nezapomněli, a nepředepsal vám pokutu. O tom, jaké pokuty čekají zapomnětlivce, jsme psali podrobně v pondělí 20. února.
 Nezapomeňte na odpočty
 Základ daně (hodnota, ze které se pak vypočítá daň) si můžete snížit o takzvané odčitatelné položky. Odečíst je možné dary, úroky z úvěru na bydlení, spoření na důchod v penzijním fondu, zaplacené příspěvky na životní pojištění, odborové příspěvky či úhradu za další vzdělávání. Všechny odpočty je nutné doložit potvrzením od příslušné organizace.
 Pokračování na straně 13
 Jak na daňové přiznání za rok 2016
 Pokračování ze strany 12
 Darem na charitu je možné snížit daňový základ maximálně o 15 procent, přitom hodnota daru musí být alespoň 1000 korun. Jeden odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2000 korun. Odpočet úroků z úvěru na bydlení lze uplatnit až do výše 300 000 korun za rok, úvěrem však musí být řešena bytová situace poplatníka.

 Základ daně je možné snížit také o peníze vložené na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření během roku 2016 ponížené o 12 000 korun. Maximálně lze snížit základ daně o 12 000 korun. Tato podmínka je splněna při pravidelné měsíční úložce 2000 korun a více (24 000 korun a více za rok). Kdo spoří pravidelně 1000 korun měsíčně a méně, tomu se základ daně nesnižuje.
Částkou 12 000 korun lze snížit základ daně o sumu vynaloženou na životní pojištění během roku 2016. Podmínkou je, že je sjednaná výplata pojistného nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy dotyčný dosáhne 60 let, zároveň musí být smlouva v takzvaném daňově uznatelném režimu.
 Paušalisté stále se stropem
 Dále je možné odečíst od základu daně zaplacené příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců, maximálně však 3000 korun za rok.
 Maximální limit úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání je 10 000 korun, u poplatníků se zdravotním postižením 13 000 korun a u poplatníků s těžším zdravotním postižením 15 000 korun.
 Již druhý rok jsou všechny výdajové paušály zastropovány pro roční příjem dva miliony korun. „Paušál může využít i podnikatel s ročním příjmem například čtyři miliony korun, ale v takovém případě uplatní výdaje pouzevmaximální výši, což je příslušný procentní paušál krát dva miliony korun,“ uvádí daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
 Výdajový paušál se liší podle vykonávané činnosti a v závislosti na ní se pohybuje od 30 do 80 procent. Například 80procentní paušál je pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živností (limit 1,6 milionu korun), 60procentní paušál pro příjmy z ostatních živností (1,2 milionu korun), 40procentní paušál pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (limit 800 tisíc korun).
 Třicetiprocentní paušál je možné uplatnit pro příjmy z pronájmu (limit 600 tisíc korun). Nic se nezměnilo ani na tom, že ti, kteří odečítají náklady paušálem a mají z podnikání vyšší příjem než z ostatních činností, si nemohou odečíst slevy na děti ani slevu na vyživovanou manželku či manžela s příjmy do 68 tisíc korun za rok. Kdy je výhodné vyměnit pohodlí za evidenci výdajů, jste si mohli podrobně přečíst v úterý 21. února. Příslušné vydání je také možné najít v archivu LN na www.lidovky.cz v sekci Předplatné.
 Vypočtenou daň sníží slevy
 Je tu ale pár novinek, které potěší zejména rodiče. Na první dítě sice zůstává sleva stejná jako loni ve výši 1117 korun za měsíc, 13 404 korun za rok, ale na druhé dítě získá rodič o 100 korun měsíčně víc, celkem za rok 17 004 korun, a na třetí a každé další dokonce o 300 korun měsíčně víc, za rok bude odečítat 20 604 Kč.
Nadále platí pravidlo, že zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. Pokud uvádíte ve svém daňovém přiznání slevu na děti, musíte finančnímu úřadu doložit potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že ten slevu neuplatnil. „Je-li daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmů, vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a daňovým zvýhodněním. Na daňový bonus mají nárok ti poplatníci, jejichž příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku nebo pronájmu v roce 2016 činil alespoň 59 400 korun,“ připomíná daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

 Pokračování na straně 14
 Jak na daňové přiznání za rok 2016
 Dokončení ze strany 13
„Příjmy osvobozené od daně se do limitu nezapočítávají,“ dodává poradkyně Gabriela Ivanco.
 Stejně jako minulý rok nemohou daňové zvýhodnění na děti uplatnit osoby samostatně výdělečně činné využívající výdajový paušál.
 Další změna se týká rodičů dětí, které chodí do školky. I letos si může jeden z rodičů odečíst z vypočtené daně slevu za umístění dítěte, takzvané školkovné. Maximální částka se však zvýšila na 9900 korun. Na rozdíl od slevy na dítě se v tomto případě nevyplácí daňový bonus. To znamená, že odečítat se bude pouze do výše daně, nelze jít do minusu. Výhodou je však to, že si slevu za školku mohou odečíst i podnikatelé, kteří vykazují výdaje paušálem. Další slevy z vypočtené daně zůstávají stejné. Každý, kdo platí daně, si může odečíst slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun za rok; sleva na manželku či manžela, který v roce nedosáhl příjmů vyšších než 68 000 korun, je 24 840 korun za rok, je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, je částka 49 680 korun. Kdo pobírá invalidní důchod prvního a druhého stupně, může si odečíst roční slevu 2520 korun, na invalidní důchod třetího stupně je sleva 5040 korun, pro držitele průkazu ZTP/P je to 16 140 korun. Studenti si mohou odečíst slevu 4020 korun za rok.
„Solidární“ daň zůstává
 Základní sazba daně je stejná – 15 procent. Ti, kdo mají nadstandardní příjmy, už vědí, že musí platit kromě běžné daně z příjmů i daň solidární. Za rok 2016 se bude platit sedm procent navíc z příjmů nad 1 296 288 korun. Povinnost podat daňové přiznání se týká i zaměstnanců, ale pouze těch, kterým se kvůli solidární dani zvýší daň z příjmů za celý rok.
 Jednodušší formulář pro zaměstnance
 Pro přivydělávající si penzisty máme dobrou zprávu. Zatímco v loňském daňovém přiznání za rok 2015 museli penzisté v případě, že dosáhli mimo důchod i dalších zdanitelných příjmů v celkové hodnotě vyšší než 840 000 korun, zdanit i celý svůj starobní důchod, letos (tedy v daňovém přiznání za rok 2016) je tato podmínka zrušena. „Dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 budou podléhat pouze roční důchody nad 356 400 korun,“ uvádí Gabriela Ivanco.
 Letos poprvé připravila Finanční správa ulehčení pro lidi, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a podávají daňové přiznání. Nově mohou tito poplatníci využít zjednodušený daňový formulář, který má pouze dvě stránky. „V praxi této možnosti využijí zejména zaměstnanci, kteří během roku 2016 pracovali nějaký měsíc současně pro více zaměstnavatelů, přičemž jim z obou příjmů byla odvedena zálohová daň z příjmů. Tito zaměstnanci mají totiž povinnost podat daňové přiznání a daňové záležitosti za ně nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně,“ dodává Gabriela Ivanco. Zjednodušený tiskopis je zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy.
 Na ty, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, ale i na ty, kteří si podnikáním jen přivydělávali ať už k zaměstnání, nebo jsou to studenti, důchodci či rodiče na rodičovské, čeká ještě povinnost vyplnit přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Podrobněji jsme se této problematice věnovali ve čtvrtek 23. února.
 Kdy pomůže daňový poradce
 Jednoduché daňové přiznání by měl každý zvládnout sám nebo pomocí návodu na internetu či v novinách. Ale když je složitější, už riskuje chybu a případně i pokutu. Kdo chce mít jistotu, že bude mít vše v pořádku, že nezapomene uplatnit nějakou slevu či odčitatelnou položku nebo že si dá do nákladů ty správné věci, je dobrým řešením svěřit sestavení přiznání daňovému poradci. Vyplatí se, především když máte příjmy z ciziny, výdělek z více činností, když máte zaměstnance či jako podnikatel tvoříte rezervy či uplatňujete odpisy.
 Má to několik výhod. Daňový poradce ručí za svou práci – když se vyskytne chyba, jdou sankce na jeho hlavu.
 Za druhé, poradce k daňovému přiznání správně vyplní i přehledy o příjmech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. A ještě jedna přednost: vše můžete odevzdat až o tři měsíce později.
 Samozřejmě že služby odborníka něco stojí. Ceny se stanovují podle složitosti případů s posouzením slev, které můžete nebo byste rádi uplatnili, a pohybují se od 500 korun výš. Objednat si služby poradce lze dnes stejně jako nakoupit v e-shopu, například na portálu www.edane. cz.
 ***
 Odpočet úroků
z úvěru na bydlení
 lze uplatnit až do
 výše 300 000 korun
 za rok, úvěrem však
 musí být řešena
 bytová situace
 Daňové přiznání krok za krokem
 Vyplnění všech nutných formulářů není tak dramatické, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak postupovat a na co si dát pozor, si vysvětlíme na modelovémpříkladu. Pan Martin Veselý (r. č. 811118/0011) bydlí v Praze 4, ulici Branická 118. Je zaměstnaný jako grafik, jeho měsíční mzda byla v loňském roce 40 000 korun, za rok 2016 byl jeho hrubý příjem 480 000 korun, na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za něj zaměstnavatel odvedl 163 200 korun. U zaměstnavatele podepsal prohlášení a na zálohách na dani odvedl za rok 71 640 korun, daňové zvýhodnění na děti u zaměstnavatele neuplatňoval. Ve volném čase si přivydělával na živnostenský list reklamní činností pro několik agentur. Za rok 2016 si touto činností přivydělal celkem 180 000 korun. Výdaje si odečítal paušálem60% (108 000 korun). Po babičce zdědil byt, který pronajímá. Z nájmu měl za rok 2016 příjmy 96 000 korun, výdaje účtuje paušálem 30% (28 800 korun). Nezaškrtává políčko, že dosáhl příjmů ze společného jmění manželů, protože byt zdědil, a je tudíž jen jeho. Martin také loni prodal cenné papíry. Koupil je za 300 000 korun a za 450 000 prodal, z prodeje získal 150 000 korun. Protožemezi koupí a prodejemneuplynuly tři roky a příjem je vyšší než 100 000 korun, musí zisk zdanit. Martin spoří na důchod, do penzijního fondu posílal měsíčně pravidelně 2000 korun, dále si platil 1500 korunměsíčně na životní pojištění, které měl v módu daňové uznatelnosti. A také pravidelně splácel hypotéku na dům, ve kterém rodina žije, za rok 2016 zaplatil na úrocích 31 200 korun. Chodí také pravidelně dávat krev a plazmu, za šest odběrů si tak
 může odečíst z daňového základu 12 000 korun. Martinovamanželka Jana (r.č. 855505/1558) byla celý loňský rok na rodičovské s jejich nejmladším synem. Celkemmají spolu tři děti. Devítiletou Magdu (075707/1557), pětiletého Radka (111111/1010) a nyní dvouletého Honzíka (150115/0150). Magda už je školačka, Radek chodil do školky, za kterou rodiče zaplatili v loňském roce celkem 12 000 korun. Jana neměla kromě rodičovského příspěvku žádné jiné příjmy. Martin si na ni může odečíst slevu na vyživovanou manželku. Přestože je povinnou přílohou daňového přiznání potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění, Jana ji Martinovi pořizovat nemusí, protože ač stále v zaměstnaneckém poměru, je na rodičovské a nemá žádné příjmy. Pokud by finanční úřad přesto potvrzení chtěl, sámMartina vyzve. Na Martina nyní čeká vyplňování daňového přiznání a kromě základní části bude vyplňovat i přílohy 1 a 2. Má nárok na daňové zvýhodnění na děti, protože jeho příjem ze zaměstnání je více než 50%celkových příjmů, ze stejného důvodu si může odečíst i slevu na vyživovanou manželku, která neměla žádné zdanitelné příjmy (rodičovský příspěvek se nepočítá, je to sociální dávka). Finančnímu úřadu odevzdá její čestné prohlášení, že neměla v roce 2016 zdanitelné příjmy vyšší než 68 000 korun. Závěr: Martin po vyplnění všech částí daňového přiznání nejenže nebude doplácet žádnou daň, ale dostane zpátky od státu část již zaplacené zálohy na daň, kterou odváděl u zaměstnavatele. Vratku způsobilo daňové zvýhodnění na tři děti a sleva na vyživovanou manželku.
 Kromě daňového formuláře budemuset Martin vyplnit a odevzdat i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. V obou případech bude uvádět příjem z podnikání jako činnost vedlejší. VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ Nejdříve si Martin dá dohromady všechny důležité dokumenty, které potřebuje k vyplnění daňového přiznání: potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 od zaměstnavatele potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru od banky potvrzení z transfuzní stanice o počtu odběrů krve
 potvrzení o zaplacené částce na životním pojištění od pojišťovny potvrzení o zaplacených příspěvcích na doplňkové penzijním spoření od penzijní společnosti potvrzení ze školky o zaplaceném školkovném za syna Radka čestné prohlášení manželky Petry, žeměla vlastní příjmy za rok 2016 nižší než 68 000Kč Celkem tedy sedmdokladů. Martin vyplní čtyři stránky přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přílohy číslo 1 a 2.
 První strana daňového přiznání Na první straně je potřeba správně vyplnit příslušný finanční úřad. V první kolonce (1) se uvádí jeden ze 14 finančních úřadů sídlících v krajských městech. Ve druhé kolonce (2) se uvádí územní pracoviště. Martin tedy vyplní: Finanční úřad pro hlavní město Prahu a územní pracoviště pro Prahu 4. Zdaňovací období (3) bude rok 2016, nikoliv aktuální rok 2017, jak se někdy nesprávně uvádí. Dále na první stránce daňového přiznání uvede Martin potřebné osobní údaje (4) (5). Určitě je dobré uvést telefonní číslo a e-mail pro rychlejší kontakt ze strany finančního úřadu třeba při drobném opomenutí. V řádcích 05a 30 vybírají odpověď ANO pouze ti, kterých se týkají, většina lidí, stejně jako Martin, zaškrtne NE.
 Příloha č. 1 V příloze 1 vyplní Martin své rodné číslo a dále uvádí příjmy z reklamní činnosti. Výdaje uplatní paušálem, správně zakřížkuje tuto možnost (6). V řádku 101 (7) uvede příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 180 000Kč. V řádku 102 (8) potom výdaje ve výši 108 000Kč (60% z 180 000Kč – tento výpočet se provádí dole na stránce v oddílu B: Druh činnosti (*)). V řádku č. 104 a 113 (9) bude hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 72 000Kč (180 000Kč – 108 000 Kč). Hrubý zisk z přílohy 1 ve výši 72 000Kč poté Martin vyplní do řádku č. 37 na druhé straně daňového přiznání. Druhá strana daňového přiznání V řádcích č. 31 až 35 (10) uvede Martin údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 od zaměstnavatele. V řádcích č. 36 až 40 jsou jednotlivé dílčí základy daně. Martin bude vyplňovat dílčí základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání), dílčí základ daně ze samostatné činnosti (přivýdělek reklamní činnost z přílohy 1) a dílčí základ daně z nájmu a z ostatních příjmů (z přílohy 2). Bude tedy mít: – na řádku č. 36 a 36a (11) částku 643 200Kč (480 000Kč + 163 200 Kč), – na řádku 37 (12) částku 72 000Kč, – na řádku 39 (13) částku 67 200Kč, – na řádku 40 (14) částku 150 000Kč. Do řádku 41 (15) sečte částky na řádcích 37 až 40 a vepíše 289 200Kč, stejnou částku opíše do řádku 41a. Základem daně bude částka 932 400Kč (643 200Kč + 289 200Kč) – řádek 42 a 45 (16). V řádcích 46 až 53 se uvádějí všechny daňové odpočty. Martin uvede: – do řádku č. 46 (17) uvede částku 12 000Kč za 6 odběrů krve a plazmy, – do řádku č. 47 (18) zaplacené úroky z úvěru na bydlení ve výši 31 200Kč (do políčka vedle uvede 12 měsíců, hypotéku splácel celý rok), – do řádku č. 48 (19) zaplacené příspěvky na doplňkovém penzijním spoření 12 000Kč, – do řádku č. 49 (20) zaplacené životní pojištění 12 000Kč.
V řádku č. 54 (21) bude celková hodnota nezdanitelných položek, které Martin uplatní: 67 200Kč. V řádku č. 55 (22) je základ daně ponížený o daňové odpočty, tedy částka 865 200Kč (932 400Kč – 67 200 Kč). Daň z příjmů činí 15% ze zaokrouhleného základu daně na celá sta dolů (řádek č. 56 (23)). V řádcích č. 57, 58 a 60 (24) uvede Martin vypočtenou daň, tedy 129 780Kč (865 200Kč × 15%). Třetí strana daňového přiznání Na třetí straně daňového přiznání uvede Martin údaje omanželce (25) a také všechny daňové slevy, na kterémá nárok: – v řádku č. 64 (26) základní slevu na poplatníka 24 840Kč, – v řádku č. 65a (27) slevu na manželku ve výši 24 840Kč (počet měsíců 12, byla jeho ženou celý rok), – v řádku č. 69a (28) slevu na školku 9900Kč (maximální hodnota). Na řádku 70 (29) se daňové slevy sečtou. UMartina dosahují 59 580Kč. Daň po uplatnění slev je 70 200Kč (30) (129 780Kč minus 59 580Kč – tedy (24) minus (29)). Martin může uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, přestože stanovuje výdaje paušálem, protože daňový základ ze zaměstnání je vyšší než daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti a nájmu.
 Martin uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti, proto vyplní údaje o dceři Magdě a synech Radkovi a Janovi (31): – řádek č. 72 (32): Daňové zvýhodnění na tři vyživované děti za celý rok 2016 je 51 012Kč (13 404 + 17 004Kč + 20 604 Kč). – řádek č. 73 (33): Vyplní slevu na dani ve výši 51 012Kč. – řádek č. 74 (34): Daň po uplatnění daňového zvýhodnění je 19 188Kč (70 200Kč – 51 012 Kč).
– řádek č. 84 (35): Martin zaplatil během roku na zálohách na dani z příjmů 71 640Kč. V řádku č. 91 (36) Martin zapíše daňový přeplatek se znaménkemmínus. Vznikl mu totiž nárok na daňovou vratku 52 452Kč (19 188Kč minus 71 640 Kč). Martin má tak velký přeplatek, protože teprve v daňovémpřiznání uplatnil slevu na děti, slevu namanželku a slevu na školku.
 Daň se dá zaplatit hotově na pokladně územního pracoviště finančního úřadu v okresním či krajskémměstě. Peníze lze poslat i poštou. Finanční správa za tímto účelem loni zavedla bezplatnou daňovou složenku, která je k dostání na všech pobočkách České pošty. Další variantou je uhradit daň převodemna účet příslušného finančního úřadu. Účet pro daně z příjmů fyzických osob má předčíslí 721. Kompletní tvar účtu, tedy předčíslí, matrikovou část a kód banky, lze nalézt na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Základ daně lze snížit o dary, úroky z úvěru na bydlení, spoření na důchod v penzijním fondu, příspěvky na životní pojištění, odborové příspěvky či úhradu za další vzdělávání.
Čtvrtá strana daňového přiznání Na čtvrté straně je potřeba správně uvést všechny daňové přílohy (37), Martin jich dokládá devět, uvést datum (38) a nazapomenout daňové přiznání vlastnoručně podepsat (39). Martinovi vznikl nárok na daňový přeplatek, proto musí vyplnit i žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů (40). Uvede svůj bankovní účet (41), datum (42) a žádost o vrácení daně podepíše (43).
 Příloha č. 2 V příloze 2 vyplní Martin své rodné číslo a dále uvádí příjmy z nájmu a z prodeje akcií. U příjmů z nájmu (§ 9) výdaje uplatní paušálem, zakřížkuje tuto možnost (44). V řádku 201 (45) uvede příjmy z pronájmu bytu po babičce ve výši 96 000Kč. V řádku 202 (46) potomuvede výdaje ve výši 28 800Kč (30% z 96 000 Kč). V řádku č. 203 a 206 (47) bude hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 67 200Kč (96 000Kč – 28 800 Kč). Hrubý zisk z příjmů z nájmu ve výši 67 200Kč poté Martin vyplní do řádku č. 39 na druhé straně daňového přiznání. Do spodní poloviny přílohy 2 bude Martin vypisovat ostatní příjmy a výdaje (§ 10), konkrétně zisk z prodeje cenných papírů. Do řádku 1 (48) uvede druh příjmu (písmeno D), příjmy a výdaje (zde uvádí pouze skutečné výdaje maximálně do výše příjmů) a rozdíl: 450 000 – 300 000 = 150 000Kč. Příjmy, výdaje a rozdíl pak přenese do řádků č. 207, 208 a 209. Hodnotu z ř. 209 (49) 150 000Kč pak přenese do řádku č. 40 na druhé straně daňového přiznání. 

Bylo publikováno 24.2.2016 v Lidových novinách.