Tävlingsverksamhet inom Trav-och Galopp är inte längre momspliktig verksamhet enligt Skatteverket

I ett nytt ställningstagande ger Skatteverket uttryck för att en hästägares verksamhet som endast består i tävlingsverksamhet inte är ekonomisk verksamhet (momspliktig verksamhet). Därmed ska dessa verksamheter inte längre redovisa utgående eller ingående moms.

Om verksamheten inte är en ekonomisk verksamhet ska hästägaren inte redovisa utgående moms på vunna prispengar men har då inte heller rätt till momsavdrag för inköp till verksamheten.  

Bakgrunden till Skatteverkets ställningstagande är följande. EU-domstolen kom i målet C-432/15 Baštová fram till att det inte ska utgå moms på prispengar som endast utbetalas till de hästar som placerar sig vid en tävling, dvs kommer på någon av de främsta platserna. 

Mot denna bakgrund införde Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG) den 1 januari 2018 ett nytt unikt ersättningssystem med prispengar till samtliga startande. Detta innebär att samtliga hästar som startar i en travtävling erhåller en garanterad lägsta prispeng om 500 kr. Prispengen blir högre ju bättre placering som nås, d.v.s. ju bättre prestation desto högre prispengar. Syftet med detta var att skapa en ny ordning där hela prissumman är momspliktig.  

Eftersom Skatteverket ifrågasatte den nya ordningen uppkom frågan om hela prispengen är momspliktig eller endast den garanterade prispengen om 500 kr. Frågan prövades av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som i dom den 17 december 2017 (HFD 2019 ref. 68) bestämde att moms endast ska utgå för den garanterade prispengen om 500 kr. 

Konsekvensen av HFD:s dom är att hästägare endast ska betala utgående moms på den garanterade prispengen om 500 kr men har full avdragsrätt för ingående moms på kostnader för inköp till tävlingsverksamheten.   

Vi kan anta att det är detta som är grunden för Skatteverkets nya ställningstagande från 13 april i år. I detta framhåller Skatteverket sin syn på hur tävlingsverksamheter ska bedömas från momssynpunkt. Skatteverket väljer – av något skäl – att benämna den garanterade prispengen om 500 kr som ”startpeng”. Skatteverket skriver bl. a. så här i sitt ställningstagande. 

Om en hästägares verksamhet endast består i att ställa upp i tävlingar mot en startpeng anser Skatteverket att det inte är fråga om en ekonomisk verksamhet (som således kan vara momspliktig verksamhet [vår anmärkning]). Det gäller alltså verksamheter där det inte finns några andra försäljningar som på något sätt har samband med tävlandet. Denna bedömning görs utifrån följande omständigheter. 

  • Avtal om startpeng ingås för varje tävlingstillfälle. Det är således inte fråga om avtal för tjänster som löper kontinuerligt tills vidare eller under längre tid. 
  • En häst kan endast delta i ett begränsat antal tävlingar per år. 
  • Ersättningsnivån är låg. 
  • Hästägaren har ingen möjlighet att påverka ersättningsnivån. 

Då det endast är möjligt att ha ett begränsat antal försäljningar per år, att avtal endast kan tecknas för varje försäljningstillfälle, att ersättningsnivån är låg och att hästägaren inte kan påverka den anser Skatteverket att försäljningarna i sig inte är tillräckliga för att det ska vara fråga om ekonomisk verksamhet. En verksamhet som bedrivs på detta sätt avviker inte nämnvärt från en privat användning av en tillgång. En sådan verksamhet kan inte anses ha transaktioner som är fortlöpande och frekventa på ett sätt som normalt karaktäriserar en ekonomisk verksamhet med försäljningar till lågt pris. Dessa begränsningar innebär att det inte är en ekonomisk verksamhet. 

Om en verksamhet inte är en ekonomisk verksamhet ska hästägaren inte redovisa utgående moms på vunna prispengar men har då inte heller rätt till momsavdrag för inköp till verksamheten.  

Anton Almquist, skattejurist Mazars  

 

skatt-kommentar png

Vi kan anta att Skatteverkets nya syn kommer att ge upphov till att Skatteverket kommer att ifrågasätta och utreda momsskyldigheten och avdragsrätten för tusentals hästägare. 

Det finns emellertid skäl att ifrågasätta ställningstagandet på flera punkter. Vad innebär ställningstagandet för de hästägare som har flera tävlingshästar som kontinuerligt tävlar mot prispengar?  Visserligen kan den momspliktiga ersättningen i sig inte påverkas men syftet att fortlöpande vinna intäkter i största möjliga omfattning stärks. 

Det ska noteras att Skatteverket lyfter fram att om tävlingsverksamheten förenas med andra verksamheter som uppfödning eller försäljning av hästar, kan tävlingsverksamheten var en del av (marknadsföring för) hela verksamheten. I så fall kan avdragsrätt för moms även finnas för inköp till tävlingsdelen.  Hur Skatteverket i praktiken kommer att bedöma avdragsrätten i sådana kombinerade verksamheter återstår att se. 

 På Mazars finns en av Sveriges ledande experter på hästbeskattningsfrågor. Fredrik Rosén har i mer än 15 år hjälpt hästföretagare med hästbeskattningsfrågor samt processer mot Skatteverket. Har du frågor hur Skatteverkets nya ställningstagande kommer att påverka dig som hästägare är du välkommen att kontakta oss på Mazars. 

Fredrik Rosén, skattejurist Mazars 

SKV ställningstagande Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt.

Vill du veta mer?