Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Εναρξη διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Υπουργείου Οικονομικών. Ποιοι είναι υπόχρεοι και ποιες είναι οι προθεσμίες καταχώρισής τους;

Η Ελλάδα στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α' 139/30.7.2018 ) αναφορικά με την Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενσωμάτωσε στην εσωτερική έννομη τάξη της την σχετική Οδηγία 2015/849/EE και δυνάμει της υπό στοιχεία 67343ΕΞ2019/19.6.2019  απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443/20.6.2019) όπως τροποποιήθηκε με την  αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019  συμμορφώθηκε με τη διαδικασία καταχώρισης των  στοιχείων των  Πραγματικών Δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Ειδικότερα:

 • Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, κάθε είδους νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, υποχρεούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων τους.
 • Υπόχρεοι καταχώρισης των ως άνω στοιχείων όπως ορίζονται ορίζονται στο άρθρ. 2 της ως άνω απόφασης είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, ναυτικές-ναυτιλιακές εταιρείες, αστικές επαγγελματικές εταιρείες, οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καταπιστεύματα, συνεταιρισμοί, και εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ενώ οι εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα καταχωρίζονται αυτόματα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω σύνδεσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με τη ΓΓΠΣ.
 • Ως πραγματικός  δικαιούχος ορίζεται το μέλος Δ.Σ., δ/νων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος, διοικητής, γενικός δ/ντής, δ/ντής, άλλο πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας, εταίρος, μέτοχος, άλλη ιδιότητα.
 • Τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρηθούν είναι τα εξής:

1. Για νομικά πρόσωπα

α) Για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα: ΑΦΜ, Επωνυμία, Διακριτικό τίτλο, ΑΡ.ΓΕΜΗ, μορφή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στοιχεία επικοινωνίας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, fax, email), κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier), όπου απαιτείται.

β) Για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο :ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού ταυτοποίησης, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, email).

γ)Για τους πραγματικούς δικαιούχους: i)Βασικά στοιχεία: ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),Φορολογική κατοικία και TAX ID και ii) Διεύθυνση επικοινωνίας/αλληλογραφίας: Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Χώρα. iii) Ιδιότητες πραγματικού δικαιούχου: Μέλος Δ.Σ., δ/νων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος, διοικητής, γενικός δ/ντής, δ/ντής, άλλο πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας, εταίρος, μέτοχος, άλλη ιδιότητα iv) Είδος και έκταση δικαιωμάτων: Είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλο τρόπο (εξωεταιρική συμφωνία για διορισμό μελών ΔΣ ή για από κοινού λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση), τυχόν ιδιότητα πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου/ στενού συγγενή ή στενού συνεργάτη του κατά τους ορισμούς 9,10,11 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

δ) Στην περίπτωση κατοχής εταιρείας από άλλη εταιρεία, καταχωρίζει: i) Βασικά στοιχεία: Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΑΡ. ΓΕΜΗ, είδος Ν.Π., στοιχεία προσδιορισμού έδρας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλέφωνο fax, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επίσημος ιστοσελίδα νομικού προσώπου αν υπάρχει), Φορολογική κατοικία και TAX ID ii) Είδος και έκταση δικαιωμάτων: Είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλο τρόπο.

2.Για νομικές οντότητες

(καταπιστεύματα και άλλα είδη νομικών μορφωμάτων παρεμφερή με καταπιστεύματα) απαιτούνται i: ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού ταυτοποίησης, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, email) καθώς και ii διεύθυνση επικοινωνίας/αλληλογραφίας: α) του ιδρυτή β) του ή των καταπιστευματοδόχων, γ) του προστάτη (ενδεχομένως), δ) των δικαιούχων ή της κατηγορίας δικαιούχων, ε) οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος.

 • Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα συσταθεί κατά τη διάρκεια του διαστήματος από 16/09/2019 έως και 29/11/2019 ή και μετά από αυτό, τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του θα πρέπει να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από τη σύστασή του.
 • Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). εντός των κάτωθι προθεσμιών:
 1. Η Ομάδα Α στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι Αστικές Επαγγελματικές και οι Ναυτικές Εταιρείες εταιρείες από 16/9/2019-14/10/2019 
 2. Η Ομάδα Β στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι ΙΚΕ, τα Μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, οι Συνεταιρισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Μονοπρόσωπες Ας από 30/9/2019-1/11/2019 
 3. Η Ομάδα Γ η οποία καταλαμβάνει τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) από 14/10/2019-29/11/2019.  Επισυνάπτεται το σχετικό αναλυτικό παράρτημα με την ομαδοποίηση των υπόχρεων καταχώρισης)
 • Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές έχουν πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στα στοιχεία ενώ πρόσβαση θα μπορούν να έχουν και τα νομικά και φυσικά πρόσωπα προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες με την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων με την καταχώριση των στοιχείων προβλέπεται δέσμευση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται διπλασιασμός του προστίμου.

Αρχείο

Αριθμ. 67343 ΕΞ2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών