Giftenaftrek en ANBI-regelingen gecontinueerd

21 februari 2018 - Er wordt al enige tijd gestuurd op de afschaffing van de giftenaftrek en de ANBI-regelingen zoals die nu gelden. Dit blijkt uit evaluaties en eerdere berichtgevingen van het ministerie van Financiën. De berichtgevingen zorgen voor onzekerheid bij met name fondswervende ANBI’s en donateurs. De staatssecretaris van Financiën heeft bij de kamerbrief van 26 januari 2018 meer duidelijkheid gegeven omtrent de instandhouding van de giftenaftrek en de ANBI-regelingen.

In de kamerbrief geeft de staatssecretaris aan dat – zoals in het Regeerakkoord is afgesproken – de giftenaftrek en de ANBI-regelingen worden gecontinueerd. Daarnaast vindt hij dat er kritisch moet worden gekeken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze regelingen. Ter verbetering hiervan wil de staatssecretaris binnen de kaders van het Regeerakkoord bezien welke mogelijkheden er zijn.

De giftenaftrek en ANBI-regeling gaan als het aan de staatssecretaris ligt, voorlopig niet op de schop. Dit is goed nieuws voor alle fondswervende ANBI’s en donateurs. Mazars geeft u graag inzicht in de giftenaftrek zoals die op dit moment geldt.

Giftenaftrek

Met de giftenaftrek kunnen donateurs een voordeel behalen in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De giftenaftrek regelt dat bepaalde giften onder voorwaarden in aftrek kunnen worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

  • In de inkomstenbelasting
    Giften zijn bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Een gift is aftrekbaar als deze gedaan is aan een ANBI, een vereniging (mits het een periodieke gift is) of een steunstichting SBBI (waarbij deze gift niet als periodieke gift in aanmerking kan worden genomen).Een periodieke gift is een gift waarvoor in een overeenkomst of akte is vastgelegd dat deze ten minste jaarlijks wordt gedaan en uiterlijk bij overlijden eindigt. De verplichting moet voor ten minste vijf jaren zijn aangegaan. Periodieke giften zijn geheel aftrekbaar, bij een inkomstenbelastingtarief van 52% is het voordeel substantieel. Voor een periodieke gift is een bezoek aan de notaris niet langer nodig, de schenking mag bij onderhandse overeenkomst gedaan worden. Let op, deze overeenkomst moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.Een niet-periodieke gift, ook wel ‘andere gift’, is niet geheel aftrekbaar. De andere gift is aftrekbaar boven 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor giften aan een culturele ANBI geldt een verhoging van 25%, waarbij een maximum van € 1.250 geldt voor deze verhoging (‘culturele multiplier’). Een culturele ANBI is een op verzoek aangewezen ANBI die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur, denk hierbij bijvoorbeeld aan musea.
  • In de vennootschapsbelasting
    Niet alleen de inkomstenbelasting is een giftenaftrek geregeld, ook de vennootschapsbelasting bevat een dergelijke regeling. Met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan een ANBI of steunstichting SBBI zijn aftrekbaar voor ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Belangrijk is dat het moet gaan om giften met een niet-zakelijk karakter, dus een bevoordeling uit vrijgevigheid.Voor giften aan een culturele ANBI geldt weer een culturele multiplier. In de vennootschapsbelasting is de multiplier nog gunstiger, namelijk een verhoging van 50% en een maximum van € 2.500.

Verlies ANBI-status

Als een instelling haar ANBI-status verliest, zijn de giften aan die instelling vanaf dat moment in beginsel niet meer aftrekbaar. Donateurs mogen echter wel vertrouwen ontlenen aan het ANBI-register van de belastingdienst. Als een ANBI in het register genoemd staat, kan de giftenaftrek in beginsel worden toegepast.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitdagingen voor de ANBIs of de giftenaftrek? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 88 277 10 10. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Meer informatie?