Jak uplatnit výdajový paušál za loňský rok, 19. ledna 2019

Výdajový paušál doznal v posledních letech určitých omezení, jeho uplatnění je však stále atraktivní, a to nejen pro drobné živnostníky s nižšími ročními příjmy.

Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a příjmy z pronájmu je možné uplatnit roční výdaje ve  skutečné výši nebo výdajovým paušálem. Uplatnění výdajového paušálu výrazně snižuje veškerou povinnou administrativu a mnohdy i daňové zatížení, pokud jsou skutečné výdaje nižší než paušální. Významným způsobem se snižuje i riziko chyby.

Daňovým základem je roční příjem ponížený o částku výdajů uplatněných paušálem. Sazba výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané činnosti. „Výdajový paušál za rok 2018 je možné vždy počítat maximálně z částky 1 000 000 Kč, i  když skutečné roční příjmy jsou vyšší,“ konstatuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Už za  letošek by však tento limit mohl být vyšší. Poslanci totiž před loňskými Vánoci poslali do  Senátu návrh, který zvyšuje limity pro využití výdajových paušálů při zdaňování příjmů živnostníků z nynějšího jednoho na dva miliony korun.

Sazba 30 až 80 procent

Nejvyšší, 80% výdajový paušál je možné uplatnit pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro řemeslné živnosti. Ostatní živnostníci uplatní výdaje ve výši 60 % z dosažených příjmů. Pro ostatní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (např. autorské honoráře) se použije 40 % výdajový paušál, u  příjmů z  pronájmu pak lze využít 30% výdajový paušál. „Ve výdajovém paušálu jsou zahrnuty již všechny výdaje, nad rámec výdajů uplatněných procentem z  příjmů tedy nelze uplatnit žádné další fi nanční částky, ani paušál na  auto,“ upozorňuje Ivanco.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí z  hrubého zisku kromě daně z  příjmu fyzických osob i  sociální a zdravotní pojištění.

Snižuje nejen daň z příjmů

Při nižším zisku platí osoby samostatně výdělečně činné nejvíce na  sociálním pojištění. Povinné pojistné totiž nemůže být při výkonu hlavní činnosti, na rozdíl od daně z příjmu, nikdy nulové. „V případě, že jsou skutečné výdaje nižší než výdaje paušálem, dochází k fi nanční úspoře oproti vedení daňové evidence nejen na  dani z  příjmu fyzických osob, ale i  na  sociálním a  zdravotním pojištění,“ doplňuje expertka Mazars.

Dva různé paušály

OSVČ, které vykonávají dvě rozdílné činnosti, u  nichž je rozdílný výdajový paušál (kupříkladu 80 % a  60 %), nemohou u  jedné činnosti uplatnit skutečné výdaje a u druhé výdajový paušál. V případě volby výdajového paušálu je nutné uplatnit různý výdajový paušál pro každou činnost. Limit pro maximální výdajový paušál se přitom počítá pro každý výdajový paušál zvlášť.

„Přílohu číslo jedna daňového přiznání je potřeba vyplnit pro všechny činnosti se stejným výdajovým paušálem zvlášť. Slouží k  tomu tabulka, v  níž se uvedou zvlášť příjmy a  výdaje a  příslušná sazba paušálu a  následně se sečtou řádky 114 na všech listech přílohy č. 1 a zjistí se základ daně ze samostatné výdělečné činnosti za  rok 2018,“ vysvětluje Ivanco.

Sleva na manželku

V daňovém přiznání za loňský rok mohou všechny OSVČ, které uplatňují výdaje paušálem, využít i  slevu ve  výši 24 840 Kč na manželku mající vlastní rozhodné příjmy nepřekračující 68 000 Kč za rok a také daňové zvýhodnění na děti. „Při nižším hrubém zisku za rok 2018 tak může i živnostník uplatňující výdaje paušálem čerpat daňový bonus, pokud je vypočtená daň z příjmu nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na  děti,“ dodává Ivanco.

Publikované v tištěném deníku Právo dne: 19. ledna 2019.