IORP II: Impactvolle wijzigingen voor pensioenfondsen op komst

16 november 2018 - Bent u werkzaam in de pensioensector? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk van de IORP II-richtlijn gehoord. Op 18 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘implementatie IORP II-richtlijn’ aangenomen. Het voorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht. Wat zijn de belangrijkste aanstaande wijzigingen voor pensioenfondsen? En wat kan Mazars mogelijk voor u betekenen bij de implementatie van deze richtlijn?

De IORP II-richtlijn vereist van pensioenfondsen onder meer dat drie zogenoemde ‘sleutelfuncties’ ingevoerd worden. Dit zijn de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en de actuariële functie. Dit is deels naar analogie van de Solvency II richtlijn bij verzekeraars, die begin 2016 van kracht is geworden. Pensioenfondsen staan voor andere uitdagingen dan verzekeraars om de sleutelfuncties effectief en proportioneel in te voeren. Dit komt vooral door de veelal andere opzet van de organisatie met uitbesteding van processen.

Wat wijzigt er onder meer voor pensioenfondsen?

Door de implementatie van de IORP II-richtlijn wijzigt er per 13 januari 2019 het nodige voor de Nederlandse pensioenfondsen. De belangrijkste aanstaande verplichtingen staan hieronder beschreven:

 • Invoering Three Lines of Defence-model (3LoD-model) bestaande uit;
  • Bestuur (first line of defence)
  • Risicobeheer en actuariële functie (second line of defence)
  • Interne auditfunctie (third line of defence)
 • Pensioenfondsen dienen periodiek nieuwe sleutelfunctiehouders aan te melden bij De Nederlandsche Bank (DNB);
  • Bestuurders die als sleutelfunctiehouders fungeren, zullen door DNB getoetst worden op kwalificaties, kennis en ervaring
 • Beloningsbeleid toepassen bij derden waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed;
 • Uitvoering eigenrisicobeoordeling (ERB);
  • Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de eigenrisicobeoordeling, onder toezicht van DNB
  • Deze ERB dient eens in de drie jaar door het fonds te worden toegepast
 • ESG maatregelen (Environment, Social and Governance);
  • Pensioenfondsen moeten in hun rapportage inzake beleggingsbeginselen laten zien hoe ze in hun beleggingsbeleid milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen waarborgen
 • Communicatieverplichtingen;
  • Uitbreiding van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Hoe kan Mazars pensioenfondsen hierbij van dienst zijn?

Mazars beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van governance, risicomanagement, compliance en interne audit. Daarnaast heeft Mazars veel ervaring met dienstverlening aan de pensioensector als accountant van vele pensioenfondsen. In het licht van IORP II heeft Mazars haar focus op de pensioensector verstevigd en verbreed. Onze specialisten kunnen u verder helpen door:

 • Ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van de eigenrisicobeoordeling
 • Ondersteuning te bieden bij de inrichting van de governance, waaronder de sleutelfuncties
 • (Proportionele) invulling van de risicobeheerfunctie
 • (Proportionele) invulling van de compliancefunctie
 • (Proportionele) invulling van de interne auditfunctie

Meer informatie?