Milieuheffingen

Ondernemers in Nederland en andere Europese landen zijn volgens de EU-regelgeving heffingen en bijdragen op het gebied van milieubeheer verschuldigd. De Btw- en douanevakgroep beschikt over de benodigde kennis en zet alles voor u op een rij

Verplichtingen

Ondernemers die in een Europees land producten op de markt (laten) brengen, worden mogelijk geconfronteerd met betalingsverplichtingen en andere verplichtingen in het kader van milieubeheer. Voorbeelden hiervan zijn de plicht tot recycling van materialen en het indienen van aangiften of rapportages. Zo zijn producenten en importeurs onder meer (recycling)bijdragen verschuldigd voor het op de markt brengen van batterijen en bepaalde elektrische en elektronische apparaten. Daarnaast kunnen voor allerlei typen verpakkingen bijdragen verschuldigd zijn (in Nederland: de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen).

Internationaal opererende bedrijven

De Europese bepalingen geven EU-lidstaten ruimte voor het vaststellen van eigen maatregelen om de afgesproken milieudoelen te behalen. Opereert u met uw onderneming internationaal? Dan doet u er zeer verstandig aan om voor elk land afzonderlijk te inventariseren met welke verplichtingen u rekening dient te houden. De Btw- en douanevakgroep van Forvis Mazars heeft ervaring met dergelijke onderzoeken en werkt hierin nauw samen met internationale collega’s. Ook biedt Forvis Mazars hulp bij de vereiste registraties en rapportages of het opzetten van adequate administraties.

Voorbeelden van verplichtingen in Nederland

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Ondernemers (bijvoorbeeld importeurs) die in een jaar meer dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal voor het eerst in Nederland op de markt brengen zijn Afvalbeheerbijdrage verschuldigd. Dit geldt voor het op de markt brengen van enkel de verpakkingen en voor het op de markt brengen van verpakte producten (waarbij dan enkel het verpakkingsmateriaal in aanmerking wordt genomen). De bijdrage wordt berekend over het aantal kilogrammen verpakkingen, het materiaal en de soort verpakking. De ondernemers moeten een verpakkingenadministratie voeren en opgaaf en aangifte doen over de verpakkingen. De inning van de bijdrage geschiedt door het Afvalfonds Verpakkingen.

AEEA-bijdrage of WEEE-bijdrage (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Producenten en importeurs die elektrische en elektronische apparaten voor het eerst beroepsmatig op Nederlands grondgebied op de markt brengen, zijn tot en met de afvalfase verantwoordelijk voor het beheer van de apparaten. Zij moet zich registreren bij en rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. De ondernemers kunnen zich aansluiten bij een producentencollectief of een collectief inzamelsysteem. De registratie en rapportage wordt dan door het collectief uitgevoerd. De betalingen voor de kosten van recycling (de WEEE-bijdrage of de recycling-bijdrage) geschieden dan aan het collectief. De tarieven verschillen per product.

Bijdrage afgedankte batterijen en accu’s

Producenten en importeurs van batterijen en accu’s zijn tot en met de afvalfase verantwoordelijk voor het beheer van dat product. Over de inzameling en verwerking hiervan moet de producent of importeur een mededeling indienen bij de Inspectie leefomgeving en Transport, afdeling EVOA en Besluiten Vergunningverlening. De producenten of importeurs moeten individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. De Stichting Batterijen (Stibat) helpt de bij haar aangesloten producenten en distributeurs van batterijen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De aan Stibat te betalen bijdrage hangt af van het type en het gewicht van de batterij.

Want to know more?