Νομικοί Περιορισμοί

Έχετε επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας Forvis Mazars στην Ελλάδα (forvismazars.com/gr)
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκει στην © Forvis Mazars.

Γενικοί κανόνες χρήσης

Αυτή η υπηρεσία είναι για προσωπική και μόνο χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμήματος του περιεχομένου για άλλον σκοπό σε οποιαδήποτε μορφή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στον κανόνα αυτό θεωρείται παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και αστικές και ποινικές ευθύνες θα αποδοθούν στον υπαίτιο ή στην υπαίτια εταιρεία. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μπορούν να διαφοροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν από τη δηλωθείσα μορφή ή να μην είναι διαθέσιμες έκτος της χώρας : Ελλάδα. Η ιστοσελίδα δεν πρέπει κάτω από καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως συμβουλευτική υπηρεσία. Η Forvis Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται από τη συμβουλευτική χρήση της ιστοσελίδας. Hypertext links παρέχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, στις οποίες δεν η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων.

Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες πελατών που διοχετεύονται μέσω της Forvis Mazars Ελλάδος στην ιστοσελίδα είναι προσβάσιμες μόνο από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική αφορά τις εταιρείες Forvis Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία, Forvis Mazars Λογιστική Φορολογική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Forvis Mazars Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εφεξής καλούμενη «Forvis Mazars».

H εταιρεία Forvis Mazars δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει την δέσμευση της Forvis Mazars να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πως η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται σχετικά με την συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών. Η πολιτική αυτή ισχύει όταν καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ενεργώντας συνεπώς, ως διαχειριστής δεδομένων.

2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Forvis Mazars έχει σχεδιάσει μία τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα και τα κατευθύνει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους συνεργάτες, οπότε το υποκείμενο θα πρέπει να λάβει γνώση την Ενημέρωση Υποκειμένων. Επιπλέον, παρέχουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρείας για μια πιο άμεση επικοινωνία εάν αυτό απαιτείται.

Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία.

Η Forvis Mazars δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διάτρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στα στοιχεία Επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

3. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Forvis Mazars μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί σε τρίτους (συνεργάτες, προμηθευτές ή υπεργολάβους) στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των ερωτήσεων και των αιτημάτων σας. Τέτοιες διαβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων εντός ομίλου, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους δημοσιοποιήσεις είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

4. Δικαιώματα των Υποκειμένων

Σε αυτό το τμήμα η Forvis Mazars διευθετεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πως τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στα στοιχεία Επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

4.1. Δικαίωμα Πρόσβασης

Η Forvis Mazars θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα θα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου. Για την προμήθεια της εν λόγω αίτησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy.gr@forvismazars.com/gr.

4.2. Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ζητηθεί χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου. Για την προμήθεια της εν λόγω αίτησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy.gr@forvismazars.com/gr

Η Forvis Mazars υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
 • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
 • το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.

Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η Forvis Mazars πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταγραφής Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.

Εάν η Forvis Mazars δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:

 • δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο
 • δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

4.3. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή, περιορισμό της επεξεργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου. Για την προμήθεια της εν λόγω αίτησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy.gr@forvismazars.com.

4.4. Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

4.5. Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου. Για την προμήθεια της εν λόγω αίτησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy.gr@forvismazars.com.

Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός μήνα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. ‘Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση.

Εάν η Forvis Mazars δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός 30 ημερών, o υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:

 • Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος.
 • Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.
 • Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης.
 • Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις.
 • Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό).
 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου.

5. Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση που η Forvis Mazars επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.

6. Επικοινωνία

Για επιπλέον πληροφορίες ή / και ερωτήσεις αναφορικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy.gr@forvismazars.com

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις Εποπτικές αρχές της ΕΕ εδώ.

 

Ενημέρωση Υποκειμένων - Αιτούντες Εργασία

Εισαγωγή

Η παρούσα ενημέρωση περιέχει πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός EU 2016/679 – ΓΚΠΔ), που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή βοήθεια παρακαλώ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω.

 Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι Forvis Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί  Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία, Forvis Mazars Λογιστική Φορολογική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Forvis Mazars Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ – Λεωφόρος Αμφιθέας 14, Τ.Κ.: 175 64, Παλαιό Φάληρο – +30 210 69 93 749. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να προστατέψει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

Ο Διαχειριστής Δεδομένων έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠΔ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω privacy.gr@forvismazars.com

Τι πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και τα διατηρούμε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό πολιτικών, διαδικασιών και τεχνολογίας για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και ασφαλείς. Τα αρχεία τα οποία διατηρούμε σχετικά με εσάς, περιέχουν εκτός άλλων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία σχετικά με εσάς όπως όνομα/επώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.), φωτογραφίες, κτλ.
 • Πληροφορίες βιογραφικού όπως έντυπα αιτήσεων και συστάσεις, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, αλληλογραφία κατά την πρόσληψή σας.
 • Πτυχία, διπλώματα, ειδικότητα.

 Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη διαχείριση της αιτήσεως ευρέσεως εργασίας που μας αποστείλατε στη Forvis Mazars,
 • για τη διαχείριση της αιτήσεως ευρέσεως εργασίας για συνεργαζόμενη εταιρεία με τη Forvis Mazars στο πλαίσιο της εύρεσης προσωπικού σε αυτή,
 • για την ενημέρωσή σας σχετικά με ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης στην επιχείρησή μας ή σε κάποιο πελάτη μας,
 • για την πληροφόρησή σας σχετικά με νέα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που αφορούν στην επιχείρησή μας,
 • για την επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια ερωτηματολογίων ή ερευνών που διεξάγουμε.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να διαχειριστούμε τα στοιχεία σας για τους σκοπούς μελλοντικής συνεργασίας. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παράσχετε την συναίνεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, δεν θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας και να εξετάσουμε την αίτησή σας ή άλλες επικοινωνίες που ενδεχομένως μας απευθύνετε. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή την κατάρτιση προφίλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 (1) και (4) του ΓΚΠΔ.

Με ποιούς μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας;

Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες ασφάλειας σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την πρόσβαση τρίτων στα μητρώα και τα αρχεία μας. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση εφαρμοζόμενων διαδικασιών ή για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον νόμο.

Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με:

 • εταιρείες του ομίλου στον οποίον ανήκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιήσουμε την αίτησή σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
 • εταιρείες οι οποίες αναθέτουν στη Forvis Mazars την εύρεση προσωπικού για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας σε αυτές,
 • παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου και των υπεργολάβων μας), συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων και των υπεύθυνων υλοποίησης συστημάτων, ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού και προγραμματιστών.

Ποια είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για να είναι η επεξεργασία νόμιμη βάσει του ΓΚΠΔ, βασιζόμαστε στην εκπλήρωση μίας προϋπόθεσης νομιμότητας της επεξεργασίας προτού προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην προκειμένη περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία που διενεργούμε είναι η ρητή συναίνεσή σας.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Η πολιτική διατήρησης δεδομένων του οργανισμού μας υπαγορεύει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο διάστημα απ’ όσο είναι εύλογα αναγκαίο. Για τον λόγο αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Επιπρόσθετα, οι βασικές λεπτομέρειες της επαγγελματικής σας σχέσης, μπορεί να χρειαστεί να διατηρηθούν για μία περίοδο και μετά την λύση της σύμβασης εργασίας σας, είτε για την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που τίθενται από τον νόμο είτε για να αντιμετωπιστούν ανάγκες και απαιτήσεις συνετής διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις) και το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία σε περιπτώσεις που προϋπόθεση της νόμιμης επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων είναι η σχετική συγκατάθεσή σας.
 • Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πώς να υποβάλλετε ένα παράπονό σας

Εάν έχετε κάποια απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας στο privacy.gr@forvismazars.com.

Επικοινωνία:

Οποιαδήποτε αίτημα ή ένσταση θα πρέπει να γίνει γραπτώς στο privacy.gr@forvismazars.com

 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Υπεύθυνος της Ιστοσελίδας είναι ο:
Κασουρίδης Νικόλαος, Partner της Forvis Mazars στην Ελλάδα
Λεωφόρος Αμφιθέας 14
175 64, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα 
Ελλάδα