Revision

Vi på Forvis Mazars tror på revisionen som avgörande för den ekonomiska grunden för en rättvis och välmående värld. Revision har länge varit och är fortfarande hjärtat i vår verksamhet.

Revision handlar först och främst om människor. Vi fokuserar på att bygga positiva, effektiva och hållbara relationer som skapar förtroende och levererar ett tydligt värde av hög kvalitet. Varje revision är unik. Vi tar oss tid att förstå våra kunders affärsmodell, kultur och utmaningar. Utifrån behov anpassar vi sedan revisionsstrategin efter de specifika risker som identifierats. Under hela revisionsprocessen är vi i ständig dialog med alla berörda och ger dem tydlig, pragmatisk och tidsenlig information.  

Vi är ett integrerat och enat team som samarbetar över sektorer, tjänster och geografiska områden. Det innebär att vi kan kombinera lokal spetskompetens med den globala byråns internationella perspektiv. Vi ser till att samla rätt människor med rätt kompetens i rätt tid för att erbjuda våra kunder personlig, effektiv och pålitlig hjälp att möta framtidens utmaningar i sitt företagande.

Oberoende granskning

c2ce63e27fa1-1.1-Audit.jpg.jpg
Har du behov av en granskning av någon del av ditt bolag?
Vill du t ex att en oberoende part ska uttala sig om varulagret?

Läs mer

Royaltygranskning

b56ebb1b00db-SBTi-cover-photo-1500-x-600.jpg.jpg
I Sverige finns det många bolag med registrerade patent eller andra rättigheter. Patent- och licenstagare kan sedan återfinnas världen över och generera intäkter till det svenska bolaget. Men hur säkerställs det att rätt intäkter redovisas?

Läs mer

Finansiella bolag

0bc70375d658-Finansiella-bolag.jpg
Forvis Mazars erbjuder en framåtriktad revision och rådgivning som bidrar till att ni är fullt rustade att möta och hantera framtida krav och förändringar i den finansiella sektorn.

Läs mer

Internrevision

53040e2a56e4-1.-Audit-and-Assurance-.jpg.jpg
Internrevisionen är styrelsens verktyg och hjälper ledning och styrelse att få en tydlig bild över hur väl företagets rutiner och processer fungerar. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen som också beslutar om den årliga revisionsplanen.

Internrevisionen har ett objektivt, systematiskt och strukturerat arbetssätt där fokus ligger på att utvärdera organisationens processer. Målet är att skapa ett mervärde för organisationen och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll.

Läs mer

Finansiell Rapportering/IFRS

8df27c16180c-Consulting-3-1200-per-500px.jpg.jpg
Ju större ett bolag är desto större behov finns det av en tydlig ekonomisk rapportering. Vi hjälper dig att ta fram koncernredovisningar, kvartalsrapporter, årsredovisningar, eller annan ekonomisk rapportering utifrån det regelverk som företaget följer. Vi ser till att alla transaktioner blir korrekt presenterade oavsett om det gäller företagsförvärv, försäljning, fusion eller delning av ett bolag.

Läs mer