Adjustments qualification open CV

19 april 2024 - Vanaf 1 januari 2025 verdwijnt het onderscheid tussen de open en de besloten CV. Momenteel is er overgangsrecht van kracht, waar u dit jaar al een beroep op kan doen. In dit artikel lichten wij de aankomende wijzigingen en de beschikbare faciliteiten kort toe.

Wetgeving

In de huidige wetgeving wordt fiscaal onderscheid gemaakt tussen de open en besloten commanditaire vennootschap (CV). De open CV is zelfstandig belastingplichtige, haar winst wordt belast in de vennootschapsbelasting. De besloten CV daarentegen is fiscaal transparant. Zij is niet belastingplichtig in de vennootschapsbelasting en de winst wordt betrokken bij de inkomstenbelasting van de vennoten.

Voor de kwalificatie van de CV als open of besloten is het toestemmingsvereiste van belang. Dit vereiste houdt in dat indien er voor de toetreding of vervanging van commanditaire vennoten toestemming is vereist van alle vennoten, er sprake is van een besloten CV. Indien geen toestemming van alle vennoten is vereist, is er sprake van een open CV.

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting heeft overigens de facto alleen betrekking op de winst die toekomt aan de commanditaire vennoten. Voor de beherende vennoten is een open CV ook onder huidig recht altijd transparant. Het winstaandeel van de commanditaire vennoot wordt gelijkgesteld met een aandeel en kan dus behoren tot een aanmerkelijk belang. Een open CV is onder het huidige recht ook belastingplichtig voor de dividendbelasting.

Wijzigingen

Internationaal gezien leidt het in Nederland gemaakte onderscheid tussen de open en besloten CV tot hybride mismatches. Dit kan leiden tot dubbele heffing of tot niet-heffing. De nieuwe wet is bedoeld om deze hybride mismatches tegen te gaan. De wetswijzigingen omtrent het kwalificatiebeleid zullen op 1 januari 2025 in werking treden. Het overgangsrecht is al per 1 januari 2024 in werking getreden, zodat belastingplichtigen kunnen anticiperen op de wijzigingen en eventueel gebruik kunnen maken van overgangsfaciliteiten.

Vanaf 1 januari 2025 worden alle CV’s fiscaal transparant en vervalt hun belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse CV.

Fiscale gevolgen

Het transparant worden van de open CV per 1 januari 2025 heeft fiscale gevolgen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Vanaf dat moment zullen de commanditaire vennoten rechtstreeks belastingplichtig zijn voor hun aandeel in de CV (voor de beherende vennoten was dit al het geval). Ook is in de wet een fictieve vervreemding opgenomen. Een open CV wordt geacht op 1 januari 2025 alle vermogensbestanddelen te hebben overgedragen aan haar vennoten en te zijn opgehouden Nederlandse winst te genieten (eindafrekening in de vpb). Daarnaast worden de commanditaire vennoten geacht hun aandeel in en hun eventuele schuldvordering op de open CV te hebben vervreemd en geldt er voor belastingplichtigen die vermogensbestanddelen ter beschikking hebben gesteld aan de open CV een fictieve vervreemding.

Overgangsrechtfaciliteiten

De hierboven genoemde gevolgen leiden allemaal tot directe belastingheffing. Om deze heffing zo veel mogelijk te voorkomen of uit te stellen zijn in het overgangsrecht verschillende faciliteiten opgenomen. Het overgangsrecht is overigens niet van toepassing indien een open CV na bekendmaking van het wetsvoorstel (19 september 2023, 15:15 uur) tot stand is gekomen, of als een commanditaire vennoot na voornoemde datum tot de CV is toegetreden.

Deze faciliteiten bieden de mogelijkheid om de te betalen belasting door te schuiven op achterliggende vennoten of een houdstervennootschap. Ook is het mogelijk om de betaling te spreiden over tien jaar.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten over bovenstaand wetsvoorstel? Neem dan contact op met  Arno van der Wijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 of met Efraim Brouwer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 75. Zij helpen u graag verder.

Want to know more?