Coronacrisis aandachtspunten voor Belangenorganisaties

Het coronavirus krijgt steeds meer vat op de Nederlandse samenleving. De maatregelen om verdere verspreiding van het virus af te remmen zijn ingrijpend en zorgen voor onzekerheid en veranderingen in de manier waarop wij in Nederland samenleven. Dat merken ook belangenorganisaties. De aanwijzingen van het RIVM gelden ook voor de belangenorganisaties als richtlijn.

De afgelopen periode heeft het kabinet een reeks aan extra maatregelen getroffen om mensen en organisaties te helpen die in de problemen dreigen te komen. Onderstaand is een samenvatting opgenomen van maatregelen die voor belangenorganisaties relevant (kunnen) zijn:

Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat organisaties liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling automatisch voor 3 maanden verlenen als de organisatie schriftelijk motiveert dat zij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Deze regeling is onder voorwaarde dat er aangifte is gedaan en een aanslag werd ontvangen.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Eén van de genomen maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Vanaf 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten. De werkgever kan bij het UWV een subsidie aanvragen wanneer hij een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de hoogte van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom.

NOW-rekentool

Mazars heeft een rekentool ontwikkeld voor de NOW-maatregel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de subsidie in maart, april en mei, het voorschot en de maandelijkse termijnen.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Belangenorganisaties werken veel samen met zzp’ers. Zzp’ers hebben geen personeel in dienst en kunnen geen beroep doen op de NOW-regeling. Indien zij door het coronavirus in de problemen komen, kunnen zij een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Zzp’ers die aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen, dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

WW-Premiedifferentiatie (Wab)

De per 1 januari van dit jaar ingevoerde maatregel voor een hoge WW-premie voor flexibele contracten wordt aangepast. Werkgevers die de lage WW-premie hebben toegepast terwijl aan het einde van het boekjaar blijkt dat de betreffende werknemer 30% meer uren heeft gewerkt dan in de overeenkomst is afgesproken, worden niet geconfronteerd met een hoge premie.

Invorderings- en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat belangenorganisaties (indien belastingplichtig) gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, is vanaf 23 maart 2020 de invorderingsrente tijdelijk verlaagt van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden. Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt (op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zal de verlaging ingaan vanaf 1 juli 2020.

Interne maatregelen

Het is ook van belang om naast de externe mogelijkheden te kijken wat er binnen uw organisatie kan en moet gebeuren. Uiteraard moet het kostenbewustzijn worden aangescherpt en zal onderzocht moeten worden welke contracten (bijvoorbeeld inhuur personeel) wellicht (tijdelijk) kunnen worden afgeschaald. Het is echter vooral ook van belang om op de korte termijn goed in beeld te krijgen wat de huidige financiële stand van zaken is en extra aandacht te geven aan de liquiditeitsplanning. Uiteraard rekening houdend met verschillende scenario’s. Deze informatie is van belang om de juiste stappen te kunnen bepalen en is veelal ook nodig om aanspraak te kunnen maken op faciliteiten van de overheid en/of de bank. Als de belangrijkste noodmaatregelen zijn getroffen, is het vervolgens zaak om snel strategisch vooruit te kijken. Moet er wellicht een koerswijziging worden ingezet?

Digitale besluitvorming

Een aantal belangenorganisaties met de rechtsvorm ‘vereniging’ hebben de geplande algemene ledenvergadering (ALV) verplaatst in verband met de uitbraak van het coronavirus in combinatie met de genomen maatregelen van het niet fysiek bijeenkomen en de gevraagde ‘social distance’. Welke mogelijkheden hebben belangenorganisaties om digitaal te vergaderen en tot besluitvorming, over bijvoorbeeld goedkeuring van een jaarrekening, te komen?

De wijze waarop besluitvorming plaatsvindt wordt bepaald door de statuten van de vereniging, waar nodig aangevuld door de wet. Naar huidig Nederlands recht geldt bij verenigingen als hoofdregel dat een ALV fysiek bij elkaar komt. Digitaal stemmen is alleen mogelijk als de statuten dat bepalen (aldus artikel 38 leden 6 tot en met 9 boek 2 BW). Bij de meeste verenigingen zal daarin niet voorzien en voor wijziging van de statuten is een ALV nodig.

Buiten vergadering besluiten

Een theoretisch alternatief is dat de ALV een besluit “buiten vergadering’ neemt [artikel 2:40 lid 2 BW]. Daaraan wordt door de wet de eis gesteld dat een eenstemmig besluit wordt genomen door alle leden of afgevaardigden met voorkennis van het bestuur van de vereniging. Bij grote verenigingen lijkt dat praktisch lastig. Ook bij kleinere verenigingen kan 1 tegenstemmer roet in het eten gooien. Indien slechts één stemgerechtigde tegen of blanco stemt, is al geen sprake van een rechtsgeldig genomen besluit door de ALV.

Noodwet
Op 3 april heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aangekondigd dat een noodwet wordt voorbereid die het tijdelijk mogelijk zal maken dat vergaderingen digitaal zullen worden gehouden. Ook zal de mogelijkheid worden gecreëerd om vergaderingen uit te stellen en het opmaken van de jaarrekening uit te stellen.

Oplossing
Zo lang de noodwet nog niet van kracht is, zal er moeten worden gewerkt met de bestaande statuten. Soms zijn er alternatieven, zoals besluitvorming buiten vergadering en het werken met een stemvolmacht. Het hangt af van de statuten en van allerlei andere omstandigheden of er een geschikte oplossing is. Onze specialisten adviseren u daar graag nader over.

Meer weten?

Er zullen zeer waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen volgen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden. Wilt u meer weten over wat het coronavirus betekent voor de continuïteit van uw organisatie? Of wilt u advies over de maatregelen die u moet nemen of hulp bij het aanvragen van de NOW-regeling? Neem dan contact op met Jaap Rauw, partner en sectorleider belangenorganisaties, per e-mail of per telefoon: +31 (0)6 55 79 06 34 of met Marieke van Kooten, belastingadviseur en sectorspecialist belangenorganisaties, per e-mail of per telefoon: +31 (0)6 55 41 63 83.

Meer informatie?