Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: Ο ρόλος των τραπεζών - Έκθεση της Mazars & OMFIF

H Mazars και το Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), δημοσιεύουν από κοινού μια παγκόσμια έκθεση που παρουσιάζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δημοσιονομικές εξελίξεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τι μεταρρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί παγκοσμίως για τον έλεγχο και αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή; Πώς μπορούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις να βελτιωθούν στο μέλλον; Η έκθεση της Mazars μας προετοιμάζει για σημαντικές ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 33 Κεντρικές Τράπεζες και Ρυθμιστικές Αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, τεκμηριώνεται ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες αντιμετωπίζουν  τους κινδύνους  που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή ως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται μέτρα με μακροχρόνιο ορίζοντα.

Οι κεντρικές τράπεζες θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 70% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και πολλοί από αυτούς προτίθενται να τον ενσωματώσουν ως παράγοντα κινδύνου στις εποπτικές πρακτικές και στα επαναλαμβανόμενα stress tests.

Πάνω από το 55% των ερωτηθέντων από τις κεντρικές τράπεζες, απάντησαν ότι παρακολουθούν συστηματικά τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και το 27% ότι συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπισή τους. Υπάρχει όμως μια διαφωνία σχετικά με το μερίδιο ευθύνης. Συγκεκριμένα το 12% αναφέρει ότι ενώ αναγνωρίζει την κλιματική αλλαγή ως ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο, η ανάληψη ενεργειών θα πρέπει να γίνεται από άλλους θεσμούς, όπως για παράδειγμα τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ρυθμιστικές προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων από την κλιματική αλλαγή

Οι Κεντρικές Τράπεζες και οι Ρυθμιστικές Αρχές ενσωματώνουν ολοένα και πιο συστηματικά τον παράγοντα κινδύνου στις δραστηριότητές τους. Μερικές από τις ενέργειες που αναμένονται είναι:

  1. Ενσωμάτωση των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή ως χρηματοοικονομικό παράγοντα κινδύνου στα stress tests
  2. Απαίτηση για δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
  3. Καθορισμός κριτηρίων ως πρότυπα βιωσιμότητας για πράσινη χρηματοδότηση ή δανειοδότηση από τις ρυθμιζόμενες τράπεζες

Περισσότερα stress tests σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Η προσθήκη των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στα stress tests είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Μόνο το 15% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμπεριλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή ως παράγοντα κινδύνου στα stress tests που πραγματοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Υπάρχει η πρόβλεψη όμως αυτό το ποσοστό να αυξηθεί, καθώς πάνω από το 79% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι προτίθεται να συμπεριλάβουν αυτούς τους κινδύνους στο άμεσο μέλλον.

Συλλογική ευθύνη

Η Mazars και το OMFIF πιστεύουν ότι η επιτυχία οποιαδήποτε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση για αποτελεσματικές ενέργειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η συνεργασία μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών και του ιδιωτικού τομέα έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετές πρωτοβουλίες. Η συλλογική ευθύνη για τη δημιουργία νέων βάσεων μιας βιώσιμης χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας θα συμβάλλει στην οικοδόμηση υγειών οικονομιών και στη δημιουργία ενός περισσότερο δίκαιου κόσμου, που είναι στο επίκεντρο των φιλοδοξιών και της Mazars.

          

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
“TACKLING CLIMATE CHANGE: THE ROLE OF BANKING REGULATION AND SUPERVISION”

Contact