Momsavdrag för solcellsanläggning

HFD har i dom den 25 oktober 2019 beslutat att en bostadsrättsförening, som har installerat en solcellsanläggning på sina bostadsbyggnader, får dra av den del av den ingående mervärdesskatten för installationen som är hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el.

En bostadsrättsförening installerade under åren 2012–2014 solceller på taken till föreningens byggnader. Två tredjedelar av den producerade elen såldes till ett elhandelsföretag och en tredjedel förbrukades i bostäder och gemensamhetsutrymmen i de egna byggnaderna. Föreningen redovisade utgående mervärdesskatt för försäljningen till elhandelsföretaget.

Föreningen yrkade avdrag med två tredjedelar av den ingående mervärdesskatten avseende kostnaden för installationen av solcellsanläggningen. Avdrag beviljades inte av Skatteverket eftersom en del av den producerade elen förbrukades i byggnader som var utformade och användes som stadigvarande bostäder. Solcellsanläggningen var inte avskild från bostadsdelarna.

HFD konstaterar att det förhållandet att el som en solcellsanläggning producerar till viss del används i byggnader som utgör stadigvarande bostäder inte innebär att anläggningen som sådan kan anses vara en del av en stadigvarande bostad. Föreningen har därför rätt till avdrag för den del av den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärvet av solcellsanläggningen och som kan anses hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el.

Artikel av: Louise Tensetti, skattejurist Mazars Malmö.

skatt kommentar

"EU-domstolen har ansett att försäljning av el från en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad är en ekonomisk verksamhet när den el som produceras kontinuerligt levereras in på elnätet mot ersättning (EU-domstolens dom C-219/12, Fuchs). I sådana fall anses producenten således bedriva momspliktig verksamhet och ska, som utgångspunkt, redovisa utgående moms på elförsäljningen.

Den som bedriver en momspliktig verksamhet har normalt avdragsrätt för moms på sina inköp av varor och tjänster som ska användas i den momspliktiga verksamheten. Detta gäller dock inte om inköpet är hänförligt till en s k stadigvarande bostad, dvs en bostad som är inrättad för boende. Det är nämligen avdragsförbud för all ingående moms som kan hänföras till en stadigvarande bostad.

Det är mot denna bakgrund som Skatteverket hittills vägrat avdrag för ingående moms på kostnader för anläggande av solcellsanläggningar som används för att producera el till bostäder, oavsett om anläggningen även producerat el för försäljning (som är momspliktig).

HFD:s dom innebär att Skatteverket inte har och inte heller har haft rätt att vägra avdrag för den del av den ingående momsen på solcellsanläggningen som hör till den momspliktiga försäljningen.

HFD:s dom gäller även retroaktivt. För den som felaktigt vägrats momsavdrag finns således möjlighet att begära omprövning av- eller överklaga Skatteverkets beslut. Detta ska göras senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, dvs senast 31 december 2019 om beskattningsåret var 2013.

Med anledning av HFD:s dom har Skatteverket meddelat att Skatteverket nu kommer att se över följande ställningstaganden:

  • 2018-03-01, dnr 202 90662-18/111, Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el,
  • 2017-12-20, dnr 202 492055-17/111, Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet och
  • 2017-12-20, dnr 202 492052-17/111, Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad.

Har du frågor är du självklart välkommen att kontakta oss på Mazars."

Fredrik Rosén, skattejurist Mazars Malmö.

HFD mål nr 6174-18-6175-18-6177-18

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2019.

Tillbaka till Innehållsförteckningen