Momsavdrag för solcellsanläggning – Nya ställningstaganden från Skatteverket

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 25 oktober 2019 (HFD 2019 ref. 50) beslutat att en bostadsrättsförening, som har installerat en solcellsanläggning på sina bostadsbyggnader, får dra av den del av den ingående momsen för installationen som är hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el. Domen har medfört att Skatteverket ersatt tre tidigare ställningstaganden med nya ställningstaganden

En bostadsrättsförening installerade under åren 2012–2014 solceller på taken till föreningens byggnader. Två tredjedelar av den producerade elen såldes till ett elhandelsföretag och en tredjedel förbrukades i bostäder och gemensamhetsutrymmen i de egna byggnaderna. Föreningen redovisade utgående moms för försäljningen till elhandelsföretaget. 

Föreningen yrkade avdrag med två tredjedelar av den ingående momsen avseende kostnaden för installationen av solcellsanläggningen. Avdrag beviljades inte av Skatteverket eftersom en del av den producerade elen förbrukades i byggnader som var utformade och användes som stadigvarande bostäder. Solcellsanläggningen var inte avskild från bostadsdelarna. 

HFD konstaterar i domen att det förhållandet att el som en solcellsanläggning producerar till viss del används i byggnader som utgör stadigvarande bostäder inte innebär att anläggningen som sådan kan anses vara en del av en stadigvarande bostad. Föreningen har därför rätt till avdrag för den del av den ingående momsen som hänför sig till förvärvet av solcellsanläggningen och som kan anses hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el. 

skatt kommentar

EU-domstolen har ansett att försäljning av el från en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad är en ekonomisk verksamhet när den el som produceras kontinuerligt levereras in på elnätet mot ersättning (EU-domstolens dom C-219/12, Fuchs).   I sådana fall anses producenten således bedriva momspliktig verksamhet och ska, som utgångspunkt, redovisa utgående moms på elförsäljningen.  

Den som bedriver en momspliktig verksamhet har normalt avdragsrätt för moms på sina inköp av varor och tjänster som ska användas i den momspliktiga verksamheten. Detta gäller dock inte om inköpet är hänförligt till en s.k. stadigvarande bostad, dvs en bostad som är inrättad för boende. Det är nämligen avdragsförbud för all ingående moms som kan hänföras till en stadigvarande bostad. 

Det är mot denna bakgrund som Skatteverket tidigare nekat avdrag för ingående moms på kostnader för anläggande av solcellsanläggningar som används för att producera el till bostäder, även om anläggningen producerat el för försäljning (som är momspliktig). 

Drygt ett år efter HFD:s dom har nu Skatteverket kommit med tre ställningstaganden rörande solceller som anpassats utefter HFD:s dom. Dessa nya ställningstaganden är: 

  • 2020-11-09 Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el 
  • 2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad 
  • 2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet 

I dessa ställningstaganden menar nu Skatteverket bl. a följande.  För en solcellsanläggning som är monterad utanpå en byggnad, t.ex. på taket, är utgångspunkten att anläggningen som sådan inte är en del av en stadigvarande bostad. Rätt till avdrag för ingående skatt på inköp och installation av en sådan anläggning föreligger därför normalt i den uträckning anläggningen används i verksamhet som medför skattskyldighet. Om anläggningen däremot ska leverera el som avser stadigvarande bostad omfattas sådan användning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. 

Med anledning härav ska noteras att Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked den 8 juni 2020 prövat frågan om fastighetsägare har rätt till avdrag för ingående moms som belöper på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus. 

Skatterättsnämnden fann att avdragsrätt för inköp och installation av anläggningar, dvs. rör, ledningar, elcentral samt mätare för individuell mätning, föreligger i den utsträckning som anläggningen används i de från bostadsupplåtelserna fristående tillhandahållandena av el respektive vatten som medför skattskyldighet till moms.  

Skatterättsnämnden ansåg att det förhållandet att anläggningar för el och vatten är installerade i byggnader som utgör stadigvarande bostäder inte innebär att anläggningarna omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad om den faktiska användningen av dessa delar av fastigheterna till övervägande del avser fristående omsättning som omfattas av momsplikt. Förhandsbeskedet är överklagat till HFD. 

I samtliga nya ställningstaganden betonar Skatteverket att bedömningen utgår från att det är fråga om solcellsanläggning som finns utanpå en byggnad. Fråga är om Skatteverket därmed avsiktligt låtit bli att ta ställning till vad som gäller i de fall en solcellsanläggning är integrerad i t ex taket på en byggnad och om det i så fall skulle kunna leda till en annan bedömning. Vår uppfattning är att den byggnadstekniska utformningen av en solcellsanläggning bör sakna betydelse. Avgörande för avdragsrätten är istället om den producerade elen nyttjas i en momspliktig verksamhet (egen momspliktig verksamhet eller momspliktig försäljning) eller används till boende. Det återstår att se om även denna fråga kan bli föremål för prövning framöver. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Mazars. 

Fredrik Rosén, skattejurist och momsspecialist på Mazars i Malmö.

Skatteverkets ställningstaganden:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386073.html?date=2020-11-09 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386165.html?date=2020-11-10 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386170.html?date=2020-11-10 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen