Personaloptioner inte skattefria när en ny verksamhet startats i ett gammalt bolag

Skatterättsnämnden har i ett nyligen avgjort förhandsbesked förtydligat vad som gäller för kvalificerade personaloptioner när verksamhet tas över från ett bolag som är äldre än tio år. Frågor som behandlades av nämnden var om de av sökande planerade omstruktureringar, innefattande bland annat fusion, kan till att kraven för kvalificerade personaloptioner är uppfyllda.

Allmänt om kvalificerade personaloptioner

Personaloptioner och aktietilldelningar som en anställd får, beskattas normalt i inkomstslaget tjänst. I syfte att underlätta för unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner har dock särskilda regler införts i 11 a kap. inkomstskattelagen. Reglerna innebär att en förmån av personaloption inte beskattas som lön om vissa villkor är uppfyllda.

Ett av villkoren är att företaget när personaloptionen förvärvas inte ska ha bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades. Om företaget har förvärvat 25 % eller mer av verksamheten från någon annan, måste personaloptionen för att vara skattefri förvärvas inom tio år från utgången av det år då den förvärvade verksamheten påbörjades, om den förvärvade verksamheten påbörjades före den övriga verksamheten i företaget. Regeln finns för att motverka att verksamheter ombildas för att kringgå åldersvillkoret.

Bakgrund

Bakgrunden i ärendet var att Bolaget X hade grundats för många år sedan av två personer. Verksamheten lades ner och bolaget var vilande till och med utgången av 2019.

Under 2020 kom grundarna av Bolaget X, tillsammans med två andra personer, på en affärsidé till en ny verksamhet. Verksamheten startades upp i det gamla Bolaget X, i stället för genom ett nybildat bolag. Det var i princip endast organisationsnumret och tillgångar om några hundra kronor som följde med från den gamla verksamheten och in i den nya.

I syfte att skapa en möjlighet att ställa ut kvalificerade personaloptioner ville bolaget genomföra en omstrukturering där bolagets verksamhet skulle föras över till ett nybildat bolag. En anställd i bolaget, som kommer att gå över till att vara anställd i det nya bolaget och därefter erbjudas personaloptioner, ville därför veta om ålderskravet anses uppfyllt om omstruktureringen genomförs.

Det nybildade företaget kommer visserligen inte att ha bedrivit verksamhet i mer än tio år, men det kommer att ha förvärvat hela sin verksamhet från det gamla bolaget. Frågan var därför om det träffas av regeln om att personaloptionen måste ha förvärvats inom tio år från det att den förvärvade verksamheten påbörjades. Innefattar begreppet ”den förvärvade verksamheten” endast sådan verksamhet som faktiskt drevs i det överlåtande bolaget vid tidpunkten för överlåtelsen, eller all verksamhet som drivits i det överlåtande bolaget sedan starten?

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden konstaterar att det inte tydligt framgår vad som avses med begreppet ”verksamhet”. Begreppet är inte definierat i lagtexten och någon ledning ges inte heller i förarbetena.

Möjliga tolkningar vid tioårsbedömningen är att

  • det endast är den specifika verksamhet som faktiskt förvärvats och inte den ursprungliga verksamheten hos det överlåtande företaget som avses, eller
  • det är tidpunkten då det överlåtande företaget påbörjade sin ursprungliga verksamhet som avses.

Enligt Skatterättsnämnden är det när överlåtande företaget påbörjade sin ursprungliga verksamhet som avgör hur länge den förvärvade verksamheten ska anses ha bedrivits. Eftersom det i det här fallet har passerat mer än tio år sedan den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades, blir personaloptioner som ställs ut av det nya bolaget inte skattefria för mottagaren.

Utfallet blir enligt Skatterättsnämnden inte annorlunda om verksamheten i stället överförs genom att bolagen fusioneras, eftersom en fusion får anses vara ett sådant förvärv av verksamhet som avses i bestämmelsen.

Mazars skattejurister kommenterar NY

Förhandsavgörandet definierar vad som avses med begreppet ”verksamhet” i regeln om kvalificerade personaloptioner när en verksamhet tagits över från ett annat företag. Skatterättsnämnden konstaterar att det stämmer bäst överens med bestämmelsens syfte – att hindra omstruktureringar i syfte att kringgå åldersvillkoret – att låta begreppet omfatta all verksamhet som tidigare har drivits i det överlåtande bolaget, även om verksamheten sedan dess har bytt inriktning. Som Skatterättsnämnden själva anför är detta inte en självklar tolkning. Enligt uppgift har förhandsbeskedet överklagats så det återstår att se vad Högsta Förvaltningsdomstolen har att säga i frågan.

Att starta en ny verksamhet i ett gammalt aktiebolag kan te sig lockande i de fall ägarna redan har tillgång till ett vilande bolag, t.ex. genom att det inte kräver att nytt aktiekapital tillförs. Man ska dock vara medveten om att ett gammalt aktiebolag har en historia som kan påverka den nya verksamheten eller dess ägare. Det gäller mer uppenbart civilrättsliga och miljörättsliga förhållanden, men även skatterättsliga. Förutom, som i det aktuella fallet med kvalificerade personaloptioner, kan det gälla saker som byggmästarsmitta eller tillgången till sparade gränsbelopp (i vart fall när verksamheten endast varit vilande en kortare tid). Som utgångspunkt är det därför bra att aktivt överväga om nya affärsidéer ska genomföras i ett i nystartat bolag eller inte.

Vi på Mazars Skatt är ett aktivt bollplank för entreprenörer när dessa och andra skattefrågor behöver analyseras.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev juli 2023

Vill du veta mer?