Víme, komu za rok 2016 vznikne daňový přeplatek, 12.9.2016

Proč většině absolventů letos vznikne nárok na daňový přeplatek a komu ještě by mohl finanční úřad vracet peníze?
Absolventům středních, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří budou od září nastupovat do svého prvního zaměstnání, vznikne nárok na daňový přeplatek. Komu dalšímu vrátí finanční úřad peníze?

Práce jen na část roku

Absolventům vyšších než základních škol vznikne daňový přeplatek v případě, že nastupují v září do zaměstnání, kde poprvé uplatní slevu na poplatníka (kde tedy podepsali prohlášení) a kde budou odvádět zálohovou daň. Tu zaměstnavatel odečítá svým pracovníkům měsíčně. To znamená, že za letošek jim za období od září do prosince odečte jen čtyři dvanáctiny z celkové roční slevy.

Na slevu na poplatníka přitom budou mít nárok za celý rok. Pokud tedy budou moci požádat svého zaměstnavatele o zúčtování daní, získají zpět nevyužitých osm dvanáctin z daňové slevy. V opačném případě se vyplatí podat daňové přiznání, aby o peníze nepřišli.

Daňová vratka bude u absolventů různě vysoká, záleží na uhrazených zálohách na daň v předchozím roce.

Stejný princip platí i pro další poplatníky, kteří pracují a odvádí zálohy jen po část roku:

  • ženy, které odešly na mateřskou,
  • rodiče, kteří se vrátili do práce z rodičovské dovolené,
  • ti, kteří během roku ztratili zaměstnání a zaregistrovali se na úřadu práce.

Pro absolventy ještě sleva na studenta

Při nástupu do zaměstnání během září také mají právo na daňovou slevu na studenta za předchozí část roku (leden až srpen). Během posledních prázdnin však v takovém případě nesměl úspěšný maturant vykonávat práci, ze které by bylo odváděno sociální pojištění, jinak by se uplatnila daňová sleva na studenta v poměrně menším rozsahu. V červenci a srpnu tak bylo možné přivydělat si například na dohodu o provedení práce jen s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, upřesnila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Při uplatnění slevy na poplatníka a na studenta se může daňový přeplatek vyšplhat maximálně na výši celkové odvedené zálohové daně za letošní rok.

Příklad

Pokud jste do práce nastoupili 1. září 2016 a budete platit měsíční zálohy na daň z příjmu ve výši 3570 Kč (hrubá měsíční mzda 28 000 Kč), vznikne vám po provedení ročního zúčtování daně nárok na přeplatek ve výši 14 280 Kč.

Daňové slevy uplatňované jednou za rok

Další příležitost pro daňovou vratku vzniká při uplatnění školkovného a daňové slevy na manželku u lidí, kteří mají během roku příjmy jen od jednoho zaměstnavatele. Nárok na tyto slevy je podmíněn splněním zákonných podmínek, a proto si na ně sáhnete až po skončení zdaňovacího období a jen pokud doložíte všechna potvrzení.

Za tímto účelem musíte zaměstnavateli do poloviny února donést čestné prohlášení, že manžel/ka neměl/a za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč. Pro uplatnění slevy na vyživovaného manžela/manželku s průkazem ZTP/P pak ještě kopii průkazu nebo potvrzení o jeho přiznání. Nárok na slevu za umístění dítěte prokážete zase potvrzením o úhradě školkovného od provozovatele předškolního zařízení.

Nestihnete-li odevzdat v účtárně doklady včas, zbývá vám opět možnost podat daňové přiznání.

Nárok na nezdanitelné části základu daně

Příjemně mohou překvapit svým efektem i nezdanitelné části základu daně, o které se snižuje (jak už vyplývá z názvu) daňový základ. Jejich nárok opět prokazujete až po ukončení daného zdaňovacího období buď zaměstnavateli v případě zúčtování daní, nebo finančnímu úřadu přímo, pokud podáváte daňové přiznání.

Splníte-li zákonné podmínky, můžete si daňový základ snížit o:

  • dary,
  • zaplacené úroky z úvěru na bydlení,
  • příspěvky na životní pojištění,
  • příspěvky do III. pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření),
  • příspěvky odborové organizaci,
  • úhradu za zkoušky ověřující další vzdělávání.

V případě, že jste zapomněli uplatnit nějakou daňovou slevu nebo nezdanitelnou část a přišli na to až po provedení ročního zúčtování daně, vrátí vám zaměstnavatel případný přeplatek, jestliže neuplynuly dva roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, ve které přeplatek vznikl.

Přeplatek za srážkovou daň

K daňovému přeplatku vám může pomoci i zaplacená srážková daň, kterou jste předchozí rok odvedli při práci na dohodu o provedení práce (DPP).

Srážková daň se uplatní, jen pokud na dohodu pracujete u zaměstnavatele, kde nemáte podepsané prohlášení. V takovém případě nemáte nárok na daňové slevy a zaměstnavatele nemůžete požádat o roční zúčtování daně. Příjem z dohody se bude danit srážkou, pokud jeho hrubá výše za měsíc nepřesáhla hranici 10 000 Kč.

Už pár let je možné do daňového přiznání dodatečně započíst příjmy, které byly daněny srážkou a srážkovou daň si započítat na celkovou daňovou povinnost. Pokud nemáte vysoké příjmy, můžete tímto jejich zvýšením lépe dosáhnout na využití všech slev a odpočtů v plné míře.

V případě, že jste o této možnosti nevěděli, můžete ji využít až tři roky zpětně a podat daňové přiznání. To ale vždy za rok, kdy dané příjmy vznikly. V případě, že jste v daném roce ještě žádné daňové přiznání nepodávali, bude se jednat o přiznání řádné. V opačném případě půjde o přiznání dodatečné.

Publikováno na serveru měšec.cz, 12.9.2016.