AML podrška ili SPNFT podrška

Podrška u prepoznavanju rizika kojima ste izloženi

Naš pristup

Shvatamo da je pranje novca globalni problem i da je teško boriti se sa rizicima koje ova oblast nosi. Mi smo spremni da Vam pomognemo da taj rizik svedete na neznatan, kao i da da ne budete zloupotrebljeni u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma od organizovanih kriminalnih grupa. Opseg naših usluga je širok, ali je naš pristup uvek isti.  

Spremni smo da prepoznamo rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kojima ste izloženi.

Pružićemo pomoć da rizike od pranja novca i finansiranja smanjite na neznatan nivo, kroz uspostavljanje sistema iz ove oblasti, obuku zaposlenih, izradu matrica rizika, internu kontrolu.

Daćemo vam savete kako da procenite pretnje i ranjivosti od pranja novca i finansiranja terorizma kojima ste izloženi.

Zajedno ćemo prepoznati sumnjive transakcije.

Kako možemo da pomognemo

  • Uspostavljanje sistema
  • Izrada internih akata
  • Procena rizika stranaka od pn/ft
  • Izrada matrice rizika
  • Procena rizika vašeg pravnog lica
  • Obuka zaposlenih
  • Interna kontrola sistema
  • Prepoznavanje sumnjivih transakcija
  • Prijava sumnjive transakcije Upravi za sprečavanje pranja novca

Želite da znate više?