Jak na přehled pro zdravotní pojišťovnu, 23.2.2017

Formulář přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu vyplňují ti, kdo podnikají či dostávají honoráře. A to i v případě, že si podnikáním jen přivydělávají.
Termín podání přehledu připadá letos na úterý 2. května. Komu zpracovává daně poradce, má čas do 1. srpna, ale musí to ohlásit do konce dubna 2017doložením kopie plné moci, která byla podána na finanční úřad. Kdo podnikal, ale nebyl povinen podat daňové přiznání, má čas do 10. dubna 2017.

Formulář má stejně jakovminulých letech jednu stranu. Jeho útroby jsou pro všechny pojišťovny stejné, liší se pouze hlavičkou. U příslušných řádků jsou uvedené vzorce, ale pohodlnější je využít interaktivní elektronické tiskopisy pojišťoven, které vše spočítají samy. Formulář je možné podat také elektronicky, k tomu je však třeba elektronický podpis, nebo registrace v systému zdravotní pojišťovny.

Na zdravotní pojištění odvádějí osoby samostatně výdělečně činné pojistné ve výši 13,5 procenta z vyměřovacího základu, což je polovina z daňového základu. Daňový základ je částka, která se rovná rozdílu mezi příjmy z podnikání a výdaji vynaloženými na podnikání. Zálohy na zdravotní pojištění platí OSVČ nejméně z minimálního vyměřovacího základu. Přičemž Ti, kdo podnikají a zároveň je za ně plátcem pojistného stát nebo jsou zaměstnaní, neplatí v prvním roce podnikání žádné zálohy. Pojistné zaplatí až po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok. Od vyměřovacího základu se odvíjí i výše záloh, které bude muset dotyčný platit v následujícím období až do podání přehledu za další rok.
V případě, že podnikatel je současně i zaměstnancem, rozlišují zdravotní pojišťovny, jestli je podnikání hlavním zdrojem jeho příjmů, či si samostatnou výdělečnou činností jen přivydělává. V přehledu se přivýdělek u zaměstnanců vyznačí počtem měsíců, ve kterých pro ně neplatila povinnost hradit zálohy. Situace, kdy je zároveň za podnikatele plátcem pojistného stát, se vyznačí počtem měsíců, ve kterých jim nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

Legislativou není stanoven maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na zdravotní pojištění, jako je tomu u sociálního pojištění. Zdravotní pojištění se tak platí i z velmi nadstandardního vyměřovacího základu. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené měsíční zálohy a případný nedoplatek je nutno uhradit do osmi dnů od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016. „Při výkonu samostatné výdělečné činnosti, která je pro podnikatele hlavním zdrojem jeho příjmu a není za něj plátcem pojistného stát, musí být zdravotní pojištění vždy zaplaceno alespoň v minimální výši. Za celý kalendářní rok 2016 je to částka 21 875 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
Ty OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány (a z jejich příjmů v zaměstnání je odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu) a podnikání není jejich hlavním zdrojem příjmů, zálohy na zdravotní pojištění neplatí. Kdo má podnikání jako přivýdělek k důchodu, studiu či rodičovské, platí zálohu podle výpočtu z příjmů z předchozího roku, neplatí však pro ně zákonem stanovené minimum.
„Vždy je však nutné příslušné zdravotní pojišťovně odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016, a to i při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku 2016,“ dodává Gabriela Ivanco.

Placení, pokuty a penále

Platit budete na účet své zdravotní pojišťovny. Ten naleznete v pokynech k vyplnění přehledu, případně na webových stránkách pojišťovny. Pokud nezvládnete doručit přehledy na zdravotní pojišťovnu v zákonném termínu, můžete dostat pokutu až 50 tisíc korun. Ať dlužíte doplatek pojistného, nebo zálohy, penále je 0,05 procenta z dlužné částky za den prodlení. Vyměřené neuhrazené penále je následně vymáháno, stejně jako neuhrazené pojistné.

***

Jak správně vyplnit přehled za rok 2016 pro zdravotní pojišťovnu

VČesku působí sedm zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Formulář jednotlivých zdravotních pojišťoven se nepatrně liší. Pro názornost použijeme formulář ČPZP. Přehled pro zdravotní pojišťovnu je pouze na jednu stránku a jeho vyplnění je nejjednodušší ze všech povinných formulářů. V části 1 (1) Martin Veselý vyplní všechny kontaktní údaje, je vhodné uvést e-mail a telefon. V části 2 (2) uvádí OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, důvod vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pro Martina je hlavní činností zaměstnání a zakřížkuje tento důvod. Dále označí, že pro něj nebyl v roce 2016 stanoven minimální vyměřovací základ, zakřížkuje písmeno b) (vysvětlení dalších důvodů najdete v pokynech k přehledu). V části 3 (3) je důležité, zdali daňové přiznání zpracovává daňový poradce, či nikoliv Martin křížkuje, že podává daňové přiznání, ale sám, bez poradce. V části 4 (4) se vypočítává zdravotní pojištění za celý rok. Základními vstupními údaji jsou roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti a roční výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Mzda ze zaměstnání se do přehledu neuvádí, neboť zdravotní pojištění je sraženo zaměstnavatelem během roku. Protože byl výkon samostatné výdělečné činnosti pro Martina vedlejší zdroj příjmů, nemusí při výpočtu zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Daňový základ je 72 000Kč (180 000Kč minus 108 000Kč – tedy (7) = (5) minus (6)). Vyměřovací základ (8) je tedy 36 000Kč (72 000Kč × 50%). Zdravotní pojištění za celý rok 2016 (9) je 4860Kč (13,5% z 36 000 Kč). Zdravotní pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2016 je nutné uhradit do osmi dnů od odevzdání přehledu.

Martin nebude ani v roce 2017 platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají a jejichž hlavní činností je zaměstnání, mohou zdravotní pojištění doplatit jednorázově při odevzdání přehledu, stejně jako Martin. Pak už zbývá pouze se podepsat a je hotovo.

Pan Martin Veselý je zaměstnán jako grafik a kromě toho si přivydělává na živnostenský list reklamní činností pro několik agentur. Za rok 2016 si touto činností přivydělal celkem 180 000 korun. Výdaje si odečítal paušálem 60% (108 000 korun). Kromě daňového formuláře bude muset Martin vyplnit a odevzdat i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. V obou případech bude uvádět příjem z podnikání jako činnost vedlejší.

Publikováno 23.2.2017 v Lidových novinách.