Novembar 2021.

Čitajte najznačajnije predložene izmene i dopune zakona.

Mazars Poreske novosti za novembar 2021.

Očekuje se usvajanje izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dobit, poreza na imovinu, poreza na dohodak građana i doprinosa. U nastavku su prikazane najznačajnije predložene izmene i dopune navedenih zakona.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica predložena je dopuna člana 30. ovog zakona kojom se obvezniku pruža mogućnost da pod određenim uslovima kapitalni dobitak ostvaren prenosom prava intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo srodno autorskom, kao i pravo u vezi sa pronalaskom) u kapital rezidentnog pravnog lica, ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica, uz propisivanje uslova koje je potrebno ispuniti kako obveznik ne bi izgubio pravo na ovu poresku pogodnost.

Predloženo je da se ova izmena primenjuje za poreski period koji počinje u 2022. godini.

Zakon o porezima na imovinu

U Zakonu o porezima na imovinu predložene su sledeće izmene i dopune:

 • pravom zakupa stana ili kuće za stanovanje koji je predmet oporezivanja porezom na imovinu u skladu sa ovim zakonom, smatra i zakup stana koji je konstituisan u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja, kao i zakonom kojim se uređuju nauka i istraživanje;
 • uređuje se dan na koji nastaje obaveza po osnovu poreza na imovinu u slučaju kad jedno lice koje je u braku teretnim pravnim poslom stiče nepokretnost;
 • kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je kupac, a ako je reč o prenosu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV-a ne podnosi se poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, već se porez utvrđuje i plaća samooporezivanjem, osim u slučajevima za koje je propisano poresko oslobođenje (promena saobraćajne dozvole vršiće se uz taj dokaz);
 • briše se posebna označenost „rent a car” vozila kao uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja za prenos prava svojine na ovim vozilima;
 • predlaže se odlaganje roka od koga jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava do 1. januara 2023. godine. Do 31. decembra 2022. godine porez po tom osnovu će utvrđivati, naplaćivati i kontrolisati Poreska uprava.

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Predložene su sledeće izmene i dopune koje će se uglavnom primenjivati od 1. januara 2022. godine:

 • povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 na 19.300 dinara;
 • produženje važenja olakšica iz člana 21v i 21d Zakona do kraja 2022. godine;
 • produžava se period primene poreskog oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica tako što se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava do kraja 2025. godine (član 21ž Zakona);
 • nova olakšica za novozaposlena lica koja u periodu od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. nisu imala status osiguranika zaposlenog, preduzetnika, niti osnivača zaposlenih u svome društvu (član 21z Zakona – u primeni od 1. marta 2022. godine);
 • nova olakšica za poslodavce (pravna lica) koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije (član 21i ZPDG – u primeni od 1. marta 2022. godine);
 • oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak za obveznika koji autorsko i srodna prava i prava industrijske svojine u celosti unese kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva rezidenta RS;
 • umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za obveznike koji imaju manje od 40 godina života;
 • izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad kao materijalno i finansijsko obezbeđenje.
 • najvažnija predložena izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koja će se primenjivati od 1. januara 2022. godine je smanjenje stope doprinosa za PIO sa 25,5% na 25% (smanjuje se stopa doprinosa na teret poslodavca za 0,5%).

Dokument

Mazars Tax Newsletter_​November_​SRB

Želite da znate više?