Skärpta krav på företag som har EU-handel

Som en följd av EU-kommissionens arbete med en översyn av mervärdesskattesystemet inom EU har regeringen föreslagit ändringar i mervärdesskattelagen avseende gränsöverskridande EU-handel. En av de föreslagna förändringarna innebär skärpta krav för att säljare ska kunna sälja varor utan moms till köpare i annat EU-land. Ändringen är föreslagen att gälla från den 1 januari 2020.

I korthet innebär förslagen följande:

  • Överföring av varor mellan EU-länder till s k avropslager (dvs lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov) behöver inte längre nödvändigtvis leda till ett krav på momsregistrering där lagret finns.
  • Förtydliganden görs för gränsöverskridande kedjetransaktioner så att det ska bli lättare att avgöra vilken av omsättningarna som ska vara undantagen från moms.
  • Skärpta krav för att säljarens omsättning ska kunna undantas från moms vid varuleverans till annat EU-land, vilket även omfattar skärpta beviskrav för att transport av vara till annat EU-land verkligen ägt rum.

I detta nyhetsbrev behandlar vi det sistnämnda förslaget eftersom det kommer att gälla alla företag som säljer varor till företag i annat EU-land.

En svensk säljare som omsätter varor till en köpare i annat EU-land – och där varan transporteras av köparen, säljaren eller för någonderas räkning från Sverige till annat EU-land – har hittills kunnat fakturera sin kund utan svensk moms även om kunden inte haft ett giltigt VAT-nummer i annat EU-land. Om säljaren med hjälp av annan bevisning har gjort sannolikt att köparen är en beskattningsbar person i annat EU-land, har omsättningen ändå kunnat undantas från beskattning i Sverige.

Efter årsskiftet kommer det (om regeringens lagförslag antas av riksdagen, vilket vi kan utgå ifrån) att ställas betydligt högre krav för att det inte ska bli svensk moms i en sådan situation.

Kraven för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder skärps genom att det införs krav på att köparen ska vara registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land och att köparen har meddelat sitt momsregistreringsnummer till säljaren. Dessutom krävs att säljaren har lämnat korrekta uppgifter i periodiska sammanställning (även om det kravet inte uppfyllts, kan undantaget tillämpas om säljaren vederbörligen kan motivera bristen på ett tillfredsställande sätt).

Det införs vidare uttryckliga krav på bevisning för att en gränsöverskridande transport av en vara har ägt rum. Dessa innebär att säljaren ska ha minst två bevishandlingar såsom t ex undertecknad fraktsedel eller faktura från transportföretag. Ansvarar köparen för transporten krävs dessutom köparens bekräftelse enligt ett formaliserat kravinnehåll.

Artikel av: Mazars momsgrupp.

skatt kommentar

"Vår bedömning är att behovet av att säkerställa giltigheten av köparens utländska momsregistreringsnummer vid varje enskild omsättning har ökat väsentligt. En säljare som inte med jämna mellanrum kontrollerar sin kunds registreringsnummer riskerar att inte längre kunna åberopa god tro om detta nummer senare visar sig vara ogiltigt. Här ser vi en klart ökad risk för retroaktiva momskrav och skattetillägg.

Vår rekommendation inför kommande årsskifte är därför att företag med EU-handel av varor inför rutiner för löpande validering av kunders momsregistreringsnummer så att detta är på plats innan de nya bestämmelserna börjar gälla.

För att våra kunder ska kunna uppfylla det nya kravet har Mazars internationella momsgrupp tagit fram en tjänst som möjliggör validering av stora mängder momsregistreringsnummer samtidigt, vilket minskar kundens risk och sparar såväl tid som pengar. 

Kontakta gärna skattejuristerna i vår momsgrupp om du har frågor om de nya reglerna eller vill ha hjälp med att tillämpa dessa korrekt."

Mazars momsgrupp.

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Mazars momsgrupp