Mart 2023.

Izmene pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skaldu sa principom "van dohvata ruke"

Ministarstvo finansija objavilo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2023. godinu. Predmetni Pravilnik primenjuje se od 06. aprila 2023. godine. Pravilnik propisuje kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2023. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Alternativa je da obveznik samostalno utvrdi kamatne stope "van dohvata ruke", u skladu sa odredbama člana 61. st. 4. i 5. ZPDPL kojima je propisano sledeće:

  • poreski obveznik ima pravo da umesto iznosa kamatne stope koje propisuje ministar za potrebe utvrđivanja iznosa kamatne stope koja bi se po principu „van dohvata ruke“ obračunavala na zajam odnosno kredit sa povezanim licima, primeni opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“;
  • poreski obveznik koji se odluči da iskoristi pravo predviđeno u stavu 4. ovog člana, dužan je da opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ primeni na sve zajmove, odnosno kredite sa povezanim licima.

U nastavku su navedene propisane kamatne stope, posebno za banke i davaoce finansijskog lizinga, a posebno za ostala privredna društva. 

Kamatne stope za banke i davaoce finansijskog lizinga:

1)     1,48% na kratkoročne kredite u RSD;

2)     4,47% na dugoročne kredite u RSD;

3)     3,25% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

4)     4,43% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

5)     2,63% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

6)     3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

7)     1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

8)     1,91% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

9)     4,01% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

Kamatne stope za druga privredna društva:

1)     3,88% na kratkoročne kredite u RSD;

2)     4,74% na dugoročne kredite u RSD;

3)     2,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

4)     3,22% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

5)     7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

6)     3,18% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

7)     4,28% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

 

Navedene kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Dokument

Mazars poreske novosti - mart 2023.