Souhrn daňových odpočtů a slev, které můžete letos uplatnit, 18.3.2017

Lidé, kteří vyplňují daňové přiznání, by neměli zapomenout na uplatnění všech daňových odpočtů a slev, na které mají nárok. Daňová povinnost totiž může být díky nim nižší o desetitisíce korun, někteří poplatníci dokonce díky jejich využití nemusí na dani z příjmů fyzických osob zaplatit nic.

Podle daňových poradců je ale v Česku stále mnoho lidí, kteří platí daně vyšší, než musí. Jsou mezi nimi především poplatníci, kteří si daňové přiznání vyplňují sami. 

Daňové odpočty snižují daňový základ a daňové slevy přímo vypočtenou daň z příjmu. „Každá tisícikoruna daňového odpočtu sníží tedy výslednou daň z příjmů o 150 korun a každá tisícikoruna daňové slevy sníží vypočtenou daň o tisíc korun, vždy pouze do výše vypočtené daňové povinnosti,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars

Nárok na daňový bonus, a tedy čerpání peněz od státu může vzniknout pouze v některých případech při uplatnění daňového zvýhodnění na děti. 

I. ODČITATELNÉ POLOŽKY 

Daňový základ za rok 2016 snižují nezdanitelné části základu daně (daňové odpočty), mezi které patří: dary, zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace, příspěvky na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění, příspěvky na soukromé životní pojištění, příspěvky zaplacené odborové organizaci a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. 

„Pro uplatnění každého daňového odpočtu musí být splněny zákonné podmínky a nárok na snížení základu daně musí být doložen příslušným dokladem, který je nedílnou součástí daňového přiznání,“ doplňuje Ivanco. 

Úvěry na bydlení 

Zaplacené úroky z úvěru na bydlení snižují daňový základ jen tehdy, když je úvěrem řešena vlastní bytová situace poplatníka, což není splněno například u chalupy nebo nemovitosti určené k pronájmu. 

Základ daně je možné snížit nejvýše o 300 tisíc korun. „Pokud poplatník splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, může si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tisíc korun, což ve výsledku znamená až o 45 tisíc korun nižší daň z příjmu. Daňový základ se snižuje o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek,“ říká Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision. 

K daňovému přiznání je třeba připojit potvrzení z banky o zaplacených úrocích. To by měl poplatník od banky dostat automaticky. 

Penzijní produkty 

Daňový odpočet u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření může být maximálně 12 tisíc korun, přičemž roční příspěvky se snižují o 12 tisíc korun, pro uplatnění odpočtu ve výši 12 tisíc korun tak bylo nutné vložit příspěvky v roce 2016 alespoň 24 tisíc korun. 

Příspěvky na penzijní pojištění lze odečíst (opět max. 12 tisíc korun po odečtení částky 12 tisíc korun), pokud byla výplata plnění z penzijního pojištění sjednaná nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let. 

K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích. Penzijní připojištění se státním příspěvkem má přes 4,1 miliónu Čechů. 

Životní pojištění 

Příspěvky ze smlouvy o životním pojištění mohou snížit daňový základ nejvýše o 12 tisíc korun. Daňový odpočet však umožňuje pouze smlouva, ve které je výplata pojistného sjednána nejdříve po pěti letech od uzavření a nejdříve v měsíci, kdy dosáhne občan 60 let a ze smlouvy není současně umožněn průběžný výběr finančních prostředků. 

Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení o zaplaceném pojistném. 

Charita a dary 

Hodnota daru musí činit nejméně tisíc korun nebo být vyšší než dvě procenta základu daně, přičemž darem je možné snížit roční základ daně maximálně o 15 procent. 

Dar musí být poskytnut na účely uvedené v zákoně o daních z příjmů. Na základě potvrzení o poskytnutí daru lze například odečíst dar organizacím, které poskytují zdravotní služby, provozují školská zařízení, vedou zařízení pomáhající handicapovaným občanům nebo zvířecí útulky. 

„Odečíst lze i darované peníze, které slouží na nákup zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. V případě, že si chce dar odečíst právnická osoba, musí být jeho hodnota minimálně dva tisíce korun, maximálně lze pak odečíst deset procent ze základu daně,“ doplňuje Štarmanová. Speciální skupinu tvoří dárci krve. Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů je možné snížit základ o dva tisíce korun. 

PŘÍKLAD

Podnikatel Tomáš Lomný má základ daně za rok 2016 ve výši 635 tisíc korun.Pan Lomný zaplatil na úrocích z hypotečního úvěru na dům, ve kterém s rodinou bydlí, za rok 2016 částku 43 200 Kč. Dále si měsíčně spoří v doplňkovém penzijním spoření 2500 Kč a měsíční vklady na smlouvu o životním pojištění činí 1100 Kč. V roce 2016 pan Lomný dále věnoval škole, do které chodí jeho děti, částku 2500 Kč.Základ daně si tedy pan Lomný sníží o částku 69 700 Kč (43 200 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 2 500 Kč). Po uplatněných daňových odpočtech bude daňový základ pana Lomného 565 300 Kč (635 000 Kč - 69 700 Kč). Daňové odpočty sníží celkovou daňovou povinnost pana Lomného o 10 455 Kč (69 700 Kč x 15% sazba daně z příjmů). 

Vzdělávání 

Od daňového základu lze odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Ne každý vzdělávací kurz ale splňuje podmínky. Obor, o který si člověk rozšiřuje své vzdělání, musí souviset s jeho povoláním či podnikáním. 

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání snižují základ maximálně o 10 tisíc korun, u lidí se zdravotním postižením o 13 tisíc korun a u lidí s těžším zdravotním postižením o 15 tisíc korun. K přiznání je třeba doložit potvrzení o úhradě zkoušky. 

Odboráři 

Až o tři tisíce korun je možné snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Současně to však nesmí být víc než 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok. 

II. DAŇOVÉ SLEVY 

Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy. Základní sleva na poplatníka je 24 840 korun, na tuto daňovou slevu mají nárok všichni poplatníci, ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele, studenta, ženu na mateřské dovolené, nebo třeba důchodce či cizince. 

Základní sleva 

Základní sleva se v daňovém přiznání uplatňuje vždy v plné výši. „Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. K uplatnění této slevy není třeba nic dokládat. V případě, že slevu uplatňuje zaměstnavatel za zaměstnance, je třeba podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,“ doplňuje Blanka Štarmanová. 

Sleva na manžela/ku 

Sleva na manželku (manžela) s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun je 24 840 korun, když je manželka (manžel) držitelkou/lem průkazu ZTP/P, potom je daňová sleva 49 680 korun. 

V případě, že dojde k uzavření manželství v průběhu roku, daňová sleva se uplatní poprvé za měsíc, kdy manželství trvá, k 1. dni daného měsíce. Daňovou slevu na manželku (manžela) nemůže uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem. 

Zdravotně postižení 

Invalidní důchod pobírá v Česku kolem 460 tisíc lidí. Získání invalidního důchodu ale nevylučuje možnost přivýdělku a následnou možnost snížení daní. 

Daňová sleva na invaliditu prvního stupně a druhého stupně je 2520 korun. Na invaliditu třetího stupně je daňová sleva 5040 korun. Jestliže došlo k přiznání invalidity nebo odebrání invalidity v průběhu roku, potom se daňová sleva poměrně krátí. Držitelé průkazu ZTP/P mají dále nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 korun. 

Slevy na děti 

Podle Českého statistického úřadu žijí v ČR téměř dva milióny lidí ve věku do 26 let. Pokud sdílejí společnou domácnost s rodiči a ti je vyživují, mohou si na ně rodiče uplatnit slevu. 
„V daňovém přiznání za rok 2016 mohou poplatníci uplatnit slevu na dítě až 20 604 korun ročně. Sleva pro první dítě je 13 404 korun, sleva na druhé činí 17 004 korun, na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 20 604 korun ročně. V případě, že rodič dítě nevyživoval po celý rok, částky se krátí. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky dvojnásobné,“ upozorňuje Štarmanová. 

Školkovné 

Ať už dítě navštěvuje státní nebo soukromé předškolní zařízení, rodiče si mohou z daní odečíst částky zaplacené předškolnímu zařízení za umístění dítěte. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení je za rok 2016 maximálně 9900 korun na každé dítě. 

„Tuto slevu si mohou odečíst i podnikatelé, kteří náklady odečítají paušálem. K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z předškolního zařízení o platbách. Slevu nelze uplatnit na platby za obědy nebo speciální kurzy, například za plavání nebo lekce cizího jazyka,“ upřesňuje Štarmanová. 

Studenti 

Také studenti středních a vysokých škol si mohou daňové přiznání snížit. Podmínkou je, aby docházeli na denní studium. Roční sleva na studenta je 4020 korun, při studiu po část roku se sleva poměrně krátí. 

„Pokud student nestudoval celý rok, sníží si daň o 335 korun za každý měsíc, na jehož počátku studentem byl. Slevu si započtou studenti, kteří mají příjmy a platí daně, a to i v případě, že jejich rodiče si na ně započítávají slevu na vyživované dítě,“ doplňuje Štarmanová. 

PŘÍKLAD

Slečna Tereza Tichá úspěšně maturovala v květnu 2016, udělala si poslední prázdniny, během kterých nepracovala, a od září začala podnikat. Hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti slečny Tiché za rok 2016 je 200 400 Kč.V daňovém přiznání uplatní slečna Tichá slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu na studenta ve výši 2680 Kč (za osm měsíců roku 2016). Vypočtenou daň 30 060 Kč sníží o daňové slevy ve výši 27 520 Kč. Na dani z příjmů za rok 2016 zaplatí slečna Tichá 2540 Kč (30 060 Kč -27 520 Kč). 

Evidence tržeb 

Daňovou novinkou je uplatnění slevy za elektronickou evidenci tržeb, která činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 procent dílčího základu daně a základní slevy na poplatníka, maximálně potom pět tisíc korun. Nárok na slevu mají OSVČ, které v roce 2016 poprvé zaevidovaly tržbu podle zákona o evidenci tržeb. 

Daňové zvýhodnění a daňový bonus 

Za každý měsíc roku 2016 se v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 1117 korun, na druhé dítě 1417 korun a na třetí a další dítě 1717 korun. Daňové zvýhodnění na tři děti za celý rok 2016 je tedy 51 012 korun. 

Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti uplatnit. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus, který se obdrží od státu, ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Za rok 2016 může činit daňový bonus maximálně 60 300 korun. 

„Pro čerpání daňového bonusu je nutné mít příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu alespoň ve výši 59 400 korun,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Publikováno na serveru novinky.cz, 18.3.2017.